Sanatoria Udhëzuesi i Stranieriinitalia.it (i përditësuar) - Shqiptari i Italisë

Udhëzues
Kriteret për punëdhënësit dhe punonjësit. Procedura para dhe pas nisjes së kërkesës.

Romë, 12 shtator 2012 – Më në fund është botuar më 7 shtator në Gazetën Zyrtare dekreti ndërministror që, siç parashikon ligji që solli në fuqi normën kalimtare të sanatores, ka përcaktuar në detaje aspektet “e errëta” të procedurës.

Duke pasur parasysh dekretin ndërministror, udhëzimet e dhëna së fundi nga ministria e Brendshme, ajo e Punës dhe nga Zyra e Tatim taksave, hallkat kryesore të sanatores do të jenë në linja të përgjithshme këto të mëposhtmet.


Kriteret

Kush mund të paraqesë kërkesën

Punëdhënësi duhet të jetë qytetar italian ose komunitar. Punëdhënësi jokomunitar mund të paraqesë kërkesë për sanatore vetëm nëse është titullar (apo edhe në pritje të lëshimit apo të përtëritjes) i një lejeqëndrimi BE për qëndrues afatgjatë apo i një karte qëndrimi të marrë si familjar i një qytetari të BE-së. Mund të paraqesë kërkesë edhe një qytetar jokomunitar që ka marrë leje qëndrimi për strehim politik (sipas sqarimeve të 12 shtatorit të ministrisë së Brendshme).

Kufijtë minimalë të të ardhurave për punëdhënësin që paraqet kërkesë

Punëdhënësi duhet të ketë edhe të ardhura mbi një kufi caktuar që ndryshon sipas tipit të marrëdhënies së punës që duhet të legalizojë: punë të varur, në bujqësi apo familjare (colf, badanti, babysitter).

Për legalizimin e punonjësve të varur, ndërmarrjet individuale, kooperativat dhe shoqëritë duhet të kenë jo më pak se 30 mijë euro fitime apo xhiro vjetore që rezulton nga deklarata e fundit e të ardhurave apo nga bilanci.

Kush punëson pranë familjes (colf, badanti, babysitter), duhet të ketë të ardhura vjetore jo më të ulëta se 20 mijë euro nëse është i vetmi që ka të ardhura në familjen e tij dhe jo më pak se 27 mijë nëse në familje ka të paktën dy persona që kanë të ardhura. Në përllogaritjen e të ardhurave mund të merren parasysh edhe të ardhurat e bashkëshortit dhe të të afërmve deri në shkallën e dytë (prindër, vëllezër e bij, nipër e gjyshër), edhe në rast se nuk bashkëjetojnë me punëdhënësin.

Kujdes! Nuk parashikohet asnjë kriter të ardhurash në rast se punëdhënësi është person i sëmurë nga patologji apo gjymtim që i kufizojnë vetëmjaftueshmërinë dhe kërkojnë legalizimin e një punonjësi që kujdeset për të (badante). E njëjta gjë vlen edhe në rast se kërkesën e paraqet tutori legali i personit që ka nevojë për kujdesin e të punësuarit apo ai që ushtron të drejtën prindërore (italisht ‘patria podestà’) mbi të miturin e pavetëmjaftueshëm (zakonisht është njëri nga prindërit). Por nëse kërkesën për legalizimin e një kujdestareje (badante) e bën një familjar i personit qe ka nevojë për kujdesin e bashkëpunëtores, atëherë duhet të tregojë se ka të ardhura (20 mijë nëse është i vetmi që ka fitime në familje, apo 27 mijë nëse familjarët me të ardhura janë më shumë se një).

 

Prania në territorin italian

Punonjësit e huaj që mund të legalizohen duhet të jenë të pranishëm në territorin italian në mënyrë të vazhdueshme, prej të paktën 31 dhjetorit 2011.

Sipas sqarimeve më të fundit të ministrisë së Brendshme mund të kërkohet legalizimi i të gjithë të huajve jokomunitarë pa leje qëndrimi (apo që e kanë të skaduar dhe nuk e kanë përtërirë) apo të gjithë ata që kanë leje qëndrimi që nuk u lejon të punojnë (për shembull ata që janë në Itali me lejeqëndrim në pritje të njohjes së statusit të refugjatit politik, për motive drejtësie, për kura mjekësore) apo që u lejon të punojnë më kohë të pjesshme (për shembull ata që kanë leje qëndrimi për studime). Mund të përfitojnë nga legalizimi edhe të gjithë ata që kanë kuponin e kërkesës së lëshimit, konvertimit apo të përtëritjes së një lejeje qëndrimi.

Prania në Itali duhet të tregohet me dokumentacion të lëshuar nga “organizëm publik” si për shembull, një certifikatë mjekësore e një Reparti të Ndihmës së Shpejtë, tererë shëndetësore STP, akt notaril, leje qëndrimi e skaduar, një urdhër dëbimi, pasaporta e përtërirë (apo e bërë e re) në konsullatë të vendlindjes në Itali. Kjo dëshmi duhet treguar në çastin e takimit pranë sportelit unik për nënshkrimin e kontratës së Qëndrimit.

Edhe pse dekreti ndërministror i botuar më 7 shtator nuk parashikon asgjë lidhur me provën e pranisë, është e arsyeshme të përjashtohen kuponet e dërgimit të parave me agjencitë e Money Transfer, faturat tregtare, kuponet fiskale, e dokumente të tjera të këtij lloji.

Fillimi i marrëdhënies së punës

Marrëdhënia e punës duhet të ketë nisur të paktën 3 muaj para datës së ardhjes në fuqi të ligjit, që do të thotë, të paktën nga data 9 maj 2012 (dhe të vazhdojë në momentin e paraqitjes së kërkesës).

Mund të legalizohen marrëdhëniet e punës, me kohëzgjatje të kufizuar ose të pakufizuar, dhe me orar të plotë. Bëhet përjashtim vetëm për punën pranë familjeve, për të cilat pranohet edhe legalizimi i marrëdhënieve part time, sidoqoftë për një orar jo më të ulët se 20 orë në javë.

Duhet mbajtur parasysh që në të gjitha rastet rroga e garantuar duhet të respektojë minimumet e parashikuara nga kontratat kolektive të referimit.

Derdhja e kontributit prej 1.000 euro

Ligji ka parashikuar që punëdhënësi, para se të nisë kërkesën e legalizimit, të paguajë me “F24 Versamenti con elementi identificativi” një kontribut forfetar prej 1.000 eurosh. Ky kontribut mund të bëhet deri ditën e fundit të vlefshme për paraqitjen e kërkesës së legalizimit (15 tetor).

Të përjashtuarit e sanatores

Ligji ka parashikuar që, në prani të disa dënimeve në ngarkim të punëdhënësit apo punonjësit, të mos bëhet legalizimi.

Kështu, sanatoria nuk do të jetë e mundur të kërkohet nga punëdhënës të dënuar në pesë vjetët e fundit, edhe me sentencë jopërfundimtare:
për favorizim të imigracionit klandestin,
për shfrytëzim të prostitucionit dhe të të miturve,
për kapolarat apo për punësim të klandestinëve.
Përjashtohen nga sanatoria edhe ata punëdhënës që në të kaluarën kanë bërë kërkesa për flukset apo për legalizimin e vitit 2009 e më pas nuk kanë nënshkruar kontratën e qëndrimit apo nuk kanë bërë komunikimet e detyrueshme pranë Qendrës së punësimit apo pranë INPS-it, përjashtuar rastet kur kjo ka ndodhur për shkaqe që nuk vareshin prej tyre.

Përjashtohen gjithashtu të huajt që janë dëbuar për arsye të rendit publik apo të sigurisë së shtetit, dhe ata që janë dënuar, edhe me vendim jopërfundimtar, për një nga krimet e parashikuara nga neni 380 i kodit të procedurës penale (për shembull plaçkitje, dhunë).
Nuk do të mund të pajisen me dokumente as ata që janë sinjalizuar si “të papranueshëm” në Itali, as ata që konsiderohen, në bazë dënimesh të marra (edhe nëse akoma jopërfundimtare), kërcënim i rendit publik apo i sigurisë së Italisë ose i vendeve të tjera të zonës Schengen (sinjalizim i sistemit informativ Schengen, SIS).


Procedura

Kur duhet të paraqesë kërkesën punëdhënësi

Kërkesat për legalizimin e një të punësuari jokomunitar në të zezë duhet të nisen on-line, nga ora 08.00 e 15 shtatorit deri më 24.00 të 15 tetorit 2012. Për të shkuar përpara me procedurën e nisjes së kërkesës, punëdhënësi duhet të regjistrohet në sitin e Ministrisë së Brendshme, të përpilojë formularët e gatshëm të parashikuar për legalizimin.

Nuk është e nevojshme të nxitohet pasi nuk parashikohet numër i mbyllur pranimesh të kërkesave. Të gjithë ata që do të paraqesin kërkesë – natyrisht që përmbushin të gjitha kriteret e parashikuara nga ligji – do të mund të legalizojnë marrëdhënien e punës dhe të huajt e punësuar deri tani në të zezë do të mund të marrin lejen e qëndrimit.

Para se të niset kërkesa

Para së gjithash është e këshillueshme të verifikohet nëse përmbushen të gjitha kriteret e parashikuara nga ligji në mënyrë që të mund të përfitohet nga ky legalizim: të ardhurat, mungesa e dënimeve për punëdhënësin dhe të huajin punonjës, prania në Itali e të huajit nga 31 dhjetori 2011, fillimi i marrëdhënies së punës nga 9maji 2012.

Pas verifikimit, hapi i parë është pagesa (deri më 15 tetor, mjaft që të bëhet përpara nisjes së kërkesës telematike) e 1.000 eurove për çdo punonjës që legalizohet duke përdorur formularin F24 me elemente identifikuese.

Nisja e kërkesës

Në formularët e kërkesës telematike të legalizimit shënohen të dhënt e kërkuara të punëdhënësit dhe të punonjësit, të strehimit ku banon i huaji, lloji dhe kategoria e punës, data e pagesës së F24 dhe kodi identifikues i pullë-taksës prej 14,62 euro.

Pas nisjes së kërkesës

Pas nisjes së kërkesës, punëdhënësit duhet të formalizojnë marrëdhënien e punës duke bërë komunikimet e nevojshme pranë enteve të sigurimeve shoqërore (Uniemens, DMAG) dhe natyrisht të paguajnë çdo muaj punonjësin.

Brenda 16 nëntorit 2012, punëdhënësit që kanë kërkuar legalizimin e punonjësve të varur apo në bujqësi (pra përjashtohen familjet që kanë legalizuar bashkëpunëtorët familjarë) duhet të derdhin taksat e kontributet (kontributet shoqërore INPS, taksat krahinore dhe komunale etj.) të përllogaritura mbi rrogat mujore të dhëna punonjësit, për një periudhë minimale gjashtë mujore që shkon nga maji deri në tetor.

Edhe ata që ofrojnë punë familjare duhet të paguajnë kontributet INPS për të njëjtën periudhë, duke përdorur buletinët MAV që do të dërgohen nga instituti.

Procedura do të mbyllet me thirrjen e punëdhënësit dhe të punonjësit në Sportelin Unik për Imigracionin (gjithnjë nëse Kuestura dhe Drejtoria Territoriale e Punës të kenë dhënë mendim pozitiv), që do të verifikojë të gjithë dokumentacionin. Pranë Sportelit Unik punëdhënësi dhe punonjësi do të nënshkruajnë kontratën e qëndrimit dhe do t’i komunikohet punësimi INPS-it dhe Qendrës për Punësimin. Punonjësit do t’i lëshohet modeli 209 i kërkesës së lejes së qëndrimit për punë, që ai duhet t’i nisë Kuesturës kompetente për territorin përmes një zyre postare të autorizuar.  

Avv. Mascia Salvatore

In italiano
Regolarizzazione. La guida di Stranieriinitalia.it
I requisiti di datori di lavoro e lavoratori.
La procedura prima e dopo l’invio della domanda.

 

 

Kriteret për punëdhënësit dhe punonjësit. Procedura para dhe pas nisjes së kërkesës.

Romë, 12 shtator 2012 – Më në fund është botuar më 7 shtator në Gazetën Zyrtare dekreti ndërministror që, siç parashikon ligji që solli në fuqi normën kalimtare të sanatores, ka përcaktuar në detaje aspektet “e errëta” të procedurës.

Duke pasur parasysh dekretin ndërministror, udhëzimet e dhëna së fundi nga ministria e Brendshme, ajo e Punës dhe nga Zyra e Tatim taksave, hallkat kryesore të sanatores do të jenë në linja të përgjithshme këto të mëposhtmet.

Kriteret për punëdhënësit dhe punonjësit. Procedura para dhe pas nisjes së kërkesës.

Romë, 12 shtator 2012 – Më në fund është botuar më 7 shtator në Gazetën Zyrtare dekreti ndërministror që, siç parashikon ligji që solli në fuqi normën kalimtare të sanatores, ka përcaktuar në detaje aspektet “e errëta” të procedurës.

Duke pasur parasysh dekretin ndërministror, udhëzimet e dhëna së fundi nga ministria e Brendshme, ajo e Punës dhe nga Zyra e Tatim taksave, hallkat kryesore të sanatores do të jenë në linja të përgjithshme këto të mëposhtmet.

Kriteret

Kriteret

Kush mund të paraqesë kërkesën

Punëdhënësi duhet të jetë qytetar italian ose komunitar. Punëdhënësi jokomunitar mund të paraqesë kërkesë për sanatore vetëm nëse është titullar (apo edhe në pritje të lëshimit apo të përtëritjes) i një lejeqëndrimi BE për qëndrues afatgjatë apo i një karte qëndrimi të marrë si familjar i një qytetari të BE-së. Mund të paraqesë kërkesë edhe një qytetar jokomunitar që ka marrë leje qëndrimi për strehim politik (sipas sqarimeve të 12 shtatorit të ministrisë së Brendshme).

Kufijtë minimalë të të ardhurave për punëdhënësin që paraqet kërkesë

Punëdhënësi duhet të ketë edhe të ardhura mbi një kufi caktuar që ndryshon sipas tipit të marrëdhënies së punës që duhet të legalizojë: punë të varur, në bujqësi apo familjare (colf, badanti, babysitter).

Për legalizimin e punonjësve të varur, ndërmarrjet individuale, kooperativat dhe shoqëritë duhet të kenë jo më pak se 30 mijë euro fitime apo xhiro vjetore që rezulton nga deklarata e fundit e të ardhurave apo nga bilanci.

Kush punëson pranë familjes (colf, badanti, babysitter), duhet të ketë të ardhura vjetore jo më të ulëta se 20 mijë euro nëse është i vetmi që ka të ardhura në familjen e tij dhe jo më pak se 27 mijë nëse në familje ka të paktën dy persona që kanë të ardhura. Në përllogaritjen e të ardhurave mund të merren parasysh edhe të ardhurat e bashkëshortit dhe të të afërmve deri në shkallën e dytë (prindër, vëllezër e bij, nipër e gjyshër), edhe në rast se nuk bashkëjetojnë me punëdhënësin.

Kujdes! Nuk parashikohet asnjë kriter të ardhurash në rast se punëdhënësi është person i sëmurë nga patologji apo gjymtim që i kufizojnë vetëmjaftueshmërinë dhe kërkojnë legalizimin e një punonjësi që kujdeset për të (badante). E njëjta gjë vlen edhe në rast se kërkesën e paraqet tutori legali i personit që ka nevojë për kujdesin e të punësuarit apo ai që ushtron të drejtën prindërore (italisht ‘patria podestà’) mbi të miturin e pavetëmjaftueshëm (zakonisht është njëri nga prindërit). Por nëse kërkesën për legalizimin e një kujdestareje (badante) e bën një familjar i personit qe ka nevojë për kujdesin e bashkëpunëtores, atëherë duhet të tregojë se ka të ardhura (20 mijë nëse është i vetmi që ka fitime në familje, apo 27 mijë nëse familjarët me të ardhura janë më shumë se një).

 

Prania në territorin italian

Punonjësit e huaj që mund të legalizohen duhet të jenë të pranishëm në territorin italian në mënyrë të vazhdueshme, prej të paktën 31 dhjetorit 2011.

Sipas sqarimeve më të fundit të ministrisë së Brendshme mund të kërkohet legalizimi i të gjithë të huajve jokomunitarë pa leje qëndrimi (apo që e kanë të skaduar dhe nuk e kanë përtërirë) apo të gjithë ata që kanë leje qëndrimi që nuk u lejon të punojnë (për shembull ata që janë në Itali me lejeqëndrim në pritje të njohjes së statusit të refugjatit politik, për motive drejtësie, për kura mjekësore) apo që u lejon të punojnë më kohë të pjesshme (për shembull ata që kanë leje qëndrimi për studime). Mund të përfitojnë nga legalizimi edhe të gjithë ata që kanë kuponin e kërkesës së lëshimit, konvertimit apo të përtëritjes së një lejeje qëndrimi.

Prania në Itali duhet të tregohet me dokumentacion të lëshuar nga “organizëm publik” si për shembull, një certifikatë mjekësore e një Reparti të Ndihmës së Shpejtë, tererë shëndetësore STP, akt notaril, leje qëndrimi e skaduar, një urdhër dëbimi, pasaporta e përtërirë (apo e bërë e re) në konsullatë të vendlindjes në Itali. Kjo dëshmi duhet treguar në çastin e takimit pranë sportelit unik për nënshkrimin e kontratës së Qëndrimit.

Edhe pse dekreti ndërministror i botuar më 7 shtator nuk parashikon asgjë lidhur me provën e pranisë, është e arsyeshme të përjashtohen kuponet e dërgimit të parave me agjencitë e Money Transfer, faturat tregtare, kuponet fiskale, e dokumente të tjera të këtij lloji.

Fillimi i marrëdhënies së punës

Marrëdhënia e punës duhet të ketë nisur të paktën 3 muaj para datës së ardhjes në fuqi të ligjit, që do të thotë, të paktën nga data 9 maj 2012 (dhe të vazhdojë në momentin e paraqitjes së kërkesës).

Mund të legalizohen marrëdhëniet e punës, me kohëzgjatje të kufizuar ose të pakufizuar, dhe me orar të plotë. Bëhet përjashtim vetëm për punën pranë familjeve, për të cilat pranohet edhe legalizimi i marrëdhënieve part time, sidoqoftë për një orar jo më të ulët se 20 orë në javë.

Duhet mbajtur parasysh që në të gjitha rastet rroga e garantuar duhet të respektojë minimumet e parashikuara nga kontratat kolektive të referimit.

Derdhja e kontributit prej 1.000 euro

Ligji ka parashikuar që punëdhënësi, para se të nisë kërkesën e legalizimit, të paguajë me “F24 Versamenti con elementi identificativi” një kontribut forfetar prej 1.000 eurosh. Ky kontribut mund të bëhet deri ditën e fundit të vlefshme për paraqitjen e kërkesës së legalizimit (15 tetor).

Të përjashtuarit e sanatores

Ligji ka parashikuar që, në prani të disa dënimeve në ngarkim të punëdhënësit apo punonjësit, të mos bëhet legalizimi.

Kështu, sanatoria nuk do të jetë e mundur të kërkohet nga punëdhënës të dënuar në pesë vjetët e fundit, edhe me sentencë jopërfundimtare:
për favorizim të imigracionit klandestin,
për shfrytëzim të prostitucionit dhe të të miturve,
për kapolarat apo për punësim të klandestinëve.
Përjashtohen nga sanatoria edhe ata punëdhënës që në të kaluarën kanë bërë kërkesa për flukset apo për legalizimin e vitit 2009 e më pas nuk kanë nënshkruar kontratën e qëndrimit apo nuk kanë bërë komunikimet e detyrueshme pranë Qendrës së punësimit apo pranë INPS-it, përjashtuar rastet kur kjo ka ndodhur për shkaqe që nuk vareshin prej tyre.

Përjashtohen gjithashtu të huajt që janë dëbuar për arsye të rendit publik apo të sigurisë së shtetit, dhe ata që janë dënuar, edhe me vendim jopërfundimtar, për një nga krimet e parashikuara nga neni 380 i kodit të procedurës penale (për shembull plaçkitje, dhunë).
Nuk do të mund të pajisen me dokumente as ata që janë sinjalizuar si “të papranueshëm” në Itali, as ata që konsiderohen, në bazë dënimesh të marra (edhe nëse akoma jopërfundimtare), kërcënim i rendit publik apo i sigurisë së Italisë ose i vendeve të tjera të zonës Schengen (sinjalizim i sistemit informativ Schengen, SIS).

Procedura

Procedura

Kur duhet të paraqesë kërkesën punëdhënësi

Kërkesat për legalizimin e një të punësuari jokomunitar në të zezë duhet të nisen on-line, nga ora 08.00 e 15 shtatorit deri më 24.00 të 15 tetorit 2012. Për të shkuar përpara me procedurën e nisjes së kërkesës, punëdhënësi duhet të regjistrohet në sitin e Ministrisë së Brendshme, të përpilojë formularët e gatshëm të parashikuar për legalizimin.

Nuk është e nevojshme të nxitohet pasi nuk parashikohet numër i mbyllur pranimesh të kërkesave. Të gjithë ata që do të paraqesin kërkesë – natyrisht që përmbushin të gjitha kriteret e parashikuara nga ligji – do të mund të legalizojnë marrëdhënien e punës dhe të huajt e punësuar deri tani në të zezë do të mund të marrin lejen e qëndrimit.

Para se të niset kërkesa

Para së gjithash është e këshillueshme të verifikohet nëse përmbushen të gjitha kriteret e parashikuara nga ligji në mënyrë që të mund të përfitohet nga ky legalizim: të ardhurat, mungesa e dënimeve për punëdhënësin dhe të huajin punonjës, prania në Itali e të huajit nga 31 dhjetori 2011, fillimi i marrëdhënies së punës nga 9maji 2012.

Pas verifikimit, hapi i parë është pagesa (deri më 15 tetor, mjaft që të bëhet përpara nisjes së kërkesës telematike) e 1.000 eurove për çdo punonjës që legalizohet duke përdorur formularin F24 me elemente identifikuese.

Nisja e kërkesës

Në formularët e kërkesës telematike të legalizimit shënohen të dhënt e kërkuara të punëdhënësit dhe të punonjësit, të strehimit ku banon i huaji, lloji dhe kategoria e punës, data e pagesës së F24 dhe kodi identifikues i pullë-taksës prej 14,62 euro.

Pas nisjes së kërkesës

Pas nisjes së kërkesës, punëdhënësit duhet të formalizojnë marrëdhënien e punës duke bërë komunikimet e nevojshme pranë enteve të sigurimeve shoqërore (Uniemens, DMAG) dhe natyrisht të paguajnë çdo muaj punonjësin.

Brenda 16 nëntorit 2012, punëdhënësit që kanë kërkuar legalizimin e punonjësve të varur apo në bujqësi (pra përjashtohen familjet që kanë legalizuar bashkëpunëtorët familjarë) duhet të derdhin taksat e kontributet (kontributet shoqërore INPS, taksat krahinore dhe komunale etj.) të përllogaritura mbi rrogat mujore të dhëna punonjësit, për një periudhë minimale gjashtë mujore që shkon nga maji deri në tetor.

Edhe ata që ofrojnë punë familjare duhet të paguajnë kontributet INPS për të njëjtën periudhë, duke përdorur buletinët MAV që do të dërgohen nga instituti.

Procedura do të mbyllet me thirrjen e punëdhënësit dhe të punonjësit në Sportelin Unik për Imigracionin (gjithnjë nëse Kuestura dhe Drejtoria Territoriale e Punës të kenë dhënë mendim pozitiv), që do të verifikojë të gjithë dokumentacionin. Pranë Sportelit Unik punëdhënësi dhe punonjësi do të nënshkruajnë kontratën e qëndrimit dhe do t’i komunikohet punësimi INPS-it dhe Qendrës për Punësimin. Punonjësit do t’i lëshohet modeli 209 i kërkesës së lejes së qëndrimit për punë, që ai duhet t’i nisë Kuesturës kompetente për territorin përmes një zyre postare të autorizuar.  

Avv. Mascia Salvatore

In italiano
Regolarizzazione. La guida di Stranieriinitalia.it
I requisiti di datori di lavoro e lavoratori.
La procedura prima e dopo l’invio della domanda.