homepage - Shqiptari i Italisë

La comunità, tra difficoltà e senza sostegno, è cresciuta e integrata negli anni. Oggi gli  albanesi d'Italia rappresentano un ponte tra i due paesi: sono portatori sani di albanesità, il profilo in carne ed ossa di un paese che fino agli anni ’90 era poco e niente conosciuto e che oggi chiede di far parte dell’UE. Meriterebbero un’attenzione maggiore sia dal loro paese che dall’Italia
Keti Biçoku*

Deri një muaj më parë dukej se do të mbahej në fund të nëntorit të këtij viti, por Këshilli i ministrave i mbledhur më 29 shtator ka vendosur shtyrjen e tij "me kërkesë të komuniteteve të ndryshme të Diasporës"

Aplikimi online për shërbimet pranë zyrës konsullore në Romë e konsullatave në Bari e Milano. Si veprohet

INPS përcakton shumën vjetore të çekut social për vitin 2019. Është 65 € më i lartë se vitin e shkuar por ngrihet me 5 muaj edhe mosha kur mund të kërkohet

Romë, 15 janar 2019 – Këtë vit çeku social do të jetë disi më i lartë, por edhe "më i largët".

Çeku social, – vlera e të cilit është pikë referimi shumë e rëndësishme për përcaktimin e kufijve minimalë të të ardhurave për disa praktika që kanë të bëjnë me imigrantët, – për vitin 2019 është 5.954,00 euro në vit (ishte 5.889,00 euro për vitin e 2018) apo 458,00 euro (nga 453,00 që ishte) për 13 këste, siç shpjegohet nga INPS në faqen e përditësuar dedikuar kësaj ndihmese. Kjo rritje e vogël e shumës është rrjedhojë e rritjes me 1,1% të kostos së jetesës në Itali.

Por nëse kjo rritje me 6 euro në muaj, mund të konsiderohet një lajm i mirë, nuk është aspak i tillë tjeri që ka të bëjë me rritjen e moshës kur ky kërkohet: nga 1 janari 2019, mund ta kërkojnë vetëm ata që kanë mbushur 67 vjeç. Deri në fund të dhjetorit të shkuar mjaftonin 66 vjeç e 7 muaj. Kjo rritje e moshës për të drejtën e pensionit ka të bëjë me reformën Fornero që përshtat moshën e daljes në pension me rritjen e “shpresës së jetëgjatësisë”, siç shpjegon INPS në një mesazh të 6 dhjetorit 2018.

Çeku u takon shtetasve më të varfër italianë, komunitarë dhe atyre jokomunitarë me kartë qëndrimi, që jetojnë në Itali prej të paktën dhjetë vjetëve. Për të përfituar çekun, është e nevojshme që i moshuari që e kërkon – nëse nuk është i martuar – të mos ketë asnjë formë fitimi apo të ketë të ardhura vjetore më të ulëta se vetë çeku (ose dyfishi, 11.908,00 €, për personat e martuar).

Kanë të drejtën e çekut social të plotë të gjithë të moshuarit e pamartuar që nuk kanë asnjë të ardhur dhe të martuarit që kanë të ardhura familjare më të ulëta se çeku social.

Kanë të drejtën e çekut në masë të reduktuar të gjithë të pamartuarit me të ardhura nën shumën e çekut dhe të martuarit me të ardhura familjare nga shuma e një çeku deri në dyfishin e tij.

Për shembull: nëse një i moshuar i pamartuar që jeton në Itali, ka një pension në Shqipëri prej 1.000 € në vit, do të marrë si çek social vetëm 4.954,00 në vit, ose 13 këste nga 381,08 €. Por një i moshuar mbi 67 vjeç që jeton me bashkëshorten që arrin të fitojë 8.000 euro në vit do të marrë si çek social vetëm 3.908,00 në vit (11.908,00-8.000,00), ose 13 këste nga 300,62 €. Nëse bashkëshortja fiton deri në 5.954,00 euro në vit, i moshuari fiton çekun social të plotë.

Dhënia e çekut social nis nga dita e parë e muajit pasues të paraqitjes së kërkesës.

 

Kujdes! Çeku social ka gjithnjë karakter të përkohshëm pasi çdo vit verifikohet përmbushja e kriterit të të ardhurave nën shumën e çekut dhe i rezidencës efektive në Itali.

E drejta e çekut nuk u kalon trashëgimtarëve (si pensioni nga puna, për shembull, që me vdekjen e pensionistit, një pjesë i kalon bashkëshortes dhe bijve të mitur).

Çeku nuk është as i transferueshëm jashtë, pra nuk i takon kujt jeton jashtë Italisë. Dhënia e çekut social pezullohet nëse personi qëndron jashtë Italisë për më shumë se 30 ditë rresht. Një vit pas pezullimit e drejta e çekut humbet plotësisht.

Kërkesa për çekun social paraqitet online në INPS përmes shërbimit përkatës (e gjeni në butonin “Accedi al servizio” lart në të djathtë apo në fund të kësaj faqeje të Institutit italian të sigurimeve shoqërore). Në brendësi gjeni edhe udhëzimet e nevojshme.
Kërkesa mund të paraqitet edhe përmes numrit të gjelbër 803.164 (falas nga rrjeti i telefonisë fikse) ose 06.164.164 (nga celularët).
Mënyra e tretë dhe më e këshillueshme e paraqitjes së kërkesës është ajo përmes patronateve që gjenden gjithandej në Itali ku personel mjaft i kualifikuar dhe me eksperiencë, jo vetëm jep të gjitha informacionet rreth dokumentacionit të nevojshëm, por edhe përpilon dhe paraqet kërkesën për të interesuarit.

Edhe pse në të vërtetë janë relativisht të paktë të moshuarit e huaj që përmbushin të gjitha kriteret për të marrë çekun, ai është i rëndësishëm për milionë imigrantë që punojnë e jetojnë në Itali pasi është kriteri bazë ekonomik që më shpesh përdoret nga ligji mbi imigracionin për të përcaktuar kapacitetin ekonomik e për rrjedhojë edhe të drejtën për të jetuar në Itali apo për të bashkuar këtu familjen.

Të gjithë imigrantët që do të përtërijnë këtë vit lejeqëndrimin, apo të kërkojnë lejeqëndrimin BE për qëndruesit afatgjatë (karta e qëndrimit), për shembull, duhet të tregojnë se kanë të ardhura vjetore jo më të ulëta se çeku: 5.954,00  euro. Kush do të nisë praktikën për të sjellë në Itali bashkëshortin me bashkim familjar duhet të tregojë se ka të ardhura sa të paktën 1,5 herë çeku social, apo 8.931,00 euro.

Edhe shtetasit komunitarë, rumunë, bullgarë, grekë etj., për të qëndruar në Itali më gjatë se 3 muaj, duhet të tregojnë të ardhura vjetore të paktën sa shuma e çekut social.

K.B.
(Ndiqni ShqiptariiItalise.com edhe në Facebook dhe Twitter)

 

 

Primo: le migrazioni di grandi masse umane sono una realtà non sopprimibile. Secondo: i Paesi dell’occidente ricco e produttivo hanno bisogno di capitale umano. Terzo: l’immigrazione porta con se problemi di convivenza e genera insicurezza che, a sua volta, porta intolleranza e pure estremi xenofobia e razzismo. Chi voglia altrettanto seriamente affrontare il tema immigrazione deve impostare programmi che tengano conto di tutti e tre i postulati di cui sopra, e agire fornendo in modo equilibrato risposta a ciascuno di essi. La mera repressione dell’immigrazione finalizzata all’incasso del dividendo elettorale della paura è segno di cecità, non dà risposte efficaci al problema e ne perpetua gli aspetti negativi. Per questo il c.d. decreto sicurezza va rigettato
Di Avv. Gentian Alimadhi

Avv. Gentian Alimadhi

Il dibattito sul decreto sicurezza e la presa di posizione dei vari sindaci che sta occupando buona parte delle pagine giornalistiche degli ultimi giorni, interpella la mia attenzione sulla questione. Sento di dover dare  il mio punto di vista il quale non può prescindere da un giudizio di carattere giuridico, prima, e politico/umano, in un secondo momento. Prima di entrare nel labirinto che caratterizza l’ordinamento legislativo italiano, premetterei quello che è il nocciolo della questione: può un sindaco sconfessare una legge dello Stato che sancisce che “il permesso di soggiorno (inteso quale titolo provvisorio in attesa del riconoscimento della protezione internazionale) non costituisce titolo per l’iscrizione anagrafica…”?

Premettiamo l’inciso che un sindaco, essendo qualificato giuridicamente come ufficiale di governo, eletto ma sempre ufficiale di governo, per legge deve applicare la legge. E se un sindaco nutra delle riserve, debba cercare di attivare i canali consentiti dalla legge affinché la questione finisca davanti alla Corte Costituzionale, quale organo preposto a sciogliere eventuali questioni di legittimità. Se disattende la legge dello Stato, commette un illecito, quindi passibile di sanzione. Se la mossa dei sindaci “dissidenti” la ipotizzassimo come politicamente voluta, allora questi sindaci li potremo considerare dei martiri della causa poiché lo Stato, una volta commesso l’illecito, si vedrebbe costretto a sanzionarli. Tornando alla legge in discussione, pare incontrovertibile che sia una legge di impronta razzista, a tratti insensata ma comunque inutile. Prima di passare all’esame dal punto di vista strettamente tecnico-giuridico della norma e del conflitto che n’è conseguito in questi giorni, mi rimane ancora da comprendere il perché della esclusione dall’iscrizione anagrafica di coloro che attendono il riconoscimento dello status da parte della competente Commissione territoriale ancorché titolari di un permesso di soggiorno con possibilità di svolgimento attività lavorativa. 

Pertanto, esaminando la questione da un punto di vista prettamente normativo – di legittimità, si giungerebbe a dare torto, se non da un punto di vista morale, da quello del rispetto della legge nazionale, alla ferrea presa di posizione del sindaco Orlando ed altri che gli si sono allineati. Più precisamente, concedere la residenza allo straniero che sia in attesa della decisione sulla propria domanda di richiesta di asilo, è un diritto che lo Stato potrebbe – fuori da ogni logica - arbitrariamente negare. Vediamo il perché.

Il D.Lgs. 142/15 (“procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale”) dà il diritto allo straniero che abbia presentato domanda di protezione internazionale (cosiddetto diritto di asilo sancito dall’art. 10, comma 3, della Carta Costituzionale) al rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo in attesa della decisione dell’organo preposto sulla propria richiesta. Grazie al rilascio del permesso di soggiorno, lo straniero ha dunque il diritto di soggiornare legalmente sul territorio della Repubblica, oltre ad altri benefici, come quello dell’iscrizione al servizio sanitario nazionale.

Prima del Decreto Salvini (D.L. 113/18) lo straniero a cui era stato rilasciato il menzionato permesso di soggiorno veniva iscritto nei registri dell’anagrafe dei cittadini residenti in applicazione al comma 7 dell’art. 6 del Testo Unico dell’Immigrazione (D.Lgs. 286/98 c.d. TUI), il quale dispone che: “Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione”. Lo straniero regolarmente soggiornante è colui che sia in possesso del permesso di soggiorno il quale, si trova dunque a possedere gli stessi diritti del cittadino italiano con specifico riguardo alle iscrizioni anagrafiche.

Con l’entrata in vigore del Decreto Sicurezza, si sono palesati due contrasti normativi.

-       Il primo riguarda, come detto, la divergenza tra l’art. 6, comma 7, TUI, in quanto il D.L. 113/18 e l’art. 13, comma 2 (modificando il D.Lgs. 142/15), dispone che: “Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 (cioè per motivi di asilo) non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del Testo Unico Immigrazione”.

-       Il secondo riguarda invece la modifica del D.Lgs. 142/15.

Ora, considerato che il Decreto Sicurezza non ha espressamente abrogato l’art. 6, comma 7, del TUI, per risolvere questa antinomia tra norme giuridiche ci si dovrà rifare al principio "lex posterior derogat priori" (latino: "la norma posteriore deroga quella anteriore") ovverosia al criterio cronologico. In base a questo criterio, in caso di contrasto tra due norme giuridiche prevale quella che è stata promulgata successivamente, ossia quella più recente. La norma anteriore cessa quindi di produrre i suoi effetti con l'entrata in vigore della norma posteriore; si parla, in questo caso, di abrogazione  tacita della prima da parte della seconda.

Ciò detto, nessuna problematica parrebbe sussistere nel caso oggi trattato, essendo il Decreto Salvini quello cronologicamente più recente rispetto al Testo Unico dell’Immigrazione datato 1998.

Però tale affermazione non può valere anche nei confronti del comunque più antico D.Lgs. 142/15 sulle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale). Difatti, il criterio cronologico è recessivo rispetto a quello gerarchico (espresso dal brocardo "lex superior derogat inferiori"); pertanto, la norma posta da una fonte inferiore non può mai abrogare quella posta da una fonte gerarchicamente superiore, sebbene ad essa posteriore.

La gerarchia delle fonti del diritto prevede che nel nostro ordinamento la Legge - e gli atti aventi forza di legge, come i Decreti Legislativi ed i Decreti Legge - siano inferiori solamente alla Costituzione. La loro supremazia resta secondaria solamente alle fonti del diritto Comunitario, ed ovviamente alle fonti del nostro ordinamento che le recepiscono attuandole nel nostro ordinamento.

Ebbene, il D.Lgs. 142/15 è stato emesso in attuazione della direttiva 2013/33/UE recante “norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale”. Dunque lo stesso non poteva essere modificato dal D.L. 113/18 (Decreto Sicurezza) in quanto emesso in attuazione di una norma comunitaria gerarchicamente superiore.

Ciò è vero solo in parte in quanto nel caso di specie non parrebbe sussistere alcuna antinomia / contrasto di norme. Vero che il Decreto Sicurezza ha modificato il D.Lgs. 142/15 aggiungendo all’art. 4 il comma 1 bis che prevede che il permesso di soggiorno non costituisce più titolo per l’iscrizione anagrafica, ma tale emendamento è solamente un’aggiunta, che non abroga una precedente disposizione. Difatti, come visto, il diritto ad essere iscritti nel registro dell’anagrafe sussisteva solamente grazie all’art. 6, comma 7, TUI, il quale abbiamo visto essere stato implicitamente abrogato.

 Anche qualora volessimo sviscerare la Direttiva Europea 2013/33/UE attuata con il D.Lgs. 142/15 scopriremmo che il Decreto Sicurezza non è in contrasto con alcun principio in essa contenuto. Invero, all’art. 7 della stessa Direttiva UE (Residenza e Libera Circolazione) è affermato, con riferimento ai richiedenti la protezione internazionale, che: “Gli Stati membri possono stabilire un luogo di residenza per il richiedente, per motivi di pubblico interesse, ordine pubblico o, ove necessario, per il trattamento rapido e il controllo efficace della domanda di protezione internazionale”.

Dunque, anche dalla lettura della normativa superiore europea si comprende come nessun contrasto tra norme sussista nel caso di specie, discorrendo la Direttiva di mera facoltà (e non obbligo), per gli Stati membri, di iscrivere nel registro della popolazione residente gli stranieri richiedenti asilo.

Aldilà della discesa nella contorta e cavillare interpretazione delle leggi sorta in seguito all’entrata in vigore del c.d. decreto sicurezza e della presa di posizione da parte di determinati sindaci coraggiosi, chi voglia seriamente riflettere sul fenomeno immigrazione, non potrà ignorare tre incontrovertibili postulati.

Primo: Le migrazioni di grandi masse umane, indotte da esplosione demografica in vaste aree del globo, tensioni geopolitiche e mutamenti climatici, sono una realtà non sopprimibile.

Secondo: I Paesi dell’occidente ricco e produttivo hanno bisogno di capitale umano per sostenere le proprie economie e il proprio welfare.

Terzo: L’immigrazione porta con se problemi di convivenza e genera insicurezza che, a sua volta, porta fastidio, intolleranza e nei casi estremi xenofobia e razzismo.

Chi voglia altrettanto seriamente affrontare il tema immigrazione deve impostare programmi che tengano conto di tutti e tre i postulati di cui sopra, e agire fornendo in modo equilibrato risposta a ciascuno di essi.

Negare il primo dei postulati significa parlare di un mondo che non è quello in cui viviamo. Tener conto solo di esso e rassegnarsi alla inevitabile invasione, magari in nome di un (malinteso) senso umanitario, evoca reazioni incontrollate e normalmente di segno anti-umanitario.

Negare il secondo punto significa condannare al declino le economie dei Paesi più evoluti. Per contro focalizzarsi solo su di esso, cioè sulla sola importazione di capitale umano necessario, significa promuovere una riedizione, magari edulcorata e forse più mite (ma non è detto), delle trascorse stagioni nelle quali i Paesi più in ritardo con lo sviluppo venivano relegati al ruolo di fornitori di braccia e di materie prime a basso costo.

Negare il terzo degli assiomi significa infine disconoscere la causa di un malessere che attraversa l’intero occidente e ne condiziona i comportamenti elettorali e politici, fino a minare i fondamenti della sua civiltà giuridica, a partire dai diritti dell’Uomo e dalla opzione democratica.

Quindi una civile e ragionevole politica dell’immigrazione sarà quella che tiene conto di tutti i suddetti fattori. Accetterà la realtà dei flussi migratori come fenomeno ineluttabile del corpo vivo dell’umanità. Considererà l’immigrazione come un fattore utile al sostegno dell’economia e del welfare. Non perderà di vista la sostenibilità del fenomeno regolandone l’affluenza, sia in termini di offerta di casa, formazione e servizi ai nuovi arrivati sia in termini di contenimento degli inevitabili disagi prodotti dall’inserimento di culture e abitudini altre nel tessuto sociale che accoglie i nuovi arrivati.

La mera repressione dell’immigrazione finalizzata all’incasso del dividendo elettorale della paura è segno di cecità, non dà risposte efficaci al problema e ne perpetua gli aspetti negativi. Per questo il c.d. decreto sicurezza va rigettato.

Per contro l’atteggiamento di quanti invocano un atteggiamento esclusivamente ispirato a sentimenti umanitari rischia, al di là delle lodevoli intenzioni, di portare acqua alla politica della repressione, nella misura in cui disconosce le inquietudini e le paure così tanto presenti nell’opinione pubblica, a partire dai ceti più esposti alla crisi.

Sipas të dhënave më të fundit të ISTAT-it, nga 458.151 fëmijët e lindur gjatë 2017-tës, 10.132 kanë të paktën njërin prind shqiptar. Gabriel e Amelia, emrat më të përdorur

Romë, 30 dhjetor 2018 – Në itali vazhdon të bjerë numri i lindjeve. Janë në rënie lindjet nga të gjitha llojet e çifteve, qoftë ato italiane, qoftë ato të përziera e qoftë ato të përbëra nga dy të huaj rezidentë në Itali. E thotë këtë raporti më i fundit i Institutit Statistikor Italian, ISTAT, mbi lindjet në Itali për vitin 2017 i botuar pak javë më parë.

Sipas të dhënave të këtij raporti, në vitin 2017 kanë lindur 458.151 vetë, mbi 15 mijë më pak se të lindurit gjatë vitit 2016 (kur kishin lindur 473.438 vetë), rreth 120 mijë më pak në krahasim me të lindurit në vitin 2008 (576.679 fëmijë).

Nga të lindurit e 2017-tës, kanë të paktën një prind të huaj 99.211 vetë (21,7%). Edhe kjo shifër është në rënie prej pesë vitesh: gjatë vitit 2016 numëroheshin 100.363 vetë, 100.766 të sapolindur në vitin 2015, 104.056 në vitin 2014, 104.100 në vitin 2013 dhe 107.339 në vitin 2012. Madje prej vitit 2008 për të parën herë numri i fëmijëve me të paktën njërin prind të huaj zbret nën 100 mijë. Në rënie edhe numri i të sapolindurve me të dy prindërit të huaj: gjatë vitit 2017 numërohen 67.933, ishin 69.379 në vitin 2016.

Përsa i përket komunitetit shqiptar, vërehet një rritje e lehtë e shifrave: kanë të paktën njërin prind shqiptar 10.132 të sapolindur të 2017-tës (gjatë vitit 2016 numëroheshin 9.882 fëmijë me paktën njërin prind shqiptar). Më në hollësi, nga raporti shihet që 7.273 fëmijë të sapolindur i kanë të dy prindërit shqiptarë (ishin 7.278 fëmijë në vitin 2016, 7.830 në 2015-tën), 1.007 kanë babanë shqiptar e nënën italiane (kundrejt 921 rasteve të vitit 2016 e 872 të vitit 2015) dhe 1.852 kanë nënën shqiptare dhe babanë italian (ishin 1.683 të lindurit gjatë 2016-tës e 1.427 të 2015-tës). Siç vërehet nga shifrat, rritja e numrit të lindjeve në komunitetin shqiptar përcaktohet nga shtimi i lindjeve  nga çiftet e përziera që ka të bëjë edhe me faktin se shumë prej këtyre çifteve në të vërtetë janë të formuara nga shqiptarë, por njëri prej tyre ka marrë ndërkohë shtetësinë italiane. Madje mund të pohojmë që një numër gjithnjë e më i lartë të sapolindurish shqiptarë në Itali nuk identifikohen nga statistikat si të tillë. Është fjala për fëmijët e lindur nga çifte shqiptarësh, që tashmë kanë fituar që të dy shtetësinë italiane.

Ndërkohë në Shqipëri, gjatë 2017-tës kanë lindur 30.869 fëmijë (shifra më e ulët e regjistruar në Shqipëri që nga vitet ‘30 të shekullit të kaluar, kohë kur vendi filloi të mbajë statistika mbi lindjet dhe vdekjet). Fakti që në të njëjtin vit, vetëm në Itali kanë lindur mbi 10 mijë foshnje me të paktën një prind shqiptar,  të lë të mendosh që lindin më shumë shqiptarë jashtë kufijve të Shqipërisë se brenda saj.

TË LINDUR ME TË PAKTËN NJË PRIND TË HUAJ

Gabriel e Amelia, emrat më të përdorur për të sapolindurit shqiptarë në Itali

Një detaj interesant që jep raporti mbi lindjet është ai i emrave që më shumë përdoren për të sapolindurit. Pak a shumë si vitet e fundit, emrat që hasen më shpesh për të sapolindurit e vitit 2017 janë Francesco, Leonardo, Alessandro për djemtë e Sofia, Giulia, Aurora për vajzat.

Për të huajt në veçanti, më të përdorurit, pak a shumë njësoj si gjatë viteve të fundit, rezultojnë Adam (428 të sapolindur janë quajtur kështu), David (292), Youssef (290), Rayan (283) për djemtë dhe Sofia (551) Sara (422), Emma (248), Aurora (245).

Preferencat e prindërve në zgjedhjen e emrave të fëmijëve, - mes tradicionalëve të kulturës së origjinës dhe atyre italianë apo perëndimorë - ndryshojnë sipas kombësive. Ata që më shumë se të tjerët zgjedhin për fëmijët e tyre emra perëndimorë e jo tradicionalë të kulturës së tyre janë kinezët që në Zyrat e gjendjes civile i regjistrojnë me emra si Kevin, Leonardo, Matteo, Alessio apo Emily, Elisa, Sofia, Angela. Krejt ndryshe sillen prindërit nga Maroku (Adam, Youssef, Rayan, Amirapo Sara, Malak, Amira, Aya), India, Tunizia apo Bangladeshi që zgjedhin për fëmijët e tyre kryesisht emra që janë të traditës së vendlindjes.

Shqiptarët bëjnë pjesë mes komuniteteve që për fëmijët e tyre zgjedhin emra perëndimorë.  Mes dhjetë emrave të parapëlqyer prej tyre edhe vitin e shkuar nuk ka asnjë të mirëfilltë shqiptar. Më të shpeshtët mes të sapolindurve në Itali nga prindër shqiptarë janë Amelia (129 vajza të lindura vitin 2017), Aurora (127), Noemi (105), Emma (99), Emily (93), Gabriel (68 djem të lindur në 2017-tën), Mattia (68), Noel (64), Kevin (64), Enea (64).

Emrat më të përdorur për të sapolindurit shqiptarë në Itali

Të mos keqkuptohemi, askush nuk vë në dyshim që do të ketë prindër që kanë quajtur bijtë e tyre edhe Gëzim apo Bujar, Teuta apo Arta, por janë të paktë. Madje nga një kontroll i shpejtë në faqen e posaçme “Quanti bambini si chiamano ...?” të portalit të Institutit italian të Statistikave këta emra janë përdorur, por fëmijët me këta emra numërohen me gishtat e njërës dorë. Në të njëjtën faqe vëren, për shembull, se gjatë vitit të shkuar nuk është quajtur asnjë vajzë Drita apo Shpresa.

Për sa u përket emrave, duhet thënë se shqiptarët e Italisë nuk sillen ndryshe nga ata që jetojnë në Atdhe. Edhe në Shqipëri, sipas INSTAT-it, emrat më të përdorur gjatë vitit 2017 janë të huaj si Amelia, Ajla, Amelja, Aria, Leandra për vajzat e Noel, Aron, Joel, Roan e Amar e nuk gjen asnjë shqiptar mes dhjetë të parëve për vajza e djem.

Keti Biçoku
(Ndiqni Shqiptariiitalise.com edhe në Facebook dhe Twitter)

Prej disa javësh kam marrë shtetësinë italiane. Dua të di nëse për këtë arsye mund të kërkojë tani shtetësinë edhe bashkëshortja me të cilën kam shumë vite martuar. Ç’kritere duhet të përmbushë?

Edhe për bashkëshortët joitalianë të qytetarëve të huaj që kanë fituar shtetësinë italiane aplikohet neni 5 i Ligjit 91/1992 që parashikon mundësinë e marrjes së shtetësisë italiane për martesë.

Kjo do të thotë që i huaji mund të paraqesë kërkesë për shtetësinë, nëse janë të dy rezidentë në Itali, vetëm pas dy vjetëve nga çasti kur bashkëshorti është bërë italian (edhe nëse kanë më shumë vite martese) ose pas tre vjetëve nëse çifti është resident jashtë Italisë. Natyrisht nëse martesa është bërë pas marrjes së shtetësisë nga njëri prej bashkëshortëve koha nis nga data efektive e martesës. Kriteri i dy apo tre vjetëve përgjysmohet nëse çifti është me fëmijë, të lindur apo të birësuar, nuk përbën asnjë dallim.

Për të ditur nga kur nis llogaritja e kriterit kohor, duhet mbajtur parasysh që i huaji bëhet efektivisht italian nga e nesërmja e betimit në Komunë apo pranë Përfaqësisë diplomatike italiane jashtë vendit.

Për shembull, nëse çifti jeton në Itali e njëri prej tyre ka bërë betimin në Komunë më 24 janar 2018, ai është bërë italian nga 25 janari 2018. Në këtë rast bashkëshorti akoma i huaj mund të paraqesë online kërkesë për shtetësinë italiane nga 25 janari 2019 nëse çifti ka/bëhet me fëmijë, ose nga 25 janari 2020 nëse nuk kanë fëmijë. Në rast se çifti jeton jashtë Italisë, kërkesa mund paraqitet nga 25 janari 2021 nëse çifti është pa fëmijë e nga 25 korriku 2019 në rast se kanë fëmijë.

Shqiptari i Italisë
(Ndiqni Shqiptariiitalise.com edhe në Facebook dhe Twitter)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 dicembre 2017.
Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2018

Po shkoj në Shqipëri e më duhet të çoj një shumë të madhe eurosh sepse do të blej një shtëpi. A mund t’i marr me vete apo duhet patjetër t’i nis me bankë?

Natyrisht, përgjigjja më e mirë është të mos udhëtosh me shumë të konsiderueshme parash në xhep, pasi është më e sigurt t’i nisësh ato përmes kanaleve të transferimit të parave, sesa të rrish me zemër të ngrirë se mos t’i vjedhin gjatë rrugës.

Sidoqoftë, nëse i beson më shumë vetes se bankës apo ndonjë institucioni tjetër money transfer, është mirë të dish që ligji italian nuk përcakton asnjë kufi maksimal për të hollat që mund të kesh me vete kur del apo hyn në Itali. E kjo vlen qoftë kur shkon apo vjen nga vende të Bashkimit Evropian, qoftë kur shkon apo vjen nga vende jashtë BE-së.

Por kur shuma që ke me vete është nga 10 mijë euro e lart, është e detyrueshme të bësh një deklaratë e ta depozitosh pranë zyrave të doganës në çastin kur kalon kufirin. Formulari që duhet përdorur për këtë qëllim mund të shkarkohet nga portali internet i Agjencisë së Doganave dhe të Monopoleve, www.agenziadoganemonopoli.gov.it.

Në deklaratë shënohen të dhënat personale dhe, nëse paratë nuk janë të deklaruesit, edhe ato të personin për llogari të të cilit transferohen të hollat. Më pas duhet specifkuar shuma e parave, prejardhja e tyre, marrësi i tyre, nëse është i ndryshëm nga deklaruesi, përdorimi që doni t’u bëni. Në fund duhet shënuar edhe rruga dhe mjetet e transportit që do të përdorni.

E nëse nuk lëshohet një deklaratë e tillë?

Kush nuk e bën e zbulohet që po kalon kufirin me të paktën 10 mijë euro, rrezikon sanksione të rënda që rriten në bazë të shumës së parave. Në fakt, shkelja e normativës mbi trasferimin e valutës ndëshkohet me:

  1. sekuestrimin administrativ nga 30% deri në 50% të shumës mbi kufirin e lejuar (9.999,99 €);
  2. aplikimin e një sanksioni administrativ nga 10% deri në 50% të shumës mbi kufirin e lejuar. Sanksioni minimal është 300 euro.

Shkarko: DICHIARAZIONE DI TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE DI IMPORTO COMPLESSIVO PARI O SUPERIORE AL CONTROVALORE DI € 10.000

Stranieriinitalia.it/Shqiptariiitalisë.com

 

Çeku social është një ndihmesë në para që u njihet të moshuarve të shtresave më të varfëra të popullsisë, apo më saktë, atyre pa të ardhura ose me të ardhura të ulëta, nën një kufi të përcaktuar me ligj

Sipas të dhënave më të reja të INPS-it (që i përkasin vitit 2016) të përfshira në Raportin vjetor 2017 mbi "Komunitetin shqiptar në Itali" të ministrisë së Punës, janë shqiptarë rreth 11.250 përfitues të çekut social,nga 30.450 jokomunitarë që marrin këtë ndihmesë ekonomike.

Ç'është çeku social

Kur është miratuar vite më parë, mosha në të cilën mund të kërkohej ishte 65 vjeç, por vitet e fundit, kjo moshë po rritet (ashtu si edhe mosha e pensionit nga puna). Për 2018-tën për të kërkuar pensionin social i moshuari duhet të ketë mbushur 66 vjeç e 7 muaj.

Fillimisht çeku u njihej vetëm italianëve dhe shtetasve të BE-së rezidentë në Itali, më pas (në vitin 1998) kjo e drejtë u shtri edhe për të gjithë të huajt jokomunitarë me lejeqëndrim të paktën njëvjeçar. Në vitin 2000 u vendos që nga të huajt jokomunitarë të mund të përfitonin vetëm ata me kartë qëndrimi dhe në vitin 2008 kriteret e përfitimit të çekut u shtrënguan edhe më shumë duke vendosur që të huajt jokomunitarë të kishin jo vetëm kartën e qëndrimit por edhe 10 vjet rezidencë të vazhdueshme në Itali.

Për vitin 2018 shuma e çekut social është 5.889,00 euro (ose dyfishi, 11.778 €, për personat e martuar) dhe u jepet të moshuarve pa të ardhura ose me të ardhura nën shumën e çekut, e në këtë rast të fundit, të moshuarve u takon diferenca mes çekut të plotë dhe asaj që ata fitojnë. Jepet në shuma nga 453,00 euro për 13 këste në vit.

Kanë të drejtën e çekut social të plotë të gjithë të moshuarit e pamartuar që nuk kanë asnjë të ardhur dhe të martuarit që kanë të ardhura familjare më të ulëta se çeku social.

Kanë të drejtën e çekut në masë të reduktuar të gjithë të pamartuarit me të ardhura nën shumën e çekut dhe të martuarit me të ardhura familjare nga shuma e një çeku deri në dyfishin e tij.

Dhënia e çekut social nis nga dita e parë e muajit pasues të paraqitjes së kërkesës.

Kujdes! Çeku social ka gjithnjë karakter të përkohshëm pasi çdo vit verifikohet përmbushja e kriterit të të ardhurave nën shumën e çekut dhe i rezidencës efektive në Itali.

E drejta e çekut nuk u kalon trashëgimtarëve (si pensioni nga puna, për shembull, që me vdekjen e pensionistit, një pjesë i kalon bashkëshortes dhe bijve të mitur). Çeku nuk është as i transferueshëm jashtë Italisë, pra nuk jepet jashtë shtetit. Dhënia e çekut social pezullohet nëse personi qëndron jashtë italisë për më shumë se 30 ditë rresht. Një vit pas pezullimit e drejta e çekut humbet plotësisht.

Paraqitja e kërkesës

Kërkesa paraqitet online në INPS përmes shërbimit përkatës (e gjeni në butonin “Accedi al servizio” lart në të djathtë apo në fund të kësaj faqeje të Institutit italian të sigurimeve shoqërore). Në brendësi gjeni edhe udhëzimet e nevojshme.

Kërkesa mund të paraqitet edhe përmes numrit të gjelbër 803.164 (falas nga rrjeti i telefonisë fikse) ose 06.164.164 (nga celularët).

Mënyra e tretë dhe më e këshillueshme e paraqitjes së kërkesës është ajo përmes patronateve që gjenden gjithandej në Itali ku personel mjaft i kualifikuar dhe me eksperiencë, jo vetëm jep të gjitha informacionet rreth dokumentacionit të nevojshëm, por edhe përpilon dhe paraqet kërkesën për të interesuarit.

Shqiptari i Italisë
(Ndiqni Shqiptariiitalise.com edhe në Facebook dhe Twitter)

Nga regjistrimi në portalin e ministrisë së Brendshme deri te nisja e kërkesave. Udhëzimet hap pas hapi për punëdhënësit si të përpilojnë kërkesat për të përfituar nga 18 mijë kuotat e hyrjeve

Romë, 1 shkurt 2018 –Duke filluar nga mëngjesi i djeshëm, punëdhënësit mund të kërkojnë autorizimet për të sjellë në Itali e për të punësuar 18 mijë punonjësit sezonalë jokomunitarë, mes të cilëve edhe nga Shqipëria, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia.

Hyrjet autorizohen nga dekreti i flukseve 2018 dhe, nga përvoja e viteve të fundit, duhet të jenë të mjaftueshme për të kënaqur nevojat e ndërmarrjeve italiane në sektorët e bujqësisë dhe të turizmit. Këto ndërmarrje mund të paraqesin kërkesat e tyre deri në fund të vitit.

Gjithçka bëhet online përmes sitit të ministrisë së Brendshme, njësoj si vitet e fundit, personalisht apo me ndihmën e shoqatave të kategorisë. Për punëdhënësit që kanë vendosur të ulen vetë para kompjuterit për aplikim, risjellim një udhëzues i ilustruar me të gjitha hapat e procedurës:

1)    Lidhuni me https://nullaostalavoro.dlci.interno.it. Nëse jeni i regjistruar shkoni në pikën 4, përndryshe regjistrohuni:

2)   Mbushni formularin e regjistrimit me të dhënat tuaja, futni 5 germat e kontrollit dhe shtypni “Invia”:

 

3)   Sistemi do t'ju nisë në e-mail-in tuaj një mesazh me udhëzimet për të çuar deri në fund regjistrimin:

 

4)   Pasi jeni regjistruar, lidhuni me https://nullaostalavoro.dlci.interno.it, shkruani e-mail-in dhe fjalëkalimin tuaj dhe shtypni “invia”:

 

5)   Pasi hyni në sistem, shtypni lart në të majtë në butonin “Richiesta moduli”:

6)   Kërkoni “Decreto flussi stagionali 2018” dhe shtypni mbi “Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato stagionale - Modulo C”:

7)   Kjo është faqja e parë e formularit. Shtypni mbi “Avanti” për të nisur përpilimin:

8)   Para të gjithave futen të dhënat e ndërmarrjes dhe të dhënat e punëdhënësit/përfaqësuesit ligjor që do të punësojë të huajin:

9)   Dhe  të dhënat e punonjësit, përfshirë informacionet se ku do të kërkojë vizën e ku, në rast nevoje, dëshiron të marrë ndonjë lajmërim të mundshëm;

10)  Duhet specifikuar nëse kërkohet një autorizim shumëvjetor (vetëm për punonjës që kanë hyrë në Itali të paktën një herë në pesë vjetët e fundit) ose jo shumëvjetor (të gjithë të tjerët) dhe nëse keni punësuar edhe më parë atë punonjës gjatë pesë vjetëve të fundit apo nëse ai ka qenë thirrur nga një tjetër punëdhënës tjetër gjatë pesë vjetëve të fundit:

11) Përpiloni propozimin e kontratës me periudhën e punës, kontratën kolektive të aplikuar, nivelin dhe detyrën e punonjësit:

12)  Shkruani vendin e punës…

13)   ... dhe ku do të strehohet punonjësi:

14)  Duhet të angazhoheni që do të paguani për riatdhesimin e punonjësit në rast dëbimi, do respektoni ligjin mbi imigracionin dhe që do të komunikoni çdo ndryshim të marrëdhënies së punës:

15)  Futni informacionet mbi numrin e punonjësve të varur dhe xhiron e ndërmarrjes (do të nevojitet për të vlerësuar nëse ndërmarrja është apo jo në gjendje të punësojë të huajin):

 

16)  Futni të dhënat e një pullë-takse telematike prej 16,00 euro të blerë për paraqitjen e kërkesës, konfirmoni vërtetësinë e asaj çka keni deklaruar dhe shtypni butonin “invia” për të nisur kërkesën:

17) Këtej e tutje mund të ndiqni në ç’pikë është praktika përmes nullaostalavoro.dlci.interno.it. Do të mjaftojë të futni emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin, të zgjidhni "Sportello Unico Immigrazione" e më pas "Domande":

Shqiptari i Italisë
(Ndiqni Shqiptariiitalise.com edhe në Facebook dhe Twitter)

Lexo edhe:
Mbërrin dekreti i flukseve 2018. Autorizon 30.850 ardhje dhe konvertime
Flukset 2018. Përgatiten kërkesat për punonjësit josezonalë dhe për konvertimet
Dekreti i flukseve 2018, teksti në Gazetën Zyrtare
23 janar 2018. Nga sot nisen kërkesat për punonjësit josezonalë dhe konvertimet
24 janar 2018. Nis përgatitja e kërkesave për 18 mijë punonjësit sezonalë

 

 

 

 

Çmimi për lindjet apo bonusi “nëna nesër” me vlerë 800 € është një shumë që jepet nga INPS-i në një këst të vetëm, me kërkesë të nënës së ardhshme, me mbushjen e muajit të shtatë të shtatzënisë ose në çastin e lindjes apo birësimit. I shtohet të ashtuquajturit bonus bebe, “nuk merret parasysh për përllogaritjen e të ardhurave të përgjithshme”, kështu që nuk tatohet.
Ndihmesa prej 800 € jepet vetëm një herë për çdo fëmijë të lindur të birësuar apo të marrë në besim. Praktikisht, ndryshe nga ç’ishte thënë në një çast të parë, për lindjet e binjakëve apo birësimet e dy a më shumë fëmijëve, mund të bëhet kërkesë e do të jepet një çek për secilin fëmijë.

Kriteret

Çmimi për lindjet u jepet grave shtatzëna ose nënave që përmbushin kriteret që aktualisht merren në konsideratë për çekun e lindjes që jepet sipas ligjit të stabilitetit nr. 190/2014 (neni 1, paragrafi 125):
- kanë rezidencën në Itali;
- kanë shtetësinë italiane ose të një shteti të BE-së; shtetaset jokomunitare me statusin e refugjatit politik dhe të mbrojtjes plotësuese trajtohen si shtetase italiane;
- nëse janë qytetare jokomunitare, duhet të kenë leje qëndrimi BE për qëndrues afatgjatë ose një nga kartat e qëndrimit që u jepen familjarëve të qytetarëve të BE-së.

Kur paraqitet kërkesa

Kërkesa paraqitet pas mbushjes së muajit të shtatë të shtatzënisë e sidoqoftë, brenda  një viti nga çasti i lindjes apo i birësimit. Vetëm për lindjet e birësimet që janë bërë nga 1 janari 2017 deri më 4 maj 2017, afati njëvjeçar nis nga 4 maji, dita e parë e mundshme për paraqitjen e kërkesave pranë INPS-it.

Si aplikohet

Kërkesa paraqitet në tre mënyra:

- përmes portalit të INPS-it. Në faqen dedikuar Çmimit të lindjes, shtypni butonin “Accedi al servizio” e me kodin personal PIN hyni  në hapësirën private e plotësohet formulari i kërkesës;
- përmes  Contact Center në numrin e gjelbër 803.164 nga rrjeti fiks ose 06.164.164 nga celularët;
- përmes patronateve nëpërmjet shërbimeve telematike që ato ofrojnë.

Dokumentacioni që paraqitet

Kur kërkesa bëhet në shtatzëni  duhet paraqitur një certifikatë mjekësore ose vetëm numri i protokollit telematik të certifikatës së lëshuar nga mjeku i SSN apo një mjek i konvencionuar me ASL-in.

Në kërkesë vetëdeklarohen të gjitha kriteret e tjera që japin të drejtën e përfitimit të çekut:

Leja e qëndrimitShtetaset jokomunitare me dokument qëndrimi të vlefshëm për të marrë çekun, pra që kanë kartën e qëndrimit, apo me statusin e refugjatit politik dhe të mbrojtjes plotësuese, vetëdeklarojnë zotërimin e dokumentit dhe shënojnë në kërkesë numrin, autoritetin që e ka lëshuar datën e lëshimit dhe të skadimit;

Kur fëmija ka lindur tashmë – Nëna duhet të vetëcertifikojë në kërkesë datën e lindjes, gjeneralitetet e fëmijës, kodin fiskal. Në rast se ka lindur më shumë se  një fëmijë duhet ta shënojë pasi për secilin prej fëmijëve përfiton 800 €;

Birësim kombëtar – Për të dëshmuar datën e birësimit apo të dhënies në besim e hyrjen e të miturit në gjirin e familjes është e nevojshme të shënohen elementët e domosdoshëm për sigurimin e informacioneve apo të dhënave të pranishme në vendimin e birësimit/besimit të lëshuar nga autoriteti kompetent (lloji, numri, data e autoriteti që ka lëshuar vendimin). Mund të bashkangjitet edhe një kopje e digjitalizuar e vendimit;

Birësim ndërkombëtar – Për të dëshmuar datën e hyrjes në Itali, duhen shënuar,  në çastin e kërkesës, të gjithë elementët e domosdoshëm për sigurimin e informacioneve ose të dhënave të pranishme në autorizimin e hyrjes të të miturit në Itali të lëshuar nga Komisioni për Adoptimet Ndërkombëtare CAI (numri dhe data e autorizimit). Alternativa është të bashkangjitet një kopje e digjitalizuar e autorizimit apo e një vetëdeklarate zëvendësuese të autorizimit;

Data e hyrjes në familje – Për të dëshmuar datën e hyrjes në gjirin e familjes kërkohet të bashkangjitet kopje e digjitalizuar e certifikatës së entit të autorizuar të kujdeset për procedurën e adoptimit nga a cila të rezultojë data e hyrjes efektive në familje;

Birësim i bërë jashtë Italisë – Në çastin e paraqitjes së kërkesës duhen shënuar elementë të domosdoshëm për sigurimin e indormacioneve apo të dhënave të pranishme në dokumentin e transkriptimit në regjistrin e Gjendjes Civile të vendimit të adoptimit të njohur nga një shtet i huaj (lloji, numri, data dhe autoriteti) ose të bashkangjitet kopje e digjitalizuar e dokumentit të transkriptimit.

Si jepet shuma

Shuma është 800 € dhe mënyrat e parashikuara të pagesës janë:
- urdhërxhirim pranë një zyre postare;
- akreditim i shumës në një llogari rrjedhëse bankare;
- akreditim i shumës në një llogari rrjedhëse postare;
- librezë postare;
- kartë e parapaguar me IBAN.

Për të gjitha tipet e pagesës, përjashtuar atë përmes një urdhërxhirimi pranë një zyre postare, kërkohet që të jepet një IBAN.

Duhet mbajtur parasysh që nga çasti i paraqitjes së kërkesës deri në çastin e marrjes së parave mund të kalojnë deri 3 muaj: 60 ditë për përpunimin e praktikës e 30 ditë për lëshimin e çekut.

Shqiptari i Italisë
(Ndiqni Shqiptariiitalise.com edhe në Facebook dhe Twitter)

 

“Ti grua, për 8 Marsin, a e ke një interpretim tëndin?”
Nga Adela Kolea

Mesazheve të shumta të përgëzimeve e urimeve drejtuar Ermal Metës pas triumfit me Fabrizio Moron në edicionin e 68-të të Festivalit të Sanremos , u bashkohet edhe përshëndetja e ambasadores së Shqipërisë në Romë, zonja Anila Bitri.  Artistit i dërgon një mesazh me të cilin e përgëzon jo vetëm si artist por edhe për “angazhimin në temat e çështjet e kohës që jetojmë”. Suksesi i Ermalit, kujton ambasadorja Bitri “është shprehje e modelit më të mirë të fitores së vlerës së një kulture të re të përbashkët që ngrihet mbi frikën dhe paragjykimet, në luftën kundër dhunës dhe terrorizmit”.
Në vijim teksti i plotë i mesazhit të ambasadores:

I dashur Ermal,

Urime dhe përgëzime për Çmimin e Parë të Festivalit të Sanremos 2018!

Në këtë shfaqje të bukur disaditore të muzikës, artit dhe kulturës italiane ju dëshmuat përsëri, talentin, pasionin dhe angazhimin tuaj, tashmë të rritur e të pjekur, jo vetëm si artist, por edhe si person i angazhuar në temat dhe çështjet e kohës që jetojmë!

Zërat, fjala dhe kënga e duetit Ermal Meta & Fabrizio Moro transmetojnë refrenin, ritmin, forcën dhe angazhimin që thërret për të mposhtur frikën dhe për të mbrojtur vlerat, të bukurën dhe jetën.

Suksesi i “Non mi avete fatto niente” është shprehje e modelit më të mirë të fitores së vlerës së një kulture të re të përbashkët që ngrihet mbi frikën dhe paragjykimet, në luftën kundër dhunës dhe terrorizmit”.

Edhe një herë, urime dhe faleminderit për emocionet!
Anila Bitri

Leggi anche:
Ermal Meta e Fabrizio Moro, i vincitori di Sanremo 2018
Ermal Meta e Fabrizio Moro restano in gara

Ermal Meta, Fabrizio Moro e la loro canzone contro il terrorismo

 

 

 

 

Secondo l'ISTAT, sarebbero 224 mila gli stranieri diventati italiani durante il 2017

Roma, 8 febbraio 2018 – Al 1° gennaio 2018 si stima che siano 5 milioni e 65 mila gli stranieri residenti in Italia. Lo dice ISTAT che pubblica oggi i dati sugli indicatori demografici del paese.

La popolazione ammonta a 60 milioni 494mila residenti, quasi 100mila in meno sull’anno precedente (-1,6 per mille). La popolazione di cittadinanza italiana scende a 55 milioni 430mila (-113mila residenti). Per i cittadini italiani risulta negativo sia il saldo naturale (-241mila) sia il saldo migratorio con l’estero (-72mila).

Gli stranieri residenti in Italia al 1° gennaio 2018 sono 5 milioni 65mila e rappresentano l’8,4% della popolazione residente, dato vicino a quello del 2017 (8,3%). L’incremento è di soli 18mila unità.

Per gli stranieri risulta positivo il saldo naturale (+58mila): nel 2017 si stimano tra gli stranieri 66mila neonati e 7mila 200 decessi. Positivo è anche il contributo dei movimenti con l’estero: 296mila immigrazioni contro 40mila emigrazioni conducono il saldo migratorio estero dei cittadini stranieri al valore di +256mila unità, in crescita rispetto a quello registrato nel 2016 quando il saldo era +220mila.

Ma il rallentamento nella crescita della popolazione straniera si deve, principalmente, alle acquisizioni della cittadinanza italiana, le cui cifre stanno raggiugendo gli ultimi anni valori importanti: da 35mila acquisizioni nel 2006 si è pervenuti a 202mila nel 2016. Sulla scia di tale progressione, si stima che nel 2017 si ci possano essere 224mila acquisizioni. E se il peso degli albanesi nelle acquisizioni di cittadinanza italiana rimane più o meno quello degli anni scorsi, è ragionato pensare che nel 2017  siano diventati italiani 40-45 mila persone.

Shqiptari i Italisë
(Ndiqni Shqiptariiitalise.com edhe në Facebook dhe Twitter) 

 

L’attrazione economica dell’Albania vista dall’analista Domenico Letizia

Në përjetësim të violinistit Rrok Jakaj
Intervistë me Florian Jakaj, Markelian Kapidani e Paçalin Pavaci
nga Albana Temali

Festivali ndërkomëtar i Jazz-it në Shkodër - një event, si pak kush, që evokon, përkujton, stimulon e promovon jo vetëm muzikën jazz. Në edizioni e këtij viti, i cili nis më 27 gusht do të ketë hapësirë edhe muzika klasike me të ftuar nderi  mjeshtra të mëdhenj të muzikës që me performancat e tyre do të kënaqin publikun por  si çdo vit e bashkë me artistët e tjerë pjesëmarrës  do të ndikojnë mbi të gjitha  në formimin, specializimin e instrumenstistëve të rinj. Pikërisht kjo është pritshmëria nga Shkodra Jazz Festival.

Për një shkrim mbi edicionin e këtij viti u bë nxitje një mesazh i violinistit Paçalin Pavaci, për të cilin ky edicion është edhe një kthim në skenat e qytetit të lindjes pas shumë e shumë vitesh e ku do të sjellë përvojën e tij artistike por edhe miq instrumentistë të huaj, të cilët për herë të parë do të ndodhen  në ambjentin muzikor, artistik, kulturor por edhe natyral të Shkodrës, të Shqipërisë.

Për mua, si gazetare, ishte motiv i plotësimit të një shkrimi të parë për këtë festival të publikuar në gazetën "Shqiptari i Italisë" ndërsa si shkodrane një detyrim ndaj Rrok Jakajt, violinistit të talentuar, që mbetet i paharruar në kujtesën e kujtdo ka pasur rastin ta njohë në skenë  si instrumentist  apo si mik a shok me tiparet e njeriut me kulturë të gjerë e vizion optimist që pak kush e ka në jetë...!..

Në shkrimin tim, të parashumëvitesh, kujtoj  për trasformimin e shoqatës "Rrok Jakaj" në Festival të Jazzit në Shkodër  që u tregua në intervistën më të vëllanë e violinistit, Florianin, i cili është edhe themeluesi i shoqatës dhe ideatori i Festivalit Jazz. Por, që atëherë kanë kaluar  shumë vite dhe figura të tjera janë përfshirë në këtë eveniment, qoftë si organizatorë apo pjesëmarrës  e për këtë një intervistë përveç Florjan Jakaj (themelues i Shoqatës e Festival Jazz në Shkodër) zgjodhëm të flisnim edhe me Paçalin Pavacin (violinist) dhe Markelian Kapidanin (pianist, kompozitor).

Nga fjalët e tyre përcillet një reflektim mbi realitetin muzikor në Shkodër, një analizë e nevojave për rritje niveli, një reflektim mbi stadin eksperencial individual. Ide ambicioze e kurajoze për të ndërhyrë e ndihmuar realitetin artistik e muzikor të Shkodrës në veçanti, nëpërmjet këtij eventi ndërkombëtar fokusuar në synimin e përfshirjes që synon në formimin nëpërmejt përformimit.

Intervista:

Nga Shoqata Rrok Jakaj te Festival Jazz. Një sukses i menjëhershëm, por me një ndërprerje. Cilat janë arsyet?

Florian Jakaj: Shkodra Jazz Festival lind nga nji ide e Rrokut ne Shkoder me disa miq ne 2003 dhe ne 2005 filloi festivali e me një nivel të lartë në të gjitha drejtimet, pamvarsisht nga vështirësitë.  Pas edicionit  të 6-të vendosëm të bënim një pushim, mënyrë kjo, menduam, që të bënte të refektonte kush e kishte për detyrë që për aktivitete të tilla, që i japin jetës artistike të qytetit dhe imazhit të tij. 
Serioziteti dhe sensibiliti i personave që vlerësuan punën që kishim bërë bënë të mundur që të rimerrnim punën në 2016, për të realizuar edicionet në vazhdim dhe pasurimin e saj me Rrok Academy e Shkodra Sounds.

SHJF është një festival ndërkombëtar ku luajnë muzikantë, që njohin skenat më të rëndësishme të jazz-it, ndërkohë që dimensioni është me i reduktuar pasi fondet, që kemi në dispozicion, janë të reduktuara.

Shkodra Sounds një ide e hershme e një realitet i sotëm që pretendon, me të drejtë, një frymëmarrje të re. Si e shikoni të ardhmen e saj e te cilat figura identifikoni partnerët tuaj?

Florian Jakaj:  Shkodra Sounds, edhe për motivet që citova më sipër, pra ato ekonomike, nuk është zgjeruar aq sa kishim dëshirë. Ndër vite janë bërë disa aktivitete në sektorë të ndryshëm si  filmi i shkurtër, arti bashkohor, kantautorë, ndërsa muzika klasike gjen një derë të hapur. “Shkodra Sounds Corner” ngelet një takim fiks ndër vite në rrugët e Shkodrës, në formën e një talk show, me të ftuar: si një jehonë e të gjitha aktiviteteve. Struktura organizative e SHJF është e ndërtuar nga persona me eksperiencë dhe eksperimentimi ndër vite na lejon që gradualisht aktivizimi i elementëve të ndryshëm të mos jetë shumë problematik, ngelet impakti me publikun që kërkon kohën e duhur për ta asimiluar. 
Sigurisht q
ë eventimentet kanë nevoje për mbështetje e një nga mbështetësit e parë të aktiviteve tona është Bashkia Shkodër, por shpresojmë që të rriten bashkëpunimet edhe me qarkun e rrethit Shkodër si dhe me ministrinë e kulturës si dhe me gjithe aktorët e kësaj fushe, gjithashtu privatët,  të cilët kanë mundësinë e mbështetjes së aktiviteteve të kësaj natyre.

Dy fjalë për Skanderbeg Chamber Orchestra dhe Rrok Accademy.

Florian Jakaj: Skanderbeg Chamber Orchestra u kriju nga Rroku në Torino, në vitin 1996, dhe filloi aktivitetin zyrtar në ‘97 e ku merrnin pjesë Sokol Prekalori, Elda Laro e të tjerë ku u bashku dhe Paçalin Pavaci. Rroku ishte kordinator i “Alto profezionamnto musicale” të Saluzzo për muzikën klasike. Ideja e Rrok Accademy është ajo për ti dhënë vazhdimësi punës së tij. Morën më shumë se 80 bursa studimi studentët shqiptar kur ai drejtonte Akademinë.

Dy fjalë për pjesëmarrësit e vjetër e risitë e këtij edicioni të Shkodra Sound  e ShJF?

Florian Jakaj: Markelian Kapidani (ky ështe viti i 5 peste që merr pjesë në ShJF) ishte i pari që bashkëpunoi në fillimin e Akademisë në Shkodër dhe filluam me Jazz-in duke e lidhur me Festivalin. Për AkademinëMarkeliani shkroi dhe Metodën mbi Jazz-in  “shënime për muzikantin” dhe për këtë vit ka përgatitur vëllimin e dytë.
Risia e këtij viti është se fillojmë pjesën klasike të akademisë dhe e hap pikërisht violinisti Paçalin Pavaci, që me Rrokun që  klasën e parë në shkollën e muzikës e deri në Akademinë në Tiranë.
Miqësia është elementi themeltar i lidhjes tonë ndërvite e ky fakt I ardhjes së tij më gëzon fort.
Shkodra Sounds këtë vit fillon dhe me muziken klasike e pikërisht me një koncert të Paçalinit, i cili i mirënjohur në skenat ndërkombëtare do  të rikthehet në qytetin e tij të lindjes me koncert e tij të parë zyrtar dhe do jetë në dispozicion, të akademisë për pjesën klasike, një kontribut për brevi e ri të muzikantëve.
Ky edicion, do ketë në skenë drejtorin artistik, saksofonistin me famë nderkombëtare, të Torino Jazz Festival Diego Borotti, një ndër 10 saksofonistët më në emër në botë Michael Rosen e këngëtaren amerikane Joyce Elaine Yuille etj..
Këtë vit lind dhe bashkëpunimi me Torino Jazz School

Markelian Kapedani, ndër pjesmarrësit më “të vjetër” të ShJF e bashkëpunuesit që në fillimet e Rrok Accademy. Festivali i Jazz në Shkodër  2018, një motiv më shumë për tu kthyer në Shkodër?

Markelian Kapidani:  Për momentin është motivi kryesor ,i cili bashkë me koncerte tjera më impenjon profesionalisht gjatë verës. Ky festival është i rëndësishëm mbasi përmes tij, Shkodra ka shanse të mira për të pasuruar indirekt muzikën qytetare, të gjallërojë jetën sociale si dhe të fitojë një emër të mirë si qytet i artit dhe i kulturës. Muzika e qytetit në fjalë është një amalgamë tingëllimesh vëndase me influenca të ndryshme (sa lindore e sa perëndimore). Kjo gjë i lë vënd muzikës Jazz, (që është një përzierje mes kulturash të ndryshme) të influencojë muzikën vëndase duke pasuruar muzikën e qytetit me tingëllimet tipike Jazz. Gjithashtu, përmes Festivalit Shkodra Jazz, qyteti përjeton një gjallërim të jetës sociale, gjë kjo tepër e rëndësishme në zhvillimin e qytetit, për të cilën qytetarët kanë nevojë. Nga ku rrjedh që përmes këtij gjallërimi të jetës sociale, të përfitojë biznesi i turizmit i cili automatikisht ndikon në mënyrë pozitive tek vlera e qytetit.

Festivali Jazz në Shkoder mund të thuhet është ndërkombëtar. Sa ka qënë e mundur përfshirja e kolegëve tuaj të huaj në këtë festival? (Ndonjë mbresë e veçantë)

Markelian Kapidani: Grupi organizers i këtij festivali, vazhdimisht ka punuar për përfshirjen e artistëve me preiardhje nga e gjithë bota. Normalisht që më në detaj të këtij aspekti, fshihen probleme të mungesës së sponsorve privatë të cilët (ndoshta për ndrojtje) e ndjejnë akoma të vështirë ti afrohen festivalit. Veçanarisht në këtë pikë dëshiroj të ndalem dhe ti bëj thirrje atyre qytetarëve të cilët kanë mundësi ta ndihmojnë festivalin për tu rritur në nivelin e duhur (e që ne kemi si pikësynim) përmes sponsorizimit. Mbas disa vitesh pauze, ky festival është ripërtërirë me mund kryesisht për hir të mbështetjes së grupit aktual që drejton Bashkinë e qytetit të Shkodrës. Grupi organizativ i  festivalit ka sjellë vazhdimisht artistë të cilët i kanë dhuruar Jazzdashësit shkodran momente emocionuese. Loja mes artistëve me prejardhje të ndryshme është motori gjallërues i këtij festivali. ... ky aspekt është Jazz!

Nëse do të guxonim të bënim një krahasim me një festival jazz  jashtë kufijve, çfarë ka më pak e çfarë mund të përmirësohet në festivalin e Shkodrës?

Markelian Kapidani:  Me të drejtë thoni“Nese do te guxonim te benim nje krahasim ...”  mbasi të krahasosh një Jazz Festival me një tjetër, për mendimin tim nuk ka shumë kuptim. ... se bëka edhe rimë! P.sh: Të krahasosh festën e një dasme të bërë nga një familje me  standard jete të ulët me një tjetër të një standardi të lartë, më duket si diçka që e çvesh qëllimin fillestar të festës e cila kështu siç duket rrezikon të

ngelet si diçka thjesht materiale duke humbur vlerën shpirtërore për të cilën bëhen festat! Me një të tillë metër vlerësimi, del qartë që Shkodra Jazz duket si diçka krejt e vogël kundrejt festivaleve më në zë të cilët mbledhin miliona Euro nga sponsor privatë. Kështu, “Shkodra Jazz i njgjet asaj martesës së families së  varfër!”Por kjo mungesë materiale për momentin nuk është pengesë për të servirur cilësinë e duhur muzikore, mbasi Festivali merr vlerë nga artistët e ftuar të cilët kontribojnë duke u bërë mbështetës të festivalit. Pikërisht Shkodra Jazz Festival është një ndër festat e qytetit të Shkodrës dhe jam i mendimit që kjo festë i ka letrat në rregull për tu zgjeruar, për të arritur dimensionet e duhura që i përkasin asaj në panoramën e festivaleve ndërkombëtare. Prandaj për të ardhmen, gjithshka varet nga predispozita e forcave sponsorizuese private dhe mbështetja shtetërore etj, që ky festival i vogël të rritet bashkë me qytetin duke u bërë një ndër emblemat e shkëlqyera të vendit.

Paçalin Pavaci, violinist i mirënjohur, ktheheni pas shumë vitesh në Shkodër e për Shkodra Jazz Festival me një përfshirje pothuaj të plotë në këtë edicion. Cili është mendimi juaj për këtë event?

Paçalin Pavaci:  Kthehem në Shkodër mbas 26 vjetësh  e për  ShJF, që mbahet më 27 gusht deri më 2 shtator, por nuk shkoj vetem! Për këtë rast sjell edhe dy miq të mi, artistë të mëdhenj, Jose Maria Gallardo Del Rey (kitarrista) e Paolo Marzocchi (pianista) që janë të ftuar nderi, bashkë me shumë artistë të tjerë nga  bota. Shkodra, si çdo qytet me tradita muzikore, ka nevojë për një jetë të gjallë artistike e gjithashtu ky event ka synim të mbajë gjallë kujtimin e shokut e vëllait tonë Rrok Jakaj.  
Rrok Accademy, Festivali Jazz jan
ë ambiente ku kryesisht artistëve të rinj e jo vetëm, ju jepet mundesia të njohin eksperiencat tona dhe ne të shkëmbejmë e trasmetojmë  tonat mes profesionistësh.

Ku nis lidhja juaj me Festivalin jazz dhe cila është esenciale e këtij edicioni?

Paçalin Pavaci: Festivali i jazz nisi si andërr e imja dhe e Rrokut e ku unë,në këtë festival,  do të kisha anën klasike. Andërra  e Rrokut , Festivali është  realitet i mrekullueshem, realizuar nga Floriani, vëllai i Rrokut e ku bashkëpunojne e marrin pjesë shume e shumë artistë, miq të përbashkët, por edhe mjeshtra të muzikës, didaktikes me famë. Esencialja, e veçanta e këtij edicioni të nëntë është hapja e seksionit klasik. Koncerti im, që shënon edhe një khim mbas vitesh ne vendlindje, është një  emocion, përgjegjesi e kënaqësi e pafund.
Ky edicion i Festivalit të Jazz do të ketë një program të ngjeshur me masterclass, workshop, koncerte jazz por dhe të muzikës klasike.  Kjo gjithëpërfshirje është sa esenciale edhe premtuese për publikun por edhe për brezin e ri të instrumentistëve .

Do të ketë edhe surpriza nga ana juaj për Shkodra jazz Festival?

Paçalin Pavaci:  Natyrisht. Kam menduar për një koncert me orkester harqesh, që e drejtoj vetë , e po ashtu surpriza për Markelianin, Jose e Paolo e masterclass per miqte e mi. Takime, diskutime e ide të reja e pse jo dhe projekte mund të lindin, siç ndodh zakonisht në këto ambjente e evente. Dëshira, impenjimi nuk mungon mjafton të besojmë te aftësitë, eksperiencat e vullneti i mirë i njerëze dhe institucioneve që besojnë te kultura, te muzika si gjuha universale për komunikim e promuovim.

Për kreun e opozitës, Basha, deklarimi i dorëheqjes nga mandati i deputetit i Saimir Tahirit është “një manovër politike, pas presionit që iu bë kryeministrit në Berlin”, për kreun e qeverisë, Rama, një “akt dinjitoz”

Tiranë, 4 maj 2018 - Pas deklaratës së ish-ministrit të Brendshëm Saimir Tahiri për lënien e mandatit të deputetit, kanë reaguar përfaqësues të politikës.

Kryeministri Rama: Akt dinjitoz, i pari i këtij lloji në historinë e Kuvendit

Kryeministri Edi Rama, gjatë një interviste në emisionin Opinion tha se dorëheqja e Saimir Tahirit si deputet, është një akt dinjitoz, teksa theksoi se integrimi nuk varet nga çështja Tahirit, pasi nuk është kusht.

“Ky është një akt dinjitoz, në kujtesën time i pari i këtij lloji në historinë e parlamentit shqiptar, i respektueshëm plotësisht.  Besoj që është humbje kohe të merremi me llafet e kazanit politik dhe mediatik, pasi ky është një akt që flet vetë dhe është i respektueshëm për atë që është. Unë s’kam pasur asnjë dijeni dhe s’ka asnjë arsye pse unë duhet të kisha dijeni. Saimir Tahiri prej 6 muajsh nuk është pjesëtar i grupit tonë parlament dhe nuk ka asnjë rol në Partinë Socialiste” theksoi Rama.

“Parlamenti shqiptar, fatkeqësisht nuk është një i tërë sot, është i ndarë. Parlamenti shqiptar ka një shumicë, ka dhe një pakicë. Në rast se flasim për shumicën, nuk ka pasur asnjë lloj nevoje të çlirohet nga asgjë. Shumica ka mbajtur qëndrimin e duhur për këtë rast. 100 herë të ktheheshim mbrapsht, 100 herë do kishim mbajtur të njëjtin qëndrim”, tha Rama.

LSI, Kryemadhi: Akuzat e Tahirit pa vlerë

“Akuzat e Saimir Tahirit ndaj opozitë janë të pa vlera, pasi ai është njeriu që kanabizoi Shqipërinë”, – deklaroi kryetarja e LSI, Monika Kryemadhi në një deklaratë për mediat, para Kuvendit.

E pyetur për dorëheqjen e Saimir Tahirit, Kryemadhi tha se dorëheqja e tij është për t’i dhënë oksigjen qeverisë.

“Saimir Tahiri është një nga ushtarët e drogës dhe kërkon t’i japë oksigjen qeverisë, por nuk mund t’u hedhë hi syve shqiptarëve dhe opozitës. Lotët e krokodilit të Tahirit nuk janë gjë tjetër vetëm një shfaqje e shëmtuar. Ne e dimë se kanabizimi i Shqipërisë solli varfëri të shqiptarëve, shpërnguljen e tyre dhe kriminalizimin në vend”, – tha Kryemadhi.

Përsa i përket akuzave të Saimir Tahirit ndaj çiftit Meta dhe drejtuesve të opozitës, Kryemadhi tha se është një fat i madh që opozita akuzohet nga një njeri, i cili komuniteti ndërkombëtar e di se kanabizoi vendin.

“Bërja kurban vetëm për dy orë të Saimir Tahirit, tregon se drejtësia shqiptare është e kapur nga politika”, – shtoi Kryemadhi.

Ndërsa, e pyetur për zgjedhje të parakohshme, Kryemadhi tha se opozita është gati, 27 janari e tregoi se kush është opozita dhe ne do t’i vazhdojmë protestat.

PS, Balla: Dorëzimi i mandatit nga Tahiri, vendim personal

Kreu i grupit parlamentar të PS-së, Taulant Balla komentoi për mediat vendimin e Saimir Tahirit për të dorëzuar mandatin e deputetit.

Balla u shpreh se vendimi i Saimir Tahirit për të dorëzuar mandatin e deputetit është personal dhe është një çështje që i përket atij dhe drejtësisë.

“Vendim tërësisht personal i Saimir Tahirit që e respektojmë tërësisht dhe dua të ripërsëris atë që kemi thënë këtu e 6 muaj më parë, që kjo është një çështje tërësisht mes Saimir Tahirit dhe drejtësisë. As e jona, dhe kurrësesi e kësaj opozite gojështhurur që në çdo mundësi që i jepet gjen argumenta për të ndërtuar baltën e radhës ndaj punës së rëndësishme që ka imazhi i Shqipërisë në rrugën drejt hapjes së negociatave”, – tha Balla.

PD, Basha: Dorëzimi i mandatit të Tahirit, manovër politike

“Dorëzimi i mandatit të Tahirit ka ardhur pas presionit që iu bë Kryeministrit në Berlin”, – deklaroi Kryetarit i PD-së Lulzim Basha, në një deklaratë për mediat.

Basha shprehet se “dorëzimi i mandatit nga Saimir Tahiri është vazhdim i paktit Rama-Tahiri. Është fakt se dorëheqja nga mandati erdhi pas presionit direkt që iu bë Kryeministrit në Berlin, ku iu tha se është e patolerueshme mbrojtja politike që i bëhet Saimir Tahirit me imunitet parlamentar kundër veprimeve të drejtësisë”.

Sipas Bashës, Tahiri shkoi në Kuvend për të mbrojtur mandatin e deputetit. “Më 19 prill Saimir Tahiri mori pjesë në seancë plenare pas 6 muajve mungesë për të shpëtuar mandatin e deputetit. Çfarë ndryshoi këto dy javë? Asgjë, përveç vizitës së Kryeministrit në Berlin dhe premtimit se do ta zgjidhte problemin e imunitetit të Tahirit”.

Po ashtu, sipas Bashës dorëzimi i mandatit nga Tahiri është manovër politike dhe për faksin se prokuroria është nën kontroll të politikës. “Dorëzimi i mandatit të Saimir Tahirit është manovër politike pasi Kryeministri ka futur nën kontroll të plotë Prokurorinë”, – shprehet Basha.

PD, Spaho: Dorëzimi i mandatit nga Tahiri pasi u prishën provat

Për dorëzimin e mandatit nga ish-ministri i Brendshëm Saimir Tahiri, Kryetari i Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike, Edmond Spaho tha se dorëzimi ndodhi kur janë prishur provat.

“Po sigurisht që ju sot mund ta jepni e ta falni mandatin sepse jeni të pastër si qelibar dhe nuk keni frikë të shkonin tek drejtësia, por pasi prishët provat. 4-5 muaj prishët të gjitha provat e hetimit, sigurisht, pasi e liruat Orest Sotën, i humbi të gjitha gjurmët, pasi ikën ata tre oficerët e policisë në emigracion dhe pasi e çuat Nazer Seitin në Itali që të mos ketë mundësi të deponojë. Dhe tani bëni një farsë tjetër që na jepni imunitetin e Saimir Tahirit me deklarata”, – pohoi Spaho. (Sipas ATSh)

Ishte duke lozur me fëmijë të tjerë kur është ndier keq dhe brenda një ore ka vdekur. Prokurori nis hetimet

Romë, 9 prill 2018 – Një festë mes miqsh është shdërruar në tragjedi të vërtetë për një familje italo-shqiptare pasditen e djeshme në Messina. Një vogëlushe 5-vjeçare po luante me bashkëmoshatarët e saj kur papritur është ndier keq dhe i janë shfaqur disa njolla në lëkurë. Vajza e vogël është çuar me urgjencë në spital por mjekët nuk kanë mundur ta shpëtojnë dot. Ka vdekur për arsye akoma jo të qarta, mbi të cilat prokuroria e Messinës ka nisur hetimet dhe ka vendosur të bëhet autopsia.

Nga mediat lokale që përcjellin lajmin mësohet se vogëlushja, me nënë italiane e baba shqiptar, ishte bashkë me ta në një festë në një lokal në Saponara, lokalitet i Messinës dhe aty ka pasur simptomat e para. Prej aty është çuar menjëherë në Poliklinikën e Messinës ku mjekët e urgjencës pediatrike e kanë intubuar menjëherë. Për rreth një orë janë përpjekur të mbajnë vajzën në jetë por pa rezultat: vogëlushja ka pasur disa arreste kardiake e ka ndërruar jetë.

Pas ngjarjes policia ka nisur menjëherë të hetojë. Dyshohet që shkak për vdekjen të ketë qenë një shok anafilaktik, por saktësinë e këtij supozimi mund ta sqarojë vetëm autopsia e autorizuar nga prokuroria.

 

Avokatja Ilda Beqo: “Edhe pse askush nuk u kthen më djalin, më në fund familjes iu njoh dëmshpërblimi më i lartë sipas ligjit italian”

Romë, 2 shkurt 2018 – Pas thuajse 15 vjetëve nga vrasja e djalit 15-vjeçar, një familje shqiptare ka parë drejtësinë të shkojë në vend: gjykata civile e Vicenzas ka vendosur që vrasësi, një shtetas italian, t’i japë dëmshpërblimin maksimal që njeh ligji italian në këto raste.

Gjithçka pati fillim në 2003-shin, kur një italian, për gjah në Shqipërinë e mesme, vrau një djalë 15 vjeç. Drejtësia shqiptare akuzoi italianin për veprën penale të “vrasjes nga pakujdesia”. Dënimi përfundimtar (pas tre shkallëve të gjykimit), 3 vjet burg, u dha në vitin 2009, në mungesë, pasi italiani ndërkohë ishte kthyer në vendlindje. U shpall në kërkim e menjëherë u kërkua që dënimi penal shqiptar të njihej nga drejtësia italiane.

Në Itali, familja i beson çështjen gjyqësore avokates Ilda Beqo që rrëfen këtë ngjarje për shqiptariiitalise.com dhe që për të tuteluar familjen e 15-vjeçarit nuk dëshiron të japë të dhëna për identifikimin e viktimës dhe të vrasësit.

“Në Itali na u desh të ndiqnim dy rrugë paralelisht, nga njëra anë njohjen e vendimit penal të drejtësisë shqiptare e nga ana tjetër të ngrinim gjyqin civil në mënyrë që familjes t’i njihej një dëmshpërblim i denjë”.

Pas shumë vitesh, vjet u arrit njohja e vendimit të gjykatës shqiptare, pra edhe në Itali vrasësi i 15-vjeçarit njihet tashmë fajtor për vrasje nga pakujdesia. Por, gjithsesi, nuk ka bërë asnjë ditë burg. “Kanë kaluar shumë vjet nga ngjarja e ndërkaq në Itali ka pasur edhe dekrete falje dënimesh, kështu që për tre vjetët e dhëna në 2009-tën nga gjykata shqiptare, italiani ndoshta nuk ka për të hyrë ndonjëherë në burg” shpjegon avokatja. “Por për palën e lënduar njohja e vendimit penal shqiptar ishte shumë e rëndësishme sepse na lehtësonte punën në gjyqin civil për njohjen e dëmshpërblimit”.

E vendimi i shkallës së parë për dëmshpërblimin arriti më 31 janar. “Edhe pse askush nuk u kthen më djalin, më në fund familja do të marrë dëmshpërblimin më të lartë që njeh ligji italian” thotë avokatja Ilda Beqo.

Në fakt, si rrallëherë, gjykata i ka njohur familjes dëmshpërblimin maksimal, pa u ndikuar nga fakti që viktima ishte shqiptar e që familja jeton në Shqipëri, siç ka ndodhur herë të tjera.

Shqiptari i Italisë
(Ndiqni Shqiptariiitalise.com edhe në Facebook dhe Twitter)

Financierët e Brescias kanë arrestuar bashkë me të miturin edhe një 24vjeçar, që të dy shqiptarë. Shpërndanin drogë në zonën  stacionit të qytetit