in

Flukse e sanatore. Në konvertimin në ligj të dekretit konfirmohen risitë

Botohet në Gazetën Zyrtare konvertimi në ligj i Dekretit të Punës. Parashikohet edhe një brez shpëtimi për të sapodiplomuarit: me skadimin e lejes së qëndrimit për studimet universitare, do të mund të marrin një leje për pritje punësimi

Romë, 26 gusht 2013 – Nga mundësitë e reja për ata që janë në pritje të legalizimit deri te detyrimi për të kërkuar mes të papunëve në Itali para se të thirret një punonjës nga jashtë, duke kaluar përmes programimit trevjeçar të hyrjeve për stazh e formim profesional dhe burime të reja për pritjen e të miturve të pashoqëruar.

Konvertimi në ligj, i botuar në Gazetë Zyrtare më 22 gusht 2013, ka konfirmuar risitë e parashikuara nga dekreti i Punës (DL 76/2013) lidhur me imigracionin. Duke shtuar edhe një normë për të mbrojtur të sapodiplomuarit e huaj në universitetet italiane.

Ndryshime për flukset, sepse para se të paraqitet një kërkesë emërore për të sjellë e punësuar në Itali një punonjës të huaj, do të nevojitet të verifikohet më parë në Qendrën e Punësimit “të mos qenit në dispozicion në territorin italian i një punonjësi , e dokumentuar në mënyrë të përshtatshme”. Një normë kjo që kërkon të mbrojë të papunët para se të hapë kufijtë për punonjës të rinj.

Ndryshon programimi i hyrjeve për kë vjen në Itali për të ndjekur kurse formimi profesional apo për të bërë një stazh. Kufiri maksimal do të përcaktohet çdo tre vjet, me një dekret të Qeverisë. Për sa kohë nuk del për herë të parë dekreti, konsullatat do të mund t’i lëshojnë vizë hyrjeje kujtdo që përmbush kriteret, pa kufizime numerike.

Mbërrijnë edhe burime të reja për “Fondin kombëtar për pritjen e të miturve të pashoqëruar”, sepse dekreti çon në atë fond të gjitha paratë e papërdorura që ishin destinuar për emergjencën e Afrikës së Veriut. Një lajm i mirë për Komunat që kanë barrën e pritjes dhe që prej kohësh i kërkojnë shtetit të zhbllokojë rimbursimet.

Lajme të mira mbërrijnë edhe për sanatoren, për mijëra e mijëra punonjësit e huaj që rrezikonin të mbeteshin jashtë për faj të punëdhënësve që ose nuk përmbushnin kriteret e parashikuara nga ligji, ose thjesht tërhiqeshin pasi kishin bërë kërkesën e legalizimit të punonjësit.

Nëse kërkesa është bllokuar “për shkaqe që lidhen në mënyrë ekskluzive me punëdhënësin” por është paguar kontributi prej 1.000 eurosh dhe taksat e kontributet e prapambetura dhe nëse punonjësi sidoqoftë mund të provojë praninë e tij në Itali që në vitin 2011, këtij i lëshohet “një leje qëndrimi për pritje punësimi”. Leja e qëndrimit ka kohëzgjatje të paktën njëvjeçare, dhe mund të konvertohet në lejeqëndrim për punë nëse ndërkohë i huaji gjen një punësim. Këtu detajet.

Së fundi, një normë e shtuar gjatë konvertimit në ligj të dekretit u jep një dorë të rinjve të huaj që mbarojnë shkollën e lartë në Itali, pjesa dërrmuese e të cilëve janë breza të dytë. Norma parashikon që kush diplomohet pas një kursi universitar trevjeçar apo specializimi në Itali, pas përfundimit të vlefshmërisë së lejes së qëndrimit për studime mund të regjistrohet për një vit në listat e personave në kërkim pune (liste di collocamento) dhe të marrin një leje qëndrimi për pritje punësimi. Deri më sot kjo mundësi parashikohej vetëm për ata që kishin mbaruar doktoraturë apo mastër.

Elvio Pasca

LEGGE 9 agosto 2013, n. 99
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche’ in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti. (GU n.196 del 22-8-2013)

La nuova Milano dei cognomi: il cinese Zhou batte il milanese Brambilla

Saimir Pirgu: “Nuk kam asnjë problem në Itali”