in

Rregulla të reja qëndrimi dhe dëbimi për të huajt

Të miturit e pashoqëruar

Ligji i konvertimit të dekretit parashikon, me një shtesë në nenin 32 të Tekstit Unik mbi imigracionin që leja e qëndrimit mund të lëshohet për arsye studimi, për futjen në tregun e punës ose për punë të varur apo autonome, me arritjen e moshës madhore, të miturve jokomunitarë të pashoqëruar të besuar apo të vënë nën tutelë, pas mendimit pozitiv të Komisionit për të miturit e huaj, apo të miturve të huaj të pashoqëruar që janë pranuar për një periudhë jo më të vogël se dy vjet në një projekt të integrimit shoqëror dhe qytetar të administruar nga një ent publik apo privat që ka përfaqësim kombëtar dhe që sidoqoftë është i regjistruar në regjistrin e ngritur pranë Presidencës së Këshillit të Ministrave.

Shkarko ligjin e miratuar përfundimisht në Senat më 2 gusht 2011

Shkarko dekretligjin e miratuar nga qeveria më 24 qershor 2011

Garanti i të burgosurve: “Cie-të janë burgje. E papranueshme”

Kthehet në atdhe kontingjenti shqiptar i paqeruajtësve në Afganistan