Të jetosh në Itali - Shqiptari i Italisë

Po shkoj në Shqipëri e më duhet të çoj një shumë të madhe eurosh sepse do të blej një shtëpi. A mund t’i marr me vete apo duhet patjetër t’i nis me bankë?

Natyrisht, përgjigjja më e mirë është të mos udhëtosh me shumë të konsiderueshme parash në xhep, pasi është më e sigurt t’i nisësh ato përmes kanaleve të transferimit të parave, sesa të rrish me zemër të ngrirë se mos t’i vjedhin gjatë rrugës.

Sidoqoftë, nëse i beson më shumë vetes se bankës apo ndonjë institucioni tjetër money transfer, është mirë të dish që ligji italian nuk përcakton asnjë kufi maksimal për të hollat që mund të kesh me vete kur del apo hyn në Itali. E kjo vlen qoftë kur shkon apo vjen nga vende të Bashkimit Evropian, qoftë kur shkon apo vjen nga vende jashtë BE-së.

Por kur shuma që ke me vete është nga 10 mijë euro e lart, është e detyrueshme të bësh një deklaratë e ta depozitosh pranë zyrave të doganës në çastin kur kalon kufirin. Formulari që duhet përdorur për këtë qëllim mund të shkarkohet nga portali internet i Agjencisë së Doganave dhe të Monopoleve, www.agenziadoganemonopoli.gov.it.

Në deklaratë shënohen të dhënat personale dhe, nëse paratë nuk janë të deklaruesit, edhe ato të personin për llogari të të cilit transferohen të hollat. Më pas duhet specifkuar shuma e parave, prejardhja e tyre, marrësi i tyre, nëse është i ndryshëm nga deklaruesi, përdorimi që doni t’u bëni. Në fund duhet shënuar edhe rruga dhe mjetet e transportit që do të përdorni.

E nëse nuk lëshohet një deklaratë e tillë?

Kush nuk e bën e zbulohet që po kalon kufirin me të paktën 10 mijë euro, rrezikon sanksione të rënda që rriten në bazë të shumës së parave. Në fakt, shkelja e normativës mbi trasferimin e valutës ndëshkohet me:

  1. sekuestrimin administrativ nga 30% deri në 50% të shumës mbi kufirin e lejuar (9.999,99 €);
  2. aplikimin e një sanksioni administrativ nga 10% deri në 50% të shumës mbi kufirin e lejuar. Sanksioni minimal është 300 euro.

Shkarko: DICHIARAZIONE DI TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE DI IMPORTO COMPLESSIVO PARI O SUPERIORE AL CONTROVALORE DI € 10.000

Stranieriinitalia.it/Shqiptariiitalisë.com

 

Elvira Ricotta Adamo, 29enne, nata nelle Filippine e cresciuta in Sicilia, dove è arrivata quando aveva solo 12 giorni, dopo l’ennesimo rinvio della discussione della Riforma al Senato, non usa mezzi termini: “Siamo delusi e traditi dai nostri interlocutori politici che negli ultimi mesi hanno millantato la necessità di questa riforma che loro stessi hanno definito “riforma di civiltà”. Riforma che, evidentemente, non era battaglia politica così forte da valere ad esempio la fiducia o così preminente e importante per loro da valere l’ulteriore braccio di ferro con le altre forze di maggioranza”

Per il praticante avvocato Gentjan Preci, “la riforma della cittadinanza spesso viene strumentalizzata ai fini elettorali e viene associata agli sbarchi, al terrorismo e alla criminalità” con le quali non ha niente a che fare. Per questa ragione “occorre fare chiarezza e spiegare all’opinione pubblica in che cosa consista, sono necessari un’analisi e un dibattito critico”

Secondo Bashkim Sejdiu, la riforma della cittadinanza in discussione al Senato non è “l'unica soluzione delle problematiche degli immigrati in Italia”, ma se passasse, “potrebbe essere solo un piccolo contentino per lavarsi la coscienza e non affrontare poi l’immigrazione in maniera seria e approfondita”

In Italia da quando aveva 3 anni, il 20enne Bruno Leka ha le idee chiare sulla riforma della cittadinanza: “La maggioranza deve impiegare le forze in modo che approvi la legge entro la fine dell’anno. Faccio appello al buonsenso dei senatori affinché le dinamiche politiche non ostacolino il bene di grandi comunità”

“Spero davvero che i senatori portino a termine la riforma, perché vorrei essere fiera dell'Italia che approva questa legge, contro ogni ricerca di consenso politico contro i minori italiani”

“L'andamento della riforma di cittadinanza al Senato dimostra la mancanza di lungimiranza dei politici italiani” dice per Shqiptari i Italisë l’avvocato Gentian Alimadhi che, comunque non perde la speranza: "Confido nell’intenzione del governo PD alla riuscita, seppur ritardata, di questa riforma importante per il nostro paese. Questo governo credo abbia compreso l’importanza dell’inclusione, su quella dell’esclusione, di persone che costituiranno il vero futuro di questo paese"

1.000 € për të paguar çerdhen apo asistencën në shtëpi për fëmijët me patologji të rënda kronike, për bijtë e lindur/të birësuar nga 1 janari 2016. Përfitojnë edhe të huajt, por vetëm nëse kanë kartën e qëndrimit

Romë, 17 korrik 2017 – Nga mëngjesi i sotëm mund të paraqiten kërkesat për të përfituar “bonusin për çerdhen”. Është fjala për 1.000 euro në vit për fëmijët e lindur ose të birësuar nga 1 janari 2016 e më pas si kontribut për të paguar çerdhen publike apo private. Mund ta përfitojnë këtë shumë edhe prindërit që paguajnë “forma të ndryshme mbështetjeje pranë vendbanimit të vet" në favor të bijve që janë nën tre vjeç e vuajnë nga patologji të rënda kronike.

Për të përfituar këtë bonus, nuk kanë rëndësi të ardhurat e familjes por vetëm regjistrimi në çerdhe private apo publike i fëmijës e rezidenca në Itali. Për të huajt, ashtu si edhe për ndihmesa të tjera, INPS vazhdon të kërkojë padrejtësisht, në kundërshtim me normat evropiane, që të kenë kartë qëndrimi ose statusin e refugjatit apo të gëzojnë mbrojtjen plotësuese dhe nuk mjaftohet me lejeqëndrimin e thjeshtë të lejon punësimin e mbajtësit.

Bonusi është maksimumi 1.000 euro e jepet nga INPS-i ekskluzivisht për pagesën mujore të çerdhes së fëmijëve deri në 3 vjeç. Kur është fjala për fëmijë me patologji të rënda kronike kontributi mund të kërkohet për të paguar asistencën në shtëpi. Kontributi jepet një herë në muaj për 11 muaj. Çdo këst është 90,91 €, por nëse shuma që prindi paguan për çerdhen është më e vogël se aq, ai do të marrë aq sa ç’paguan e jo këstin e plotë. P.sh. nëse paguajnë 200 €, INPS do t’i njohë prindit kontributin të plotë, por nëse paguan vetëm 80 euro në muaj, kontributi që do t’i jepet është vetëm aq, 80 euro në muaj. Për të gjithë fëmijët që kanë qenë në çerdhe gjatë vitit 2016-2017, bonusi do të njihet që prej datës 1 janar 2017, datë e ardhjes në fuqi të bonusit. Për ata që kërkojnë 1.000 euro për asistencë pranë familjes, INPS do të japë bonusin të gjithë njëherësh.

Paraqitja e kërkesave

Kërkesat mund të paraqiten nga sot deri më 31 dhjetor 2017. Por, duke qenë se shuma e vënë në dispozicion për këtë bonus është e kufizuar, 144 milionë euro, kush është i interesuar ta kërkojë bën mirë të nxitojë: me mbarimin e atyre parave nuk do të pranohen më kërkesa të reja.

Kërkesa paraqitet në tre mënyra:
- përmes portalit të INPS-it. Në faqen dedikuar Bonusit për Çerdhen dhe formave të asistencës pranë vendbanimit , shtypni butonin “Accedi al servizio” e me kodin personal PIN hyni  në hapësirën private e plotësohet formulari i kërkesës;
- përmes  Contact Center në numrin e gjelbër 803.164 nga rrjeti fiks ose 06.164.164 nga celularët;
- përmes patronateve nëpërmjet shërbimeve telematike që ato ofrojnë.

Duhet pasur kujdes: kush do të përfitojë bonusin e çerdheve nuk do të mund të zbresë nga taksat ç’ka paguar për çerdhen. Gjithashtu, nuk do të përfitojë as çeqet për çerdhe apo babysitter të parashikuara për nënat që heqin dorë nga largimet nga puna për arsye familjare që nuk janë të detyrueshme (congedo parentale non obbligatorio) e që ligji i Bilancit 2017 rifinancon për dy vjetët e ardhshëm.

 

 

 

Çifti shqiptar në Fermo fiton gjyqin kundër institutit të Sigurimeve Shoqërore që u kish mohuar bonusin për fëmijën. Avokati Arjol Kondi: “U rikonfirmua një parim i rëndësishëm  i pohuar shpesh edhe nga Gjykata Evropiane e Drejtësisë. Nuk mund të diskriminohet një familje që ndërton jetën e saj në Itali dhe që i përmbush të gjitha kriteret për përfitimin e bonusit bebe”

Romë, 6 korrik 2017 – Mospasja e kartës së qëndrimit nuk duhet të përbëjë pengesë për të huajt për përfitimin e bonusit bebe kur përmbushen kriteret e tjera. “Nuk mund të pretendohet që dikush të japë edhe shpirtin për taksën mbi kartën e qëndrimit për të marrë bonusin bebe. Kjo përbën një element vërtet diskriminues”. Këtë thotë vendimi i gjykatës së Fermos e 26 qershorit 2017 që, ashtu si edhe të tjera para saj në mbarë Italinë, i jep të drejtë një çifti shqiptar e dënon INPS-in për qëndrimin diskriminues ndaj mijëra e mijëra të huajve që u kërkon të kenë në xhep kartën e qëndrimit për t’u dhënë (kur përmbushen kriteret e tjera) ndihmesa të ndryshme sociale siç është edhe bonusi bebe.

Është fjala për çekun 80 euro në muaj (familjeve që kanë “tregues të situatës ekonomike të barasvlefshme” (ISEE) jo më të lartë se 25 mijë euro në vit) ose 160 euro në muaj (nëse ISEE është maksimumi 7 mijë euro), nga lindja deri sa foshnja të mbushë 3 vjeç, ose nga dita e ardhjes në bërthamën familjare të fëmijës së birësuar për tre vjet rresht. Por nëse prindërit janë të huaj, shtohet një kusht: duhet të kenë lejen e qëndrimit BE për qëndruesit afatgjatë, të ashtuquajturën karta e qëndrimit gjë që bie në kundërshtim me normat evropiane që përcaktojnë barazinë e trajtimit me shtetasit italianë në përfitimin e të gjitha ndihmesave të disiplinuara nga Rregullorja BE 883/2004 (mes të cilave bën pjesë edhe bonusi) të të gjithë të huajve me leje qëndrimi për punë apo që u lejon të punojnë (pra aktualisht lejeqëndrimi unik sipas dekretit legislative 40/2014), të titullarëve të statusit të refugjatit politik apo të mbrojtjes humanitare dhe të mbajtësve të “Kartës blu” (pra të lejes së qëndrimit për të huajt me kualifikim të lartë).

Në rastin e trajtuar nga gjykata e Fermos, burrit 31 vjeç dhe të shoqes 23 vjeç, të cilët janë bërë me fëmijë prillin e vitit të shkuar, INPS u ka mohuar të drejtën e bonusit bebe edhe pse të ardhurat e familjes ishin shumë të ulëta, edhe pse jetojnë në Itali prej shumë vjetësh e kanë lejeqëndrim për punë. Por për shkak të kostos së lartë, çifti nuk ka bërë kërkesë për të marrë kartën e qëndrimit. E pikërisht ky fakt, që kostoja e lartë e dokumentit kthehet në pengesë për pajisjen e të huajit me të duke i shkaktuar humbje të drejtash, është vënë në dukje nga gjykata evropiane gjë që detyroi Italinë që së fundi ta përgjysmonte dhe është marrë në konsideratë nga gjykata e Fermos.

Bëhet fjalë për vendimin e radhës në favor të emigrantëve ku gjykata nuk e justifikon qëndrimin e INPS-it për mospërfshirjen në bonus bebè të të huajve që nuk kanë leje qëndrimi BE për qëndrues afatgjatë (e ashtuquajtura kartë qëndrimi) – thotë avokati i çiftit, Arjol Kondi,  për Shqiptariiitalise.com – Me pak fjalë, gjykata e Fermos, duke ndjekur edhe shembullin e vendimit të dhënë nga gjykata e Bergamos e të tjera më parë, e quan diskriminuese normativën italiane pasi bie ndesh me atë Europiane”.

Në fakt, gjykatësi i Fermos i njohu të drejtën e bonusit çiftit shqiptar në vlerën maksimale dhe vendosi që INPS t’i paguajë “1.920 eurot e papaguara për vitin e shkuar, në bazë të treguesit ISEE të paraqitur asokohe e të vazhdojë t’ia japë bonusin deri sa fëmija të mbushë tre vjeç nëse vazhdojnë të përmbushen kriteret ekonomike”, siç lexohet në sentencë.

“Është e qartë bëhet fjalë për një të drejtë të çdo personi që banon rregullisht në Itali e që ka në xhep lejeqëndrim që i jep të drejtë të punojë pa kufizime. – vazhdon avokati Kondi që këshillon mosdorëzimin para këtij diskriminimi - Kushdo që ka marrë përgjigje negative për këtë arsye nuk duhet të mërzitet dhe të heqë dorë por të këmbëngulë”.

“Në këtë rast bëhet fjalë për një ndihmë ekonomike që u përket mbi të gjithë fëmijëve. E gjykatat po shprehen në favor të një trajtimi të barabartë jo vetëm të të gjithë punonjësve italianë e të huaj, por dhe para së gjihash, për një trajtim të njëjtë të bijve të tyre”.

Shkarko vendimin e Gjykatës së Fermos

Keti Biçoku
(Ndiqni Shqiptariiitalise.com edhe në 
Facebook
 dhe Twitter)