homepage - Shqiptari i Italisë

Të dhënat e ministrisë italiane të Punës tregojnë se tryezat e rrumbullakëta të ngritura me përfaqësues të dy qeverive nuk po japin rezultatet e dëshiruara: në fund të vitit 2017, numri i të miturve shqiptarë të pashoqëruar në Itali është rritur akoma, duke shkuar në 1.677

Janë rreth 13 mijë, imigrantët në Shqipëri. Në vend të parë mbeten turqit. Komuniteti i dytë përbëhet nga azilkërkuesit iranianë. Të tretët për nga numri renditen italianët, edhe pse prej vitesh ministrat e shtypi dhjetëfishojnë shifrat e këtyre të fundit

Sono tutti parte di quella grandissima comunità di albanesi all’estero dei quali il Governo albanese sa veramente poco, ma per la prima volta, ha dedicato loro un Ministro di Stato, pensando di registrarli per dar loro la possibilità di partecipare alle elezioni albanesi votando da dove vivono

Instituti i sigurimeve shoqërore pranon, për efekt të urdhëresës së gjykatës së Milanos, t’u shtrijë të drejtën e çmimit të lindjeve edhe të gjitha nënave të ardhshme rezidente të rregullta në Itali, edhe nëse ato janë të huaja e nuk kanë kartën e qëndrimit

Roma, 19 shkurt 2018 – Një lajm i mirë vjen për shumë nëna të reja. Më në fund, instituti italian i sigurimeve shoqërore INPS vendos që t’ua njohë çmimin për lindjet dhe birësimet të gjitha nënave të huaja rezidente në Itali.

E bën me një mesazh të datës 13 shkurt 2018 me të cilin praktikisht zbaton urdhëresën e 12 dhjetorit 2017 të gjykatës së Milanos me të cilën gjykatësit kishin deklaruar diskriminues qëndrimin e INPS-t, i cili, në shkelje edhe me vetë ligjin që parashikonte çmimin prej 800 €, ua kishte njohur këtë të drejtë vetëm nënave me kartë qëndrimi apo lejeqëndrim BE për qëndrues afatgjatë.

Më në fund INPS përmbush kështu detyrimin e gjykatës dhe ndryshon qëndrim duke ua shtrirë të drejtën e këtij çmimi në para “të gjitha nënave të ardhshme me qëndrim të rregullt në Itali që paraqesin kërkesë e që përmbushin kriteret e tjera të parashikuara për përfitimin e këtij bonusi. Në mesazh, INPS specifikon se ka modifikuar procedurën e paraqitjes telematike të kërkesës në mënyrë që t’u lejohet aplikimi edhe nënave që kanë lejeqëndrim të thjeshtë dhe jo kartë qëndrimi. Parashikohet gjithashtu edhe rishqyrtimi i kërkesave të hedhura poshtë më parë, por me kërkesë të të interesuarës që duhet të paraqitet pranë një INPS-it të zonës e të përpilojë një formular të posaçëm.

Megjithatë, çështja nuk është përfundimisht e zgjidhur pasi mesazhi i INPS-it mbyllet me paragrafin që thotë se INPS ruan të drejtën të kërkojë mbrapsht paratë e dhëna nënave pa kartë qëndrimi, nëse gjyqi i apelit që INPS ka paraqitur kundër urdhëresës së Milanos do të vendosë në favor të Institutit të Sigurimeve shoqërore.

Kështu, vendimi i 12 dhjetorit 2017 i çështjes kolektive të ngritur në gjykatën e Milanos nga APN–Avokatë për Asgjë Onlus, ASGI (Shoqata për Studimet Juridike mbi Imigracionin) dhe Fondacioni Guido Piccini për të Drejtat e Njeriut Onlus po garanton, nga njëra anë, të drejtën e trajtimit të barabartë një numri të madh nënash, nga ana tjetër, shmang me mijëra çështje gjyqësore të ngjashme, gjë që në fund të fundit është edhe në të mirë të vetë INPS-it.

Ç’duhet të bëjnë nënat pa kartë qëndrimi që kanë të drejtën e 800 eurove? Ja udhëzimet që jep ASGI:

- Kush nuk ka paraqitur akoma kërkesë mund ta bëjë përmes procedurës së re online brenda një viti nga lindja e fëmijës (për të lindurit nga 1 janari deri më 4 maj 2017 kërkesa mund të paraqitet deri më 4 maj 2018) duke shtypur butonin “Condizioni giuridico fattuali previste dall’articolo 1, comma 353, L. 232/16 (ordinanza del Tribunale di Milano 6019/2017”;

- Kush ka paraqitur njëherë kërkesën online dhe i është hedhur poshtë mund të paraqesë kërkesë rishqyrtimi (përmes formularit të posaçëm) pranë selisë INPS kompetente për territorin ose të paraqesë kërkesë të re online;

- Kush ka paraqitur kërkesë përmes postës elektronike të certifikuar (pec) apo me postë rakomande duhet të riparaqesë kërkesë online (sepse aplikimi me pec apo postë të zakonshme nuk shoqërohet me numër protokolli i domosdoshëm për paraqitjen e kërkesës së rishqyrtimit);

- Kush ka hapur gjyq e është në pritje të vendimit duhet të presë përfundimin e procesit i cili do të vazhdojë rregullisht deri në dhënien e vendimit të gjykatës për shkak të karakterit jopërfundimtar të vendimit të fundit të INPS-it;

- Kush ka marrë tashmë një vendim gjykate të favorshëm mund të marrë çmimin e lindjes siç është vendosur në sentencën e gjyqit të saj pa qenë e nevojshme të kërkojë rishqyrtimin e kërkesës.

Shkarko:
Urdhëresa e gjykatës së Milanos e 12 dhjetorit 2017
Mesazhi i INPS-it i 13 shkurtit 2018
Formulari i posaçëm për të kërkuar rishqyrtimin e kërkesës

 

Të ardhurat janë shumë të rëndësishme për të pasur të bekuarin lejeqëndrimin BE për qëndrues afatgjatë. Shumat e reja të vlefshme për vitin 2018 sipas familjarëve në ngarkim

Romë, 19 shkurt 2018 – Lejeqëndrimi BE për qëndrues afatgjatë, apo dokumenti që vazhdojmë të quajmë kartë qëndrimi, është më i ëndërruari nga emigrantët pasi u jep mbajtësve jo vetëm të drejtën e qëndrimit të përhershëm në Itali por edhe një sërë të drejtash të barabarta me italianët në disa aspekte, nga punësimi në administratën publike deri te përfitimi i shërbimeve sociale. Për "vjetërsinë" e qëndrimit në Itali, 71,3% e 441.838 shtetasve shqiptarë me leje qëndrimi e ka tashmë këtë dokument.

Kriteret bazë që duhen përmbushur për ta kërkuar, janë lejeqëndrim prej pesë vjetësh, strehim i përshtatshëm dhe të ardhura të mjaftueshme.

Për këtë të fundit, parametri bazë i referimit është gjithnjë shuma e çekut social, që për vitin 2018 ka në vlerën 5.889,00 euro. Siç parashikohet nga neni 9, paragrafi 1 i dekretit legjislativ 286/98, kush aplikon për kartën e qëndrimit duhet të ketë të ardhura vjetore jo më të ulëta se shuma e çekut social për vitin kur paraqet kërkesën.
E për përmbushjen e kriterit të të ardhurave llogariten jo vetëm ato që vijnë ga rroga, por edhe ato që vijnë nga pensione të mundshme (ai i invaliditetit për shembull), ndaj duhen shënuar.

Në rast se kërkesa për kartën e qëndrimit bëhet edhe për familjarë bashkëjetues, të ardhurat e kërkuara rriten në përpjestim me numrin e familjarëve që deklarohen në ngarkim. Është e mundur që të shumohen e të llogariten së bashku të ardhurat e të gjithë familjarëve bashkëjetues e me qëndrim të rregullt në Itali. Llogaritja që duhet bërë është e njëjtë me atë për bashkimet familjare (në përgjithësi, gjysmë çeku social shtesë për çdo familjar). Nëse kërkohet karta e qëndrimit për vete e dy apo më shumë bij nën 14 vjeç, të ardhurat e kërkuara janë sa dyfishi i çekut social.

Ja disa shembuj kufijsh minimalë të ardhurash që duhen mbajtur parasysh, në rast se kërkon kartën edhe për familjarë në ngarkim:
Kërkuesi + 1 familjar: 8.833,50 €
Kërkuesi + 2 familjarë: 11.
778,00
Kërkuesi + 3 familjarë: 14.722,50 €
Kërkuesi + 4 familjarë: 17.667,00 €
Kërkuesi + 2 apo më shumë bij të mitur nën 14 vjeç: 11.778,00 €
Kërkuesi + 2 apo më shumë të mitur nën 14 vjeç dhe 1 tjetër familjar: 14.722,50 €
Kërkuesi + 2 apo më shumë të mitur nën 14 vjeç dhe 2 familjarë të tjerë: 17.667,00 €.

Shqiptari i Italisë
(Ndiqni Shqiptariiitalise.com edhe në Facebook dhe Twitter)

 

 

Tramite dati demografici, statistiche su minori e percorsi formativi, partecipazione al mercato del lavoro, condizione socio-economiche e accesso al welfare, i Rapporti del ministero italiano del Lavoro scoprono l'evoluzione, i punti di forza e quelli deboli dell’integrazione degli albanesi e delle altre 15 più numerose comunità di stranieri presenti in Italia

Roma, 19 febbraio 2018 – La comunità albanese, da anni seconda per numero di regolarmente soggiornanti (dopo i maroccheni), al 1° gennaio 2017 conta 441.838 titolari di un permesso di soggiorno valido, pari al 12% circa del totale dei cittadini non comunitari in Italia.

È una tra le comunità più radicate nel territorio italiano e diversi sono i segnali di tale condizione. Sotto il profilo socio-demografico, sottolinea il rapporto del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, offrono un quadro di stanzialità il sostanziale equilibrio tra i generi (le donne rappresentano il 48,6% della comunità), e l’elevata quota di minori (segnale della presenza di famiglie), pari a più di 113 mila unità, oltre un quarto dei regolarmente soggiornanti. Inoltre, la comunità risulta mediamente più giovane del complesso dei non comunitari e il 46% dei cittadini di origine albanese ha meno di 30 anni. La distribuzione geografica degli albanesi in Italia vede primeggiare il Nord Italia, dove risiedono oltre il 60% della comunità. Si trovano proprio nel Settentrione due delle te regioni con il maggior numero di presenze albanesi: la Lombardia, prima regione di insediamento per la comunità, che accoglie poco più di un quinto delle presenze degli albanesi e l’Emilia Romagna (terza per numero di cittadini albanesi) che fa registrare un’incidenza pari al 12,9%. Diversamente dal totale dei migranti di origine non comunitaria, la comunità albanese si caratterizza per una forte presenza nella regione Toscana, che risulta seconda per numero di presenze albanesi: 65.106, pari al 14,7% del totale. Benché risieda nel Mezzogiorno poco più di un decimo della comunità, spicca la concentrazione in Puglia (regione d’arrivo negli anni ’90), che accoglie il 5% della comunità.

Anche un’analisi dei permessi di soggiorno evidenzia segni del processo di stabilizzazione che coinvolge la comunità, che risulta seconda, tra le principali non comunitarie, per quota di titolari della cosiddetta carta di soggiorno è pari a 71,3% al 1 gennaio 2017 (a fronte del 60,3% del totale dei non comunitari). Mentre tra i permessi a scadenza,  vede prevalere i motivi familiari, che interessano quasi due terzi dei titoli soggetti a rinnovo dei migranti appartenenti alla comunità (64,6%, a fronte del 42,1% dei non comunitari). I permessi per motivi di lavoro, invece, rappresentano il 28,3% del totale. 
Nel 2016 hanno fatto ingresso in Italia 17.517 cittadini albanesi (+4,2% rispetto all’anno precedente). Ad aumentare rispetto all’anno precedente, sono soprattutto gli ingressi per ricongiungimento familiare (+11,7%), mentre i nuovi permessi per motivi di lavoro registrano un incremento del 9,4%. La comunità albanese risulta inoltre prima per numero di ingressi per lavoro stagionale (958 oltre un quarto del totale), anche in questo ambito si registra un forte incremento rispetto all’anno precedente: +42,3%.

Dopo anni di crescita ininterrotta delle presenze di cittadini non comunitari in Italia, sottolinea il rapporto, per la prima volta quest’anno si registra un’inversione di tendenza con un calo pari a 217mila unità, ovvero -5,5% rispetto all’anno precedente. L’ISTAT stima che circa i due terzi della riduzione registrata siano legati al ricalcolo dei permessi validi. Quella registrata tra il 2016 ed il 2017 sarebbe dunque una contrazione verificatasi nel corso di più anni.

Per la comunità albanese la riduzione delle presenze iniziata nel 2015 prosegue: il numero di cittadini albanesi regolarmente soggiornanti scende da 482.959 al 1° gennaio 2016, a 441.838 al 1° gennaio 2017, con una riduzione di oltre 41 mila unità (-8,5 %). 
La contrazione delle presenze degli albanesi in Italia, è riconducibile, oltre a questioni legate al ricalcolo dei permessi ad altre due tendenze: la riduzione e trasformazione dei flussi di ingresso, e la stabilizzazione delle presenze, fino all’acquisizione della cittadinanza italiana, che comporta un effetto sostitutivo: diminuisce il numero di albanesi con documento di soggiorno, aumenta il numero dei “nuovi” cittadini italiani di origine albanese.

Infatti, vista la sua anzianità migratoria, la comunità albanese vede costantemente crescere il numero di cittadini che acquisiscono la cittadinanza italiana: nel 2016 i nuovi cittadini di origine albanese erano 36.920, in aumento rispetto al 2015 del 5,1%; in particolare, risultano in aumento le acquisizioni per matrimonio (+20,6%) e elezione al 18° anno/trasmissione dai genitori (+7,6%).

Il radicamento della comunità albanese è reso evidente anche dal grado di coinvolgimento nei matrimoni con cittadini italiani: nel 2015 sono stati 1.178 i matrimoni misti che hanno coinvolto cittadini albanesi, il 62% riguarda un marito italiano ed una moglie albanese, mentre il restante 38% è relativo ad un cittadino albanese che sposa una donna italiana.

Minori e percorsi formativi

Uno dei segnali della stabilizzazione della comunità sul territorio è l’elevata presenza di nuclei familiari e minori al suo interno. Al 1 gennaio 2017 sono infatti 113.388 i minori albanesi e rappresentano il 13,9% del totale dei minori non comunitari, tuttavia rispetto all’anno precedente si registra una diminuzione di circa 23mila unità (- 7,3% rispetto all’anno precedente). Oltre al ricalcolo dei permessi validi, influisce in questa direzione anche il rilevante calo delle nascite all’interno della comunità passate dalle 9.425 del 2012 alle 8.405 del 2015.

L’inserimento dei minori albanesi nel circuito scolastico italiano rimane elevato. L’Albania risulta il primo Paese di origine degli studenti non comunitari: infatti, sono 112.171 gli alunni di origine albanese iscritti all’anno scolastico 2016/2017, pari al 17,6% della popolazione scolastica non comunitaria nel suo complesso.

Rispetto all’accesso alla formazione universitaria da parte degli studenti di cittadinanza albanese, la comunità, pur rimanendo in prima posizione per numero di iscritti nelle università italiane, continua a veder calare le iscrizioni, in controtendenza rispetto al complesso dei non comunitari. Il numero degli studenti universitari appartenenti alla comunità albanese, infatti, risulta in costante calo nel corso degli ultimi cinque anni; in particolare, nell’ultimo anno, con il passaggio da 10.237 studenti a 9.817, la popolazione accademica albanese è diminuita del 4,1%, mentre nel totale degli studenti universitari non comunitari, nello stesso periodo si nota un aumento del 5,3%.

Due i punti dolenti per quanto riguarda i minori e il loro percorso formativo.

Il primo è quello dei minori non accompagnati. L’Albania è la quarta nazione di provenienza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA): al 31 agosto 2017 sono 1.630 i minori di origine albanese presenti in Italia, una presenza in aumento del 21% circa rispetto ad agosto 2016.

Il secondo, il fatto che risulta prima, tra le principali non comunitarie, per quel che riguarda il numero, in valore assoluto, di NEET, ovvero i giovani tra i 15 ed i 29 anni che si trovano al di fuori del circuito scolastico, formativo e lavorativo. I giovani NEET di cittadinanza albanese sono 45.424, pari al 18,5% dei NEET di origine non comunitaria. Rispetto all’anno precedente, tuttavia, il loro numero è diminuito di 4.509 unità, con una contrazione del 9%.

Lavoro e condizione occupazionale

La già citata anzianità migratoria della comunità albanese ha fatto sì che i suoi lavoratori trovassero occupazione in settori importanti dell’economia italiana, come quello industriale. In particolare, la forte influenza del fattore relazionale ha portato a una rilevante specializzazione, canalizzando i lavoratori albanesi verso il settore edile, in cui è impiegato il 29% (a fronte dell’8,7% dei non comunitari), e l’industria in senso stretto che assorbe il 19,8% della manodopera albanese, settori duramente colpiti durante la fase più acuta della recente crisi economica, con gravi ripercussioni sui livelli occupazionali dei lavoratori albanesi.

Un’analisi dei principali indicatori del mercato del lavoro rivela infatti come le condizioni occupazionali della comunità albanese in Italia siano meno rosee di quelle relative al complesso della popolazione non comunitaria, livelli più bassi di occupati e maggiori di inattività e disoccupazione: il tasso di occupazione è pari al 52,6% a fronte del 56,8% rilevato sul complesso dei non comunitari, il tasso di inattività risulta superiore alla media (di circa 3 punti percentuali) ed è pari, tra i cittadini albanesi, al 33,9% ed il tasso di disoccupazione raggiunge il 20,4% (contro il 16% relativo alla popolazione non comunitaria nel complesso). Va detto tuttavia che all’interno della comunità esistono significative differenze tra il tasso di occupazione maschile (70,8%) e quello femminile (33,6%).

Non a caso i lavoratori albanesi risultano tra i principali beneficiari delle integrazioni salariali elargite dall’INPS (riconosciute in caso di sospensione o riduzione dell’attività produttiva), che sono stati complessivamente 16.749, pari al 28,3% dei beneficiari di cittadinanza extraeuropea; un’incidenza rilevante se si pensa che appartiene alla comunità in esame il 13% circa della forza lavoro non comunitaria. Anche tra i percettori di indennità di disoccupazione risulta elevata la quota di cittadini albanesi sul totale dei beneficiari non comunitari: il 15,2% (59.633). I cittadini albanesi beneficiano prevalentemente di Naspi – Nuova Prestazione di assicurazione sociale per l’impiego – (66% circa), un quarto percepisce la disoccupazione agricola e il 5,8% beneficia dell’ASPI – Assicurazione Sociale per l’Impiego.

Nel corso del 2016 sono stati attivati 148.354 nuovi rapporti di lavoro per cittadini di origine albanese, il 2,6% in meno rispetto all’anno precedente. Il 44,5% dei nuovi lavori subordinati e parasubordinati iniziati durante il 2016 da lavoratori albanesi è nel settore dei Servizi. L’Agricoltura rappresenta il secondo settore per numero di assunzioni nel corso del 2016, interessando il 31,6% delle attivazioni a favore di cittadini albanesi, mentre l’incidenza delle assunzioni nel settore Industriale è pari al 24% circa.

Per la comunità albanese, si evidenzia la prevalenza del lavoro manuale specializzato, che interessa più della metà dei lavoratori albanesi, a fronte del 28% dei non comunitari complessivamente considerati. Segue, per numerosità, la quota di lavoratori non qualificati (24,5%). Infine, il 18% circa degli occupati albanesi è impiegato, addetto alle vendite e servizi personali, mentre è pari al 5,3% l’incidenza di dirigenti e professionisti nel campo intellettuale e tecnico.

Appare molto significativo anche il coinvolgimento degli albanesi nel mondo dell’impresa: la comunità risulta terza per numero di imprese individuali. Il settore di maggior investimento per gli imprenditori albanesi si conferma quello edile, in cui opera il 73,6% delle imprese individuali a titolarità albanese, che rappresentano circa un terzo delle imprese non comunitarie in tale ambito.

Condizioni socio-economiche

La canalizzazione dell’occupazione albanese verso il settore industriale mostra i suoi effetti positivi sul fronte reddituale, i redditi dei lavoratori dipendenti appartenenti alla comunità, infatti, sono mediamente superiori a quelli del complesso dei non comunitari: il 36% circa dei lavoratori albanesi percepisce una retribuzione mensile superiore ai 1.200 euro, a fronte del 22,6% dei lavoratori non comunitari. Le prime due classi di retribuzione sono quella tra gli 801 e i 1.200 euro, in cui ricade il 38,5% degli occupati dipendenti della comunità e quella tra i 1.201 e i 1.600 euro, che interessa il 30,6%.

Tra i cittadini albanesi occupati prevale un livello di istruzione medio-basso, con il 60% circa dei lavoratori appartenenti che ha conseguito al massimo un titolo di istruzione secondaria di primo grado.

Nel corso del 2016, la quota di pensioni IVS (Invalidità, Vecchiaia, Superstiti) destinate a cittadini non comunitari è pari ad un esiguo 0,3% del totale: su oltre 14 milioni di pensioni, infatti, sono 43.830 quelle destinate a cittadini non comunitari. In parte tale differenza è riconducibile all’età media della popolazione straniera, più giovane di quella italiana. Complessivamente, con 3.589 pensioni IVS, la comunità albanese ha un’incidenza dell’8,2% sul totale dei non comunitari che beneficiano di tali prestazioni. Per gli albanesi prevalgono le pensioni per i superstiti, che raggiungono un’incidenza del 42,7%, seguite dalle pensioni per invalidità (38,2%), mentre una quota pari al 19% circa è rappresentata dalle pensioni di vecchiaia. Tra il 2015 e il 2016, il numero delle pensioni IVS erogate a migranti provenienti dall’Albania ha subito un incremento superiore a quello registrato per il complesso dei non comunitari: +11,7 punti percentuali, a fronte di +10,6 punti percentuali.

La fruizione di misure di assistenza sociale erogate dall’INPS (prestazioni a carattere esclusivamente assistenziale a tutela dei soggetti più deboli per raggiunti limiti di età o per invalidità civile) da parte dei cittadini albanesi risulta elevata: con le 17.675 pensioni assistenziali di cui hanno beneficiato, nel 2016, gli albanesi rappresentano il 27% circa di quelle destinate ai migranti di origine non comunitaria. Si tratta, nel 63,6% dei casi, di assegni sociali (non si può nascondere, però, che è venuto fuori che non pochi anziani albanesi prendono l’assegno senza averne diritto poiché vivono praticamente in Albania), poco più di un quinto sono pensioni di invalidità civile, mentre le indennità di accompagnamento coprono il restante 14%.

Con riferimento ai trasferimenti monetari alle famiglie (prestazioni dell’INPS per maternità, congedo parentale e assegni familiari), nel 2016, le beneficiarie di indennità di maternità di cittadinanza albanese nello stesso periodo sono state 5.153, ovvero il 17,5% delle beneficiarie non comunitarie. Con riferimento al congedo parentale, nel corso del 2016, hanno beneficiato anche 2.700 cittadini albanesi, pari al 14,8% dei non comunitari. Per gli assegni per il nucleo familiare che sono la misura di assistenza alle famiglie di cui fruisce un maggior numero di persone: nel corso del 2016 sono stati 62.419 beneficiari albanesi, con un’incidenza sul complesso dei non comunitari pari al 19%.

In riferimento al contributo della comunità albanese in Italia al Paese d’origine, l’Albania rappresenta la dodicesima destinazione delle rimesse partite dall’Italia nel 2016, con 123,7 milioni di euro inviati (-4,9 milioni rispetto al 2015), pari al 3% del totale delle rimesse in uscita (oltre 4 miliardi di euro). Ma l’avvicinanza del paese, dove tanti albanesi si recano personalmente con regolarità portando con sè denaro per i familiari fa pensare che le rimesse vere sono molto più alte.

La comunità albanese mostra un indice di bancarizzazione sensibilmente superiore rispetto alla media nazionale straniera (pari al 74,8%): la percentuale di adulti albanesi titolari di un conto corrente è infatti pari al 91%.
Rispetto all’accesso al credito complessivo, la comunità si caratterizza inoltre per un’incidenza del dato in linea con la media nazionale (33,7% rispetto al 33,1%) e per un maggior ricorso ai mutui, con il 18,4% contro al 12,8% della media nazionale.

Leggi il Rapporto integrale 2017 del ministero del Lavore e delle Politiche Sociali sulla comunità albanese in Italia
Shqiptari i Italisë
(Ndiqni Shqiptariiitalise.com edhe në Facebook dhe Twitter)

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 dicembre 2017.
Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2018

Po shkoj në Shqipëri e më duhet të çoj një shumë të madhe eurosh sepse do të blej një shtëpi. A mund t’i marr me vete apo duhet patjetër t’i nis me bankë?

Natyrisht, përgjigjja më e mirë është të mos udhëtosh me shumë të konsiderueshme parash në xhep, pasi është më e sigurt t’i nisësh ato përmes kanaleve të transferimit të parave, sesa të rrish me zemër të ngrirë se mos t’i vjedhin gjatë rrugës.

Sidoqoftë, nëse i beson më shumë vetes se bankës apo ndonjë institucioni tjetër money transfer, është mirë të dish që ligji italian nuk përcakton asnjë kufi maksimal për të hollat që mund të kesh me vete kur del apo hyn në Itali. E kjo vlen qoftë kur shkon apo vjen nga vende të Bashkimit Evropian, qoftë kur shkon apo vjen nga vende jashtë BE-së.

Por kur shuma që ke me vete është nga 10 mijë euro e lart, është e detyrueshme të bësh një deklaratë e ta depozitosh pranë zyrave të doganës në çastin kur kalon kufirin. Formulari që duhet përdorur për këtë qëllim mund të shkarkohet nga portali internet i Agjencisë së Doganave dhe të Monopoleve, www.agenziadoganemonopoli.gov.it.

Në deklaratë shënohen të dhënat personale dhe, nëse paratë nuk janë të deklaruesit, edhe ato të personin për llogari të të cilit transferohen të hollat. Më pas duhet specifkuar shuma e parave, prejardhja e tyre, marrësi i tyre, nëse është i ndryshëm nga deklaruesi, përdorimi që doni t’u bëni. Në fund duhet shënuar edhe rruga dhe mjetet e transportit që do të përdorni.

E nëse nuk lëshohet një deklaratë e tillë?

Kush nuk e bën e zbulohet që po kalon kufirin me të paktën 10 mijë euro, rrezikon sanksione të rënda që rriten në bazë të shumës së parave. Në fakt, shkelja e normativës mbi trasferimin e valutës ndëshkohet me:

  1. sekuestrimin administrativ nga 30% deri në 50% të shumës mbi kufirin e lejuar (9.999,99 €);
  2. aplikimin e një sanksioni administrativ nga 10% deri në 50% të shumës mbi kufirin e lejuar. Sanksioni minimal është 300 euro.

Shkarko: DICHIARAZIONE DI TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE DI IMPORTO COMPLESSIVO PARI O SUPERIORE AL CONTROVALORE DI € 10.000

Stranieriinitalia.it/Shqiptariiitalisë.com

 

Non tarda ad arrivare la circolare della Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere del Ministero dell’Interno sul decreto interministeriale che riporta in vita la tassa sui permessi di soggiorno. È del 9 giugno, lo stesso giorno dell’entrata in vigore del decreto e offre chiarimenti sia sugli importi nuovi che a chi si debbono chiedere.
Nella circolare si ricorda che tra gli esentati dall'obbligo della tassa, d’ora in poi ci sono anche coloro che chiedono il duplicato del documento.
Come ben sappiamo, gli importi nuovi sono esattamente quanto la metà dei vecchi: 40, 50 e 100 € a seconda la durata del documento di soggiorno richiesto.
Da quando si deve chiedere la dassa? Non solo a tutti quelli che presentano domanda dal 9 giugno, ma anche a tutti quelli che pur avendo presentato domanda prima questa data non hanno ancora messo in tasca il documento. Infatti, secondo la circolare, gli uffici delle Questure debbono verificare la corresponsione del contributo “anche laddove le istanze siano presentate in data anteriore al 9 giugno corrente e siano in fase istruttoria oppure siano state definite, ma in attesa della produzione del permesso elettronico a cura del Poligrafico o della mera consegna del titolo allo straniero”.
Nessun cenno, purtroppo, alle modalità e tempi di rimborso agli interessati delle somme versate in eccedenza rispetto agli importi dovuti determinati dal decreto del 5 maggio.

Scarica la circolare del ministero dell’Interno del 9 giugno 2017

Leggi anche:
Taksa mbi lejeqëndrimet, ja kush e paguan. Sqarimet e ministrisë së Brendshme
Quanto costa il permesso del soggiorno

Tassa sui pemessi di soggiorno di nuovo in vita
Taksa mbi lejet e qëndrimit. Kthehet në fuqi, por e përgjysmuar
La tassa sui permessi di soggiorno - Il testo integrale del decreto

Ecco il testo della circolare:

 

 

 

Nga regjistrimi në portalin e ministrisë së Brendshme deri te nisja e kërkesave. Udhëzimet hap pas hapi për punëdhënësit si të përpilojnë kërkesat për të përfituar nga 18 mijë kuotat e hyrjeve

Romë, 1 shkurt 2018 –Duke filluar nga mëngjesi i djeshëm, punëdhënësit mund të kërkojnë autorizimet për të sjellë në Itali e për të punësuar 18 mijë punonjësit sezonalë jokomunitarë, mes të cilëve edhe nga Shqipëria, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia.

Hyrjet autorizohen nga dekreti i flukseve 2018 dhe, nga përvoja e viteve të fundit, duhet të jenë të mjaftueshme për të kënaqur nevojat e ndërmarrjeve italiane në sektorët e bujqësisë dhe të turizmit. Këto ndërmarrje mund të paraqesin kërkesat e tyre deri në fund të vitit.

Gjithçka bëhet online përmes sitit të ministrisë së Brendshme, njësoj si vitet e fundit, personalisht apo me ndihmën e shoqatave të kategorisë. Për punëdhënësit që kanë vendosur të ulen vetë para kompjuterit për aplikim, risjellim një udhëzues i ilustruar me të gjitha hapat e procedurës:

1)    Lidhuni me https://nullaostalavoro.dlci.interno.it. Nëse jeni i regjistruar shkoni në pikën 4, përndryshe regjistrohuni:

2)   Mbushni formularin e regjistrimit me të dhënat tuaja, futni 5 germat e kontrollit dhe shtypni “Invia”:

 

3)   Sistemi do t'ju nisë në e-mail-in tuaj një mesazh me udhëzimet për të çuar deri në fund regjistrimin:

 

4)   Pasi jeni regjistruar, lidhuni me https://nullaostalavoro.dlci.interno.it, shkruani e-mail-in dhe fjalëkalimin tuaj dhe shtypni “invia”:

 

5)   Pasi hyni në sistem, shtypni lart në të majtë në butonin “Richiesta moduli”:

6)   Kërkoni “Decreto flussi stagionali 2018” dhe shtypni mbi “Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato stagionale - Modulo C”:

7)   Kjo është faqja e parë e formularit. Shtypni mbi “Avanti” për të nisur përpilimin:

8)   Para të gjithave futen të dhënat e ndërmarrjes dhe të dhënat e punëdhënësit/përfaqësuesit ligjor që do të punësojë të huajin:

9)   Dhe  të dhënat e punonjësit, përfshirë informacionet se ku do të kërkojë vizën e ku, në rast nevoje, dëshiron të marrë ndonjë lajmërim të mundshëm;

10)  Duhet specifikuar nëse kërkohet një autorizim shumëvjetor (vetëm për punonjës që kanë hyrë në Itali të paktën një herë në pesë vjetët e fundit) ose jo shumëvjetor (të gjithë të tjerët) dhe nëse keni punësuar edhe më parë atë punonjës gjatë pesë vjetëve të fundit apo nëse ai ka qenë thirrur nga një tjetër punëdhënës tjetër gjatë pesë vjetëve të fundit:

11) Përpiloni propozimin e kontratës me periudhën e punës, kontratën kolektive të aplikuar, nivelin dhe detyrën e punonjësit:

12)  Shkruani vendin e punës…

13)   ... dhe ku do të strehohet punonjësi:

14)  Duhet të angazhoheni që do të paguani për riatdhesimin e punonjësit në rast dëbimi, do respektoni ligjin mbi imigracionin dhe që do të komunikoni çdo ndryshim të marrëdhënies së punës:

15)  Futni informacionet mbi numrin e punonjësve të varur dhe xhiron e ndërmarrjes (do të nevojitet për të vlerësuar nëse ndërmarrja është apo jo në gjendje të punësojë të huajin):

 

16)  Futni të dhënat e një pullë-takse telematike prej 16,00 euro të blerë për paraqitjen e kërkesës, konfirmoni vërtetësinë e asaj çka keni deklaruar dhe shtypni butonin “invia” për të nisur kërkesën:

17) Këtej e tutje mund të ndiqni në ç’pikë është praktika përmes nullaostalavoro.dlci.interno.it. Do të mjaftojë të futni emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin, të zgjidhni "Sportello Unico Immigrazione" e më pas "Domande":

Shqiptari i Italisë
(Ndiqni Shqiptariiitalise.com edhe në Facebook dhe Twitter)

Lexo edhe:
Mbërrin dekreti i flukseve 2018. Autorizon 30.850 ardhje dhe konvertime
Flukset 2018. Përgatiten kërkesat për punonjësit josezonalë dhe për konvertimet
Dekreti i flukseve 2018, teksti në Gazetën Zyrtare
23 janar 2018. Nga sot nisen kërkesat për punonjësit josezonalë dhe konvertimet
24 janar 2018. Nis përgatitja e kërkesave për 18 mijë punonjësit sezonalë

 

 

 

 

Çmimi për lindjet apo bonusi “nëna nesër” me vlerë 800 € është një shumë që jepet nga INPS-i në një këst të vetëm, me kërkesë të nënës së ardhshme, me mbushjen e muajit të shtatë të shtatzënisë ose në çastin e lindjes apo birësimit. I shtohet të ashtuquajturit bonus bebe, “nuk merret parasysh për përllogaritjen e të ardhurave të përgjithshme”, kështu që nuk tatohet.
Ndihmesa prej 800 € jepet vetëm një herë për çdo fëmijë të lindur të birësuar apo të marrë në besim. Praktikisht, ndryshe nga ç’ishte thënë në një çast të parë, për lindjet e binjakëve apo birësimet e dy a më shumë fëmijëve, mund të bëhet kërkesë e do të jepet një çek për secilin fëmijë.

Kriteret

Çmimi për lindjet u jepet grave shtatzëna ose nënave që përmbushin kriteret që aktualisht merren në konsideratë për çekun e lindjes që jepet sipas ligjit të stabilitetit nr. 190/2014 (neni 1, paragrafi 125):
- kanë rezidencën në Itali;
- kanë shtetësinë italiane ose të një shteti të BE-së; shtetaset jokomunitare me statusin e refugjatit politik dhe të mbrojtjes plotësuese trajtohen si shtetase italiane;
- nëse janë qytetare jokomunitare, duhet të kenë leje qëndrimi BE për qëndrues afatgjatë ose një nga kartat e qëndrimit që u jepen familjarëve të qytetarëve të BE-së.

Kur paraqitet kërkesa

Kërkesa paraqitet pas mbushjes së muajit të shtatë të shtatzënisë e sidoqoftë, brenda  një viti nga çasti i lindjes apo i birësimit. Vetëm për lindjet e birësimet që janë bërë nga 1 janari 2017 deri më 4 maj 2017, afati njëvjeçar nis nga 4 maji, dita e parë e mundshme për paraqitjen e kërkesave pranë INPS-it.

Si aplikohet

Kërkesa paraqitet në tre mënyra:

- përmes portalit të INPS-it. Në faqen dedikuar Çmimit të lindjes, shtypni butonin “Accedi al servizio” e me kodin personal PIN hyni  në hapësirën private e plotësohet formulari i kërkesës;
- përmes  Contact Center në numrin e gjelbër 803.164 nga rrjeti fiks ose 06.164.164 nga celularët;
- përmes patronateve nëpërmjet shërbimeve telematike që ato ofrojnë.

Dokumentacioni që paraqitet

Kur kërkesa bëhet në shtatzëni  duhet paraqitur një certifikatë mjekësore ose vetëm numri i protokollit telematik të certifikatës së lëshuar nga mjeku i SSN apo një mjek i konvencionuar me ASL-in.

Në kërkesë vetëdeklarohen të gjitha kriteret e tjera që japin të drejtën e përfitimit të çekut:

Leja e qëndrimitShtetaset jokomunitare me dokument qëndrimi të vlefshëm për të marrë çekun, pra që kanë kartën e qëndrimit, apo me statusin e refugjatit politik dhe të mbrojtjes plotësuese, vetëdeklarojnë zotërimin e dokumentit dhe shënojnë në kërkesë numrin, autoritetin që e ka lëshuar datën e lëshimit dhe të skadimit;

Kur fëmija ka lindur tashmë – Nëna duhet të vetëcertifikojë në kërkesë datën e lindjes, gjeneralitetet e fëmijës, kodin fiskal. Në rast se ka lindur më shumë se  një fëmijë duhet ta shënojë pasi për secilin prej fëmijëve përfiton 800 €;

Birësim kombëtar – Për të dëshmuar datën e birësimit apo të dhënies në besim e hyrjen e të miturit në gjirin e familjes është e nevojshme të shënohen elementët e domosdoshëm për sigurimin e informacioneve apo të dhënave të pranishme në vendimin e birësimit/besimit të lëshuar nga autoriteti kompetent (lloji, numri, data e autoriteti që ka lëshuar vendimin). Mund të bashkangjitet edhe një kopje e digjitalizuar e vendimit;

Birësim ndërkombëtar – Për të dëshmuar datën e hyrjes në Itali, duhen shënuar,  në çastin e kërkesës, të gjithë elementët e domosdoshëm për sigurimin e informacioneve ose të dhënave të pranishme në autorizimin e hyrjes të të miturit në Itali të lëshuar nga Komisioni për Adoptimet Ndërkombëtare CAI (numri dhe data e autorizimit). Alternativa është të bashkangjitet një kopje e digjitalizuar e autorizimit apo e një vetëdeklarate zëvendësuese të autorizimit;

Data e hyrjes në familje – Për të dëshmuar datën e hyrjes në gjirin e familjes kërkohet të bashkangjitet kopje e digjitalizuar e certifikatës së entit të autorizuar të kujdeset për procedurën e adoptimit nga a cila të rezultojë data e hyrjes efektive në familje;

Birësim i bërë jashtë Italisë – Në çastin e paraqitjes së kërkesës duhen shënuar elementë të domosdoshëm për sigurimin e indormacioneve apo të dhënave të pranishme në dokumentin e transkriptimit në regjistrin e Gjendjes Civile të vendimit të adoptimit të njohur nga një shtet i huaj (lloji, numri, data dhe autoriteti) ose të bashkangjitet kopje e digjitalizuar e dokumentit të transkriptimit.

Si jepet shuma

Shuma është 800 € dhe mënyrat e parashikuara të pagesës janë:
- urdhërxhirim pranë një zyre postare;
- akreditim i shumës në një llogari rrjedhëse bankare;
- akreditim i shumës në një llogari rrjedhëse postare;
- librezë postare;
- kartë e parapaguar me IBAN.

Për të gjitha tipet e pagesës, përjashtuar atë përmes një urdhërxhirimi pranë një zyre postare, kërkohet që të jepet një IBAN.

Duhet mbajtur parasysh që nga çasti i paraqitjes së kërkesës deri në çastin e marrjes së parave mund të kalojnë deri 3 muaj: 60 ditë për përpunimin e praktikës e 30 ditë për lëshimin e çekut.

Shqiptari i Italisë
(Ndiqni Shqiptariiitalise.com edhe në Facebook dhe Twitter)

 

Nga regjistrimi në portalin e ministrisë së Brendshme deri te nisja e kërkesave. Udhëzimet për punëdhënësit si të përpilojnë kërkesat për të përfituar nga 17 mijë kuotat e hyrjeve

Romë, 29 mars 2017 -Nga e marta, 28 mars, punëdhënësit mund të kërkojnë autorizimet për të sjellë në Itali e për të punësuar 17 mijë punonjësit sezonalë jokomunitarë, mes të cilëve edhe nga Shqipëria, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia.

Hyrjet autorizohen nga dekreti i flukseve 2017 dhe duhet të jenë të mjaftueshme për të kënaqur nevojat e ndërmarrjeve italiane, që mund të paraqesin kërkesat deri në fund të vitit.

Gjithçka bëhet online përmes sitit të ministrisë së Brendshme, personalisht apo me ndihmën e shoqatave të kategorisë. Për punëdhënësit që kanë vendosur të ulen vetë para kompjuterit për aplikim, ja një udhëzues i ilustruar me të gjitha hapat e procedurës:

1)    Lidhu me https://nullaostalavoro.dlci.interno.it. Nëse je i regjistruar shko në pikën 4, përndryshe regjistrohu:

2)   Mbush formularin e regjistrimit me të dhënat e tua, fut 5 germat e kontrollit dhe shtyp “Invia”:

 

3)   Sistemi do të të nisë në e-mail-in tënd një mesazh me udhëzimet për të çuar deri në fund regjistrimin:

 

4)   Pasi je regjistruar, lidhu me https://nullaostalavoro.dlci.interno.it, shkruaj e-mail-in dhe fjalëkalimin tënd dhe shtyp “invia”:

 

5)   Pasi hyn në sistem, shtyp lart në të majtë në butonin “Richiesta moduli”:

6)   Kërko “Decreto flussi stagionali 2017” dhe shtyp mbi “Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato stagionale - Modulo C”:

7)   Kjo është faqja e parë e formularit. Shtyp mbi “Avanti” për të nisur përpilimin:

8)   Para të gjithave futen të dhënat e ndërmarrjes dhe të dhënat e punëdhënësit/përfaqësuesit ligjor që do të punësojë të huajin:

9)   Dhe  të dhënat e punonjësit, përfshirë informacionet se ku do të kërkojë vizën e ku, në rast nevoje, dëshiron të marrë ndonjë lajmërim të mundshëm;

10)  Duhet specifikuar nëse kërkohet një autorizim shumëvjetor (vetëm për punonjës që kanë hyrë në Itali të paktën një herë në pesë vjetët e fundit) ose jo shumëvjetor (të gjithë të tjerët) dhe nëse ke punësuar edhe më parë atë punonjës gjatë pesë vjetëve të fundit apo nëse ai ka qenë thirrur nga një tjetër punëdhënës tjetër gjatë pesë vjetëve të fundit:

11) Përpilo propozimin e kontratës me periudhën e punës, kontratën kolektive të aplikuar, nivelin dhe detyrën e punonjësit:

12)  Shkruaj vendin e punës…

13)   ... dhe ku do të strehohet punonjësi:

14)  Duhet të angazhohesh që do të paguash për riatdhesimin e punonjësit në rast dëbimi, do respektosh ligjin mbi imigracionin dhe që do të komunikosh çdo ndryshim të marrëdhënies së punës:

15)  Fut informacionet mbi numrin e punonjësve të varur dhe xhiron e ndërmarrjes (do të nevojitet për të vlerësuar nëse ndërmarrja është apo jo në gjendje të punësojë të huajin):

 

16)  Fut të dhënat e një pullë-takse telematike prej 16,00 euro të blerë për paraqitjen e kërkesës, konfirmo vërtetësinë e asaj çka ke deklaruar dhe shtyp butonin “invia” për të nisur kërkesën:

17) Këtej e tutje mund të ndjekësh në ç’pikë është praktika përmes nullaostalavoro.dlci.interno.it.. Do të mjaftojë të futësh emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin, të zgjedhësh "Sportello Unico Immigrazione" e më pas "Domande":

Shqiptari i Italisë
(Ndiqni Shqiptariiitalise.com edhe në Facebook dhe Twitter)

Lexo edhe:
21 mars 2017 - Nis përgatitja e kërkesave për 17 mijë punonjësit sezonalë
20 mars 2017 - Nga sot nisen kërkesat për punonjësit josezonalë dhe konvertimet
14 mars 2017 - Nis përgatitja kërkesat për punonjësit josezonalë dhe për konvertimet
Dekreti i flukseve 2017, teksti në Gazetën Zyrtare

Shpallet dekreti i flukseve 2017, kalendari i aplikimeve
Flukset 2017. Teksti i dekretit dhe udhëzimet për kërkesat
Mbërrin dekreti i flukseve 2017. 30.850 hyrje dhe konvertime

 

 

Mesazheve të shumta të përgëzimeve e urimeve drejtuar Ermal Metës pas triumfit me Fabrizio Moron në edicionin e 68-të të Festivalit të Sanremos , u bashkohet edhe përshëndetja e ambasadores së Shqipërisë në Romë, zonja Anila Bitri.  Artistit i dërgon një mesazh me të cilin e përgëzon jo vetëm si artist por edhe për “angazhimin në temat e çështjet e kohës që jetojmë”. Suksesi i Ermalit, kujton ambasadorja Bitri “është shprehje e modelit më të mirë të fitores së vlerës së një kulture të re të përbashkët që ngrihet mbi frikën dhe paragjykimet, në luftën kundër dhunës dhe terrorizmit”.
Në vijim teksti i plotë i mesazhit të ambasadores:

I dashur Ermal,

Urime dhe përgëzime për Çmimin e Parë të Festivalit të Sanremos 2018!

Në këtë shfaqje të bukur disaditore të muzikës, artit dhe kulturës italiane ju dëshmuat përsëri, talentin, pasionin dhe angazhimin tuaj, tashmë të rritur e të pjekur, jo vetëm si artist, por edhe si person i angazhuar në temat dhe çështjet e kohës që jetojmë!

Zërat, fjala dhe kënga e duetit Ermal Meta & Fabrizio Moro transmetojnë refrenin, ritmin, forcën dhe angazhimin që thërret për të mposhtur frikën dhe për të mbrojtur vlerat, të bukurën dhe jetën.

Suksesi i “Non mi avete fatto niente” është shprehje e modelit më të mirë të fitores së vlerës së një kulture të re të përbashkët që ngrihet mbi frikën dhe paragjykimet, në luftën kundër dhunës dhe terrorizmit”.

Edhe një herë, urime dhe faleminderit për emocionet!
Anila Bitri

Leggi anche:
Ermal Meta e Fabrizio Moro, i vincitori di Sanremo 2018
Ermal Meta e Fabrizio Moro restano in gara

Ermal Meta, Fabrizio Moro e la loro canzone contro il terrorismo

 

 

 

 

Secondo l'ISTAT, sarebbero 224 mila gli stranieri diventati italiani durante il 2017

Roma, 8 febbraio 2018 – Al 1° gennaio 2018 si stima che siano 5 milioni e 65 mila gli stranieri residenti in Italia. Lo dice ISTAT che pubblica oggi i dati sugli indicatori demografici del paese.

La popolazione ammonta a 60 milioni 494mila residenti, quasi 100mila in meno sull’anno precedente (-1,6 per mille). La popolazione di cittadinanza italiana scende a 55 milioni 430mila (-113mila residenti). Per i cittadini italiani risulta negativo sia il saldo naturale (-241mila) sia il saldo migratorio con l’estero (-72mila).

Gli stranieri residenti in Italia al 1° gennaio 2018 sono 5 milioni 65mila e rappresentano l’8,4% della popolazione residente, dato vicino a quello del 2017 (8,3%). L’incremento è di soli 18mila unità.

Per gli stranieri risulta positivo il saldo naturale (+58mila): nel 2017 si stimano tra gli stranieri 66mila neonati e 7mila 200 decessi. Positivo è anche il contributo dei movimenti con l’estero: 296mila immigrazioni contro 40mila emigrazioni conducono il saldo migratorio estero dei cittadini stranieri al valore di +256mila unità, in crescita rispetto a quello registrato nel 2016 quando il saldo era +220mila.

Ma il rallentamento nella crescita della popolazione straniera si deve, principalmente, alle acquisizioni della cittadinanza italiana, le cui cifre stanno raggiugendo gli ultimi anni valori importanti: da 35mila acquisizioni nel 2006 si è pervenuti a 202mila nel 2016. Sulla scia di tale progressione, si stima che nel 2017 si ci possano essere 224mila acquisizioni. E se il peso degli albanesi nelle acquisizioni di cittadinanza italiana rimane più o meno quello degli anni scorsi, è ragionato pensare che nel 2017  siano diventati italiani 40-45 mila persone.

Shqiptari i Italisë
(Ndiqni Shqiptariiitalise.com edhe në Facebook dhe Twitter) 

 

Grasso: “Integrimi i të huajve na bën më të fortë”

Pietro Grasso, kryetari i Senatit, në manifestimin “20 Maj pa mure” në Milano ku morën pjesë rreth 100 mijë persona, i kushtoi dy fjalë edhe ligjit mbi shtetësinë: “Nevojiten ligje të drejta, duke filluar nga rregullat mbi shtetësinë: sepse kush lind në Itali, kush studion bashkë me bijtë tanë, nipërit tanë, kush angazohet për të mirën e të gjithëve, është italian. Jemi këtu për të mbrojtur shpirtin e thelbin e Kushtetutës italiane, që njeh të drejtat themelore në mënyrë universale dhe shkon deri atje sa parashikon që i huaji të cilit i mohohet ne vendin e vet ushtrimi efektiv i lirive demokratike të garantuara nga Kushtetuta, ka të drejtën të mirëpritet në territorin e Republikës italiane. Integrimi i të huajve që kanë të drejtën të jetojnë në Vendin tonë, nuk është dhuratë, nuk është manifestim zemërgjerësie, por vlen për të bërë Vendin tonë edhe më të fortë”.

Reforma e shtetësisë për brezat e dytë që do të sillte në fuqi pak a shumë këtë që thotë Grasso ndodhet tashmë në Komisionin për Çështjet Kushtetuese e më 15 qershor do të diskutohet në seancë plenare të Senatit.

 

 

 

Un nuovo piano urbanistico nella cittadina costiera di Himara sta riscaldando le relazioni bilaterali tra Albania e Grecia. Minoranze e speculazione edilizia in questo approfondimento
Di Gjergji Kajana per  www.balcanicaucaso.org *

Un anno dopo gli attriti provocati dal caso ciamuriota, Albania e Grecia si trovano invischiate in problematiche causate dal piano urbanistico riguardante il comune costiero di Himara. La città dell’Albania meridionale è abitata da molti appartenenti alla minoranza greca, i quali lamentano la violazione dei loro diritti di proprietà da parte delle autorità di Tirana ed hanno chiesto l’intervento diplomatico di Atene a loro favore.

Il caso ha origine nel settembre 2016, quando il sindaco del comune della città costiera Jorgo Goro approvò un nuovo piano urbanistico, il quale prevedeva l’abbattimento di alcune proprietà immobiliari di abitanti dell’area. Secondo le autorità albanesi l’esproprio di queste proprietà era giustificato dall’interesse pubblico ed è stato ratificato da una delibera confermativa del Consiglio dei Ministri albanese emessa il 22 febbraio di quest’anno. La stessa delibera ha sancito anche il valore monetario del rimborso previsto per le proprietà degli espropriati. Il 30 agosto di quest'anno il consiglio comunale di Himara ha approvato in maniera definitiva il nuovo piano generale urbanistico, decisione ratificata a metà ottobre dal Consiglio Nazionale del Territorio (KKT), ente governativo. Il piano prevede che in sette zone urbanistiche vi siano investimenti strategici nel campo turistico e nello specifico prevede la costruzione di un nuovo boulevard, il rifacimento del manto stradale di molte vie, potature di alberi e la concessione di autorizzazioni per costruire edifici di più piani nella città di Himara e la costruzione di resort turistici nel comune. Alcune demolizioni di edifici all’interno delle zone individuate dal comune sono già cominciate.

La protesta

Gli himarioti toccati dalle demolizioni stanno però contestando per vie legali la validità giuridica degli atti che hanno portato all'approvazione del piano urbanistico e, conseguentemente, delle demolizioni e dei rimborsi previsti per i danneggiati. Per loro l’approvazione in prima lettura del piano urbanistico è stata fatta dal sindaco in forzatura delle sue competenze, che sarebbero spettate al KKT. La forzatura renderebbe illegali la delibera del Consiglio dei Ministri e gli appelli del comune agli espropriati ad evacuare le abitazioni da demolire. Inoltre viene contestata al comune la mancata consultazione degli abitanti toccati dal piano e, soprattutto, il valore dei rimborsi.

Questi ultimi sarebbero accordati per valori di superficie indicati arbitrariamente dal comune e che sono inferiori a quelli reali delle loro proprietà espropriate. Il mancato censimento e definizione catastale delle proprietà immobili in Albania è un problema vecchio di 26 anni, sin dalla caduta del comunismo, che aveva statalizzato queste proprietà. Più recentemente si è tentato di risolverla tramite una legge del 2012, la quale prevede la registrazione di questi immobili dietro il rilascio di un certificato di proprietà al possessore. La nuova registrazione si è incagliata a Himara e questo costituisce il più forte argomento giuridico degli himarioti nel contestare gli atti di pianificazione urbanistica e le demolizioni.

Politica e minoranze

Nel panorama politico albanese la causa di questi cittadini è sostenuta con forza dall’organizzazione OMONIA e dal Partito per l’Unione e i Diritti dell’Uomo (PBDNJ), entrambi rappresentanti della minoranza greca. Fredi Bejleri, esponente di OMONIA, ha dichiarato che la Grecia e Cipro bloccheranno l’adesione albanese nell’UE se continuerà la violazione dei diritti di proprietà degli himarioti. Per Vangjel Dule, segretario del PBDNJ, le azioni del governo Rama mirano a forzare la comunità autoctona greca di Himara a lasciare la città.

Nelle argomentazioni giuridiche a loro favore gli himarioti includono anche la loro appartenenza alla minoranza greca in Albania, la cui consistenza numerica e i cui diritti rimangono un pomo della discordia tra i due paesi vicini. Il regime comunista albanese mise in pratica il riconoscimento dello status di appartenenza a questa minoranza solo agli abitanti albanesi di nazionalità greca di alcune zone a ridosso del confine comune denominate “zone della minoranza”. In esse ad esempio venivano riconosciuti diritti in merito all'istruzione nella madrelingua, cosa che è continuata anche dopo la caduta del regime totalitario. Himara non rientra in esse, malgrado la presenza dei cittadini di etnia greca lì e in alcuni villaggi limitrofi (come Dhërmi) - numericamente indebolita dalla emigrazione post-1990 - sia una realtà indisputabile. Atene vorrebbe che venisse riconosciuta l’appartenenza alla minoranza greca anche a chi non vive nelle “zone della minoranza”.

Dopo aver revocato la cittadinanza greca al sindaco Goro, protagonista nella crisi del piano urbanistico, Atene appoggia con convinzione la richiesta degli himarioti di vedere almeno riconosciuto dall’Albania il loro intero patrimonio immobiliare. “Non si sta solo espropriando la proprietà degli himarioti ma lo si sta facendo senza la dovuta ricompensa” ha dichiarato il ministro degli Esteri greco Nikos Kotzias in una intervista TV lo scorso 28 settembre. In un duro comunicato stampa del 19 ottobre il suo ministero ha definito il piano urbanistico un modo per sradicare la storica presenza dell’ellenismo nella zona di Himara. La nota insinuava apertamente che Tirana vuole distogliere l’attenzione dallo scandalo Tahiri, l’ex-ministro degli Interni albanese accusato in patria di appartenere a una organizzazione criminale. Il ministero degli Esteri albanese ha reagito il giorno dopo, chiamando la nota ateniese “un intervento senza precedenti” e difendendo la legalità del piano urbanistico di Himara.

Atene ha espresso il suo disappunto anche sulla nuova legge albanese per la difesa delle minoranze etniche, approvata il 13 ottobre. Il portavoce del ministero degli Esteri greco ha definito la legge “un passo indietro per la più consistente minoranza dell’Albania”, che è quella greca.

Dialogo

Per fortuna delle relazioni di buon vicinato tra Albania e Grecia e delle aspirazioni albanesi per entrare nell'Unione europea (dove Atene possiede un diritto di veto sulle nuove adesioni) il dialogo bilaterale è sempre in piedi. Dal 10 al 12 novembre il ministro degli Esteri greco Kotzias ha ospitato a Creta per incontri ufficiali bilaterali il suo omologo albanese Ditmir Bushati per discutere tutte le problematiche bilaterali, tra cui vi è la richiesta di Tirana che Atene abolisca lo stato di guerra tra i due paesi (ineffettivo ma in vigore dal 1940 ) e la necessità di definire un comune confine marittimo. Al termine del vertice è stato diffuso un comunicato congiunto dove si annuncia che gli incontri proseguiranno a breve in Albania.

Malgrado il riannodarsi del dialogo diretto con Atene, sembra però difficile che il governo Rama desista dall’attuazione del piano urbanistico a Himara. Gli incontri del premier e dei ministri albanesi Mirela Kumbaro e Damian Gjiknuri con i rappresentanti himarioti e i loro legali non hanno prodotto segnali che fanno pensare all’abbandono del progetto dall’esecutivo albanese. Al momento il ricorso alle vie legali sta tentando di rallentare l'attuazione del progetto. Sul piano politico la più grande speranza degli himarioti è che Atene si impunti per difenderli con Tirana.

* Per gentile concessione dell’autore e di  www.balcanicaucaso.org

 

Komisionit të Mandateve i kërkohet heqja e imunitetit që Saimir Tahiri të mund të arrestohet e t’i kontrollohet banesa. Ndaj tij po hetohet për “trafik narkotikësh” të kryer në bashkëpunim dhe për “korrupsion pasiv”.

 

Tiranë, 19 tetor 2017 – Prokuroria për Krime të Rënda kërkon nga Kuvendi i Shqipërisë autorizimin për heqjen e imunitetit të deputetit Saimir Tahiri, në vijim të një hetimi të nisur për veprat penale të “trafikut të narkotikëve”, të kryer në bashkëpunim, në formën e posaçme të grupit të strukturuar kriminal dhe “korrupsionit pasiv të zyrtarë të lartë shtetërore dhe të zgjedhurve vendorë”, parashikuara nga nenet 283/a/2 dhe 260 të Kodit Penal.

Në deklaratën për shtyp sqarohet se “prokuroria për Krime të Rënda po zhvillon hetime, në bashkëpunim me autoritetet italiane, për një grup kriminal, i cili ka trafikuar sasi të mëdha lënde narkotike kanabis sativa nga Shqipëria në drejtim të Italisë. Në bazë të të dhënave të përftuara në kuadër të këtij hetimi, Prokuroria për Krime të Rënda kërkon nga Komisioni i Mandateve në Kuvendin e Shqipërisë dhënien e autorizimit për “arrestimin, heqjen e lirisë dhe kontrollin personal e të banesës” për deputetin Saimir Tahir”.

Kërkesa e Prokurorisë vjen vetëm tri ditë pasi në Itali goditet një grup kriminal italo-shqiptar, i përfshirë në trafikun e drogës nga Shqipëria drejt Italisë. Pjesëtarë të këtij grupi janë edhe dy vëllezërit Moisi dhe Florian Habilaj, i pari tashmë i arrestuar ndërsa tjetri i shpallur në kërkim nga autoritetet italiane. Vëllezërit Habilaj janë kushërinj të Saimir Tahiri.

Në përgjimet e kryera nga pala italiane, Moisi Habilaj e përmend në disa raste gjatë bisedave të tij emrin “Saimir”, të cilin hetuesit italianë e identifikojnë pikërisht me ish-ministrin shqiptar. Habilaj flet për shuma disa miliona euroshe që sipas tij Saimiri “kishte siguruar vetëm në një muaj” dhe se atij nuk i mjaftonin “as 20 milionë euro për fushatat elektorale”. Në raste të tjera përmendet një shumë prej “30 mijë eurosh që duhet t’ia jap

Nënkomisioni parlamentar, komiteti shtetëror dhe agjencia e diasporës dhe migracionit do të përbëjnë shtyllat e veprimit për realizimin e politikave për shqiptarët jashtë vendit, duke filluar nga regjistrimi i tyre që kryeministri synon të realizojë “brenda vitit të ardhshëm”. Ministri Majko premton se do të kijohet edhe “gazetë për diasporën dhe do të ketë një kanal TVSH që do t’u kushtohet problemeve të tyre”

Tiranë, 16 tetor 2017 – “Ne jemi të fundit në raport me vendet që janë rreth e rrotull, apo me vendet të cilave duhet t’i ngjajmë, që nuk e kemi plotësuar përfshirjen e drejtpërdrejtë të të gjithë emigrantëve shqiptarë në procesin më të rëndësishëm të vendimmarrjes në vend, përmes votës. Që kjo të relizohet, Natyrisht, baza është regjistrimi, i cili për fat të keq u la pas dore për çerekshekulli. Jemi të vendosur që vitin e ardhshëm të kryejmë regjistrimin, është një detyrë që ne kemi marrë përsipër dhe besojmë se do t’ia dalim ta realizojmë, të paktën në masën më të madhe”. Këto janë fjalët e kryeministrit Rama të mbajtura sot në tryezën e konsultimit për prezantimin e Projektit për Strategjinë e re të Diasporës dhe Migracionit dhe Planin e Veprimit të zhvilluar në Kryesinë e Kuvendit nën kujdesin e Ministrit të Shtetit për Diasporën, Pandeli Majko dhe Zëvendëskryetares së Kuvendit të Shqipërisë, Vasilika Hysi.

Në këtë aktivitet ishin të pranishëm pikërisht Kryeministri Edi Rama, Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme Ditmir Bushati, deputetë, përfaqësues të trupit diplomatik në Shqipëri, përfaqësues të medias, të organizatave të shoqërisë civile.

Strategjia u prezantua nga Ministri i Shtetit për Diasporën, Pandeli Majko.

Në këtë prezantim, ministri u ndal tek rëndësia e krijimit të kësaj strategjike si një dokument që i ka munguar shtetit shqiptar ndër vite, edhe pse siç ka pranuar vetë Majko, “sot Shqipëria ka gati gjysmën e popullsisë të vendosur në emigrim”.

Duke vijuar në prezantimin e strategjisë për diasporën dhe migracionin, Ministri i Shtetit z. Pandeli Majko foli edhe për sfidat kryesore në mbështetjen e diasporës për integrimin e tyre në shoqërinë shqiptare.

“Sfida kryesore e strategjisë së re për diasporën dhe migracionin do të jetë përafrimi i saj me strategji e ndryshme kombëtare ekzistuese e cila vlen të konsiderohet si detyra e parë e reformës në këtë drejtim. Në funksion të kësaj do të miratohet me vendim të veçantë qeverie krijimi i komitetit shtetëror të diasporës dhe migracionit nën drejtimin e Kryeministrit. Nënkomisioni parlamentar, komiteti shtetëror dhe agjencia e diasporës dhe migracionit do të përbëjnë shtyllat e veprimit të reformës të sapo nisur. Ky proces do të shoqërohet nga bashkëpunimi me shoqërinë civile dhe komitetet shqiptare jashtë vendit, si edhe organizmat ndërkombëtar të interesuar. Diskutimi i të drejtës së votës për emigrantët shqiptarë, është një fillim i faktorizimit të tyre në politikën shtetërore të vendit. Llogaritja si votues do t’i bëjë politikanët më të vëmendshëm ndaj tyre. Kjo çështje do të kërkojë një bashkëpunim me opozitën pa të cilën ky projekt nuk është i mundur”,- tha Majko.

“Shqipëria dhe Kosova mbulojnë së bashku një projekt mjaft të gjerë të diasporës. Plani për diasporën duhet të nisë zbatimin menjëherë. Do jetëzohet vota e emigrantëve. Vota e emigrantëve ‘e frikshme’ për sistemin tonë. Do krijohet gazeta për diasporën dhe shumë shpejt do jetë dhe kanali TVSH 3 që do iu kushtohet problemeve të diasporës”, tha Majko.

 

Avokatja Ilda Beqo: “Edhe pse askush nuk u kthen më djalin, më në fund familjes iu njoh dëmshpërblimi më i lartë sipas ligjit italian”

Romë, 2 shkurt 2018 – Pas thuajse 15 vjetëve nga vrasja e djalit 15-vjeçar, një familje shqiptare ka parë drejtësinë të shkojë në vend: gjykata civile e Vicenzas ka vendosur që vrasësi, një shtetas italian, t’i japë dëmshpërblimin maksimal që njeh ligji italian në këto raste.

Gjithçka pati fillim në 2003-shin, kur një italian, për gjah në Shqipërinë e mesme, vrau një djalë 15 vjeç. Drejtësia shqiptare akuzoi italianin për veprën penale të “vrasjes nga pakujdesia”. Dënimi përfundimtar (pas tre shkallëve të gjykimit), 3 vjet burg, u dha në vitin 2009, në mungesë, pasi italiani ndërkohë ishte kthyer në vendlindje. U shpall në kërkim e menjëherë u kërkua që dënimi penal shqiptar të njihej nga drejtësia italiane.

Në Itali, familja i beson çështjen gjyqësore avokates Ilda Beqo që rrëfen këtë ngjarje për shqiptariiitalise.com dhe që për të tuteluar familjen e 15-vjeçarit nuk dëshiron të japë të dhëna për identifikimin e viktimës dhe të vrasësit.

“Në Itali na u desh të ndiqnim dy rrugë paralelisht, nga njëra anë njohjen e vendimit penal të drejtësisë shqiptare e nga ana tjetër të ngrinim gjyqin civil në mënyrë që familjes t’i njihej një dëmshpërblim i denjë”.

Pas shumë vitesh, vjet u arrit njohja e vendimit të gjykatës shqiptare, pra edhe në Itali vrasësi i 15-vjeçarit njihet tashmë fajtor për vrasje nga pakujdesia. Por, gjithsesi, nuk ka bërë asnjë ditë burg. “Kanë kaluar shumë vjet nga ngjarja e ndërkaq në Itali ka pasur edhe dekrete falje dënimesh, kështu që për tre vjetët e dhëna në 2009-tën nga gjykata shqiptare, italiani ndoshta nuk ka për të hyrë ndonjëherë në burg” shpjegon avokatja. “Por për palën e lënduar njohja e vendimit penal shqiptar ishte shumë e rëndësishme sepse na lehtësonte punën në gjyqin civil për njohjen e dëmshpërblimit”.

E vendimi i shkallës së parë për dëmshpërblimin arriti më 31 janar. “Edhe pse askush nuk u kthen më djalin, më në fund familja do të marrë dëmshpërblimin më të lartë që njeh ligji italian” thotë avokatja Ilda Beqo.

Në fakt, si rrallëherë, gjykata i ka njohur familjes dëmshpërblimin maksimal, pa u ndikuar nga fakti që viktima ishte shqiptar e që familja jeton në Shqipëri, siç ka ndodhur herë të tjera.

Shqiptari i Italisë
(Ndiqni Shqiptariiitalise.com edhe në Facebook dhe Twitter)

Financierët e Brescias kanë arrestuar bashkë me të miturin edhe një 24vjeçar, që të dy shqiptarë. Shpërndanin drogë në zonën  stacionit të qytetit

Sipas ministrisë së Brendshme, nga fillimi i këtij viti, në kuadrin e luftës ndaj terrorizmit, janë dëbuar me shoqërim në vendlindje 100 persona
 

Dy qytetarë shqiptarë janë dëbuar sot nga territori italian për arsye sigurie të shtetit. Ishin që të dy rezidentë në Puglia e jo turistë, por emrat e tyre nuk bëhen të ditur.

Sipas mediave lokale, njëri prej të dëbuarve, 24 vjeç rezident në Lucera të Foggias, ra në shënjestër të policisë gjatë hetimeve të kryera mbi të ashtuquajturit “Foreign fighter” të shtetit islamik. Nga hetimet doli në dritë veç lidhjeve të ngushta me një tjetër bashkatdhetar që favorizonte imigracionin klandestin, edhe lidhje me një grup ekstremist islamik në të cilin bënin pjesë dy vëllezër shqiptarë të përzënë korrikun e shkuar.  

Është zbuluar gjithashtu se në Facebook 24-vjeçari kishte shpërndarë shkrime anti-perëndim dhe kishte marrë pjesë aktive në një grup Whatsapp në të cilin promovohej xhihadi.

I lidhur ngushtë me të rezultoi se ishte edhe një tjetër shqiptar, 23-vjeçar i afërt me një grup kriminal shqiptar që merrej me trafik qeniesh njerëzore në Foggia, që në facebook kishte si imazh profili një foto të vetën me pistoletë në dorë.

Të dy shqiptarët u shoqëruan në vendlindje nga Bari.

Ministria e Brendshme, me dhënien e lajmit të këtij dëbimi, ka shpjeguar gjithashtu se vetëm gjatë këtij viti u është dhënë masa e dëbimit dhe janë shoqëruar në vendlindje për arsye të sigurisë kombëtare 100 persona. Nga 1 janari 2015 shifra ka shkuar në 232 e të gjithë të dëbuarit kanë qenë të ambjenteve të ekstremistëve fetarë.