in

Çeku për familjet me shumë fëmijë edhe atyre që kanë kartën e qëndrimit

Pas sentencave të gjykatave, tani e thotë ligji europian 2013. Deri në 140 euro në muaj

Romë, 28 gusht 2013 – Çeku për familjet me shumë fëmijë që jepet nga komunat u takon edhe shtetasve të huaj, mjaft që të kenë në xhep lejen e qëndrimit BE për qëndruesit afatgjatë, atë që njohim si karta e qëndrimit.

Gjykata italiane janë prej vitesh të kësaj ideje, por INPS, enti që jep çekun, vazhdonte t’ua mohonte të huajve, kështu që në fillim të këtij viti, Shoqata Kombëtare e Komunave Italiane (Anci) i kërkoi qeverisë të sqaronte situatën. Tani vendos përfundimisht në favor të emigrantëve ligji europian 2013, i njëjti që u hapi të huajve dyert e administratës publike.

Neni 13 i ligjit të ri që hyn në fuqi më 4 shtator, është i qartë. Përcakton që “çeku për bërthamat familjare me të paktën tre bij të mitur” u takon, përveç italianëve dhe shtetasve të BE-së, edhe “qytetarëve të vendeve të tjera që janë qëndrues afatgjatë”. Për këtë qëllim vihen në dispozicion 15,71 milionë euro deri në fund të vitit 2013 de 31,41 milionë euro për vitin 2014.

Shuma e çekut ndryshon në bazë të numrit të pjesëtarëve dhe të të ardhurave të familjeve e rivlerësohet çdo vit në bazë të kostos së jetesës. Për këtë vit shuma maksimale e këtij çeku është 139,49 euro në muaj për 13 këste në vit. Kërkesa për të marrë çekun paraqitet në Komunën e rezidencës.

Të parashikueshme fjalët në erë kundër imigrantëve që do të shoqërojnë risinë. Nëse vlen për t’i qetësuar disi legistët me shokë, ta dinë se edhe këtë herë ligji italian u desh t’i përshtatej një direktive europiane (2003/109/CE) që u siguron të huajve që kanë kartën e qëndrimit barazi trajtimi me vendasit edhe për sa i përket ndihmës sociale. Brukseli kishte nisur procedurën e shkeljes.

EP/Shqiptariiitalise.com

LEGGE 6 agosto 2013, n. 97
Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013. (13G00138) (GU Serie Generale n.194 del 20-8-2013)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/09/2013
                             
Art. 13
Disposizioni  volte   al   corretto   recepimento   della   direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi  terzi  che siano  soggiornanti  di  lungo  periodo.  Procedura  di  infrazione 2013/4009.
 
  1. All’articolo 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.  448,
le parole:  «cittadini  italiani  residenti»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «cittadini italiani e  dell’Unione  europea  residenti,  da
cittadini di paesi terzi che siano  soggiornanti  di  lungo  periodo,
nonche’ dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato  membro
che siano  titolari  del  diritto  di  soggiorno  o  del  diritto  di
soggiorno permanente».
  2. All’onere derivante dall’attuazione del  comma  1,  valutato  in
15,71 milioni di euro per il periodo dal 1o luglio 2013 al 31dicembre
2013 e in 31,41 milioni  di  euro  a  decorrere  dall’anno  2014,  si
provvede:
    a) quanto a 15,71 milioni di euro per l’anno 2013, a valere sulle
risorse del fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della  legge  16
aprile 1987, n. 183;
    b) quanto a 4,41 milioni di euro a decorrere dal  2014,  mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2013-2015, nell’ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell’economia e  delle  finanze  per  l’anno
2013, allo scopo parzialmente utilizzando  l’accantonamento  relativo
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
    c) quanto a 15 milioni di euro a  decorrere  dal  2014,  mediante
corrispondente  riduzione  dell’autorizzazione  di   spesa   di   cui
all’articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328;
    d) quanto a 12 milioni di euro a  decorrere  dal  2014,  mediante
riduzione  dell’autorizzazione  di  spesa  di  cui  all’articolo  47,
secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla
quota destinata allo  Stato  dell’otto  per  mille  dell’imposta  sul
reddito delle persone fisiche.
  3. Il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  provvede  ad
effettuare  il  monitoraggio  degli  effetti   finanziari   derivanti
dall’attuazione delle misure di cui al comma 1 e riferisce in  merito
al Ministro dell’economia  e  delle  finanze.  Nel  caso  in  cui  si
verifichino o siano in procinto di verificarsi  scostamenti  rispetto
alle  previsioni  di  cui   al   presente   articolo,   il   Ministro
dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, provvede, a decorrere dall’anno 2013, con  proprio
decreto,  alla  riduzione  lineare,  nella  misura  necessaria   alla
copertura finanziaria del maggior onere risultante dal  monitoraggio,
delle  dotazioni  finanziarie  disponibili  iscritte  a  legislazione
vigente in termini di competenza e di cassa, nell’ambito delle  spese
rimodulabili delle missioni di spesa del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  4. Il  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze  riferisce  senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti e all’adozione delle misure di cui al comma 3.
  5. Il Ministro dell’economia e  delle  finanze  e’  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Toponimet në pasaporta. Avokati i Popullit kërkon zgjidhje përfundimtare me shpenzimet e shtetit

Teramo. Sekuestrohet për 5 orë 27vjeçarja shqiptare