in

Si merret nulla osta për martesë në konsullatat shqiptare

Dua të martohem me një djalë italian por më thonë se kërkohet një “nulla osta” nga vendi im. Çfarë është e ku ta marr?

Leja për lidhje martese, ajo që italisht quhet “Nulla Osta al Matrimonio” që për shqiptarët lëshohet nga zyra konsullore në Romë apo nga konsullatat në Bari e Milano është dokument i domosdoshëm për ata që duan të martohen në Itali. Se si veprohet për ta marrë po sjellim këtu sqarimet që jep ambasada shqiptare në Romë në faqen e saj zyrtare.

Para se Konsullata të japë konfirmimin e saj, apo nulla ostën, duhet të bëhen shpalljet për lidhje martese në bashkinë/komunën në Shqipëri ku është i regjistruar emigranti, procedura e të cilave zgjat rreth 2 javë. Vetëm pasi të bëhen shpalljet, bashkia/komuna lëshon certifikatat që i nevojiten Konsullatës për të lëshuar Leje për Lidhje Martese (certifikatë lindjeje dhe certifikatë për lidhje martese të vulosura nga prefektura përkatëse në Shqipëri).

Procedura e lëshimit të Lejes parashikon dy faza:

Shpalljen për lidhje martese në Shqipëri dhe tërheqjen e certifikatave nga bashkia/komuna;
Sjelljen e certifikatave në Konsullatë dhe tërheqjen aty të lejes për lidhje martese.

Lidhje martese mes dy shtetasve shqiptarë

Për të deleguar një person të tretë për të bërë shpalljet e lidhjes së martesës në Shqipëri dhe tërheqjen e certifikatave të duhura, bashkëshortët e ardhshëm duhet të paraqiten në Konsullatë me pasaportat e tyre dhe me numrin e pasaportës së personi të tretë të cilin do të prokurojnë për vepruar në emër të tyre në Shqipëri.

Nëse bashkëshortët e ardhshëm janë të ndarë, nevojitet edhe akti i divorcit i lëshuar nga Gjykata që ka marrë vendimin e zgjidhjes së martesës.

Kur çifti të ketë në dorë certifikatat e marra në Shqipëri, shkon me to në konsullatë për të tërhequr Lejen për Lidhje martese që para se të çohet në komunë duhet të legalizohet në prefekturë.

Lidhje martese mes një shtetasi shqiptar dhe një shtetasi italian

Për të deleguar një person të tretë për të bërë shpalljet e lidhjes së martesës në Shqipëri dhe tërheqjen e certifikatave të duhura, bashkëshortët e ardhshëm duhet të paraqiten në Konsullatë me pasaportat e tyre (për shtetasin italian mjafton edhe karta e identitetit) dhe me numrin e pasaportës së personi të tretë të cilin do të prokurojnë për vepruar në emër të tyre në Shqipëri.

Shtetasi italian duhet të ketë me vete certifikatën e lindjes me atësi e mëmësi dhe certifikatën e shumëfishtë (në të cilën të përfshihen rezidenca, shtetësia dhe gjendja civile). Të dyja certifikatat duhet të jenë të legalizuara, me vulën “Apostille” , nga prefektura përkatëse italiane.

Nëse shtetasi shqiptar që do të martohet është i ndarë, nevojitet edhe akti i divorcit i lëshuar nga Gjykata që ka marrë vendimin e zgjidhjes së martesës.

Kur çifti të ketë në dorë certifikatat e marra në Shqipëri, shkon me to në konsullatë për të tërhequr Lejen për Lidhje martese që para se të çohet në komunë duhet të legalizohet në prefekturë.

Lidhje martese mes një shtetasi shqiptar dhe një shtetasi të huaj jo italian

Për të deleguar një person të tretë për të bërë shpalljet e lidhjes së martesës në Shqipëri dhe tërheqjen e certifikatave të duhura, bashkëshortët e ardhshëm duhet të paraqiten në Konsullatë me pasaportat e tyre (për shtetasin italian mjafton edhe karta e identitetit) dhe me numrin e pasaportës së personi të tretë të cilin do të prokurojnë për vepruar në emër të tyre në Shqipëri. Shtetasi i huaj duhet të ketë me vete Lejen për Lidhje Martese (Nulla Osta al Matrimonio) të lëshuar nga konsullata e shtetit të tij në Itali.

Kur çifti të ketë në dorë certifikatat e marra në Shqipëri, shkon me to në konsullatë për të tërhequr Lejen për Lidhje martese, e cila, para se të çohet në komunë, duhet të legalizohet në prefekturë.

 

FIFA diskuton sot kërkesën për anëtarësimin e Federatës së Futbollit të Kosovës

Kosova pranohet edhe në FIFA