in

Kam ndërruar mbiemër. Ç’duhet të bëj për lejeqëndrimin?

Ligji italian parashikon që ndryshimi i të dhënave personale në dokumentet e të huajve të regjistruar në Belpaese të sinjalizohet menjëherë në zyrat kompetente italiane për ratifikimin. Kjo është e rëndësishme sepse leja e qëndrimit (për shtetasit jokomunitarë) apo dëshmia e qëndrimit (për komunitarët) është e lidhur me të dhënat personale të shënuara në pasaportë, ashtu si edhe karta e identitetit apo kodi fiskal.

E huaja, që për shembull, ndërron mbiemrin pas martese apo divorci, është e detyruar të kërkojë përditësimin e dokumenteve italiane për të mos pasur probleme.

Nëse mbiemri është ndërruar në atdhe, qytetari duhet para së gjithash të marrë nga autoritetet e vendit të tij një deklaratë me të cilën dëshmohet që në bazë të ligjit në fuqi i është ndërruar një e dhënë personale (në rastin e martesës do të mjaftonte vetëm certifikata), deklaratë që më pas duhet të legalizohet e të përkthehet në italishit, apo të pajiset me vulën Apostille nëse vjen nga një shtet që ka nënshkruar Konventën e Hagës.

Nëse modifikimi ka ndodhur në Itali (për shembull, martesë pranë Konsolatës) deklarata mbi ndryshimin e një pjese të të dhënave personale lëshohet nga përfaqësia konsullore në Itali dhe legalizimi bëhet pranë Prefekturës.

Para së gjithash nevojitet që ndryshimi i të dhënave të pasqyrohet në lejen e qëndrimit e më pas, me lejeqëndrimin të përditësuar, të shkohet në zyrat e komunës së rezidencës për ndryshiimet e mëtejshme.

Përditësimi i lejeqëndrimit

Nëse i huaji është me leje qëndrimi, në rast përtëritjeje apo të ndryshimit të të dhënave të pasaportës duhet t’i kërkojë Kuesturës me anë të kompletit postar të formularëve përditësimin e dokumentit të qëndrimit.

Në fakt, meqë kuesturës i rezultojnë të dhënat e pasaportës së vjetër, ato do të përditësohen me kërkesë të posaçme në të cilën do të bashkangjitet fotokopje e plotë e pasaportës së re.

Nëse përveç përditësimit të duhet bërë edhe ndryshimi i njërës prej të dhënave personale (emri, mbiemri, ditëlindja, vendlindja) duhen dorëzuar  edhe dokumente cpecifike.

Në rastin e martesës, sipas titullit të qëndrimit që i huaji zotërone të shtetësisë së personit me të cilin është martuar, mund të kërkohet edhe një lejeqëndrim i ri.

Ndryshimi i të dhënave për rezidentët

Shtetasi i huaj rezident në Itali duhet të bëjë edhe ndryshimet e të dhënave personale edhe në zyrat komunale.

Për ratifikimin e të dhënave personale, do të nevojitet të paraqesë dokumentacionin e përkthyer të legalizuar apo me vulën Apostill, sipas rasteve, bashkë me pasaportën dhe lejen e qëndrimit të përditësuar.

Nëse duhet bërë edhe ratifikimi i gjendjes civile për shkak të martesës apo divorcit në atdhe, do të duhet të paraqitet edhe certifikata e përkthyer dhe e legalizuar.

Informacione më të hollësishme mund të kërkohen pranë zyrave të Komunave të rezidencës, pranë zyrave të imigracionit të Kuesturave apo pranë përfaqësisë diplomatike të vendlindjes.

stranieriinitalia.it

 

Verrucchio. Të rinjtë shqiptarë fitojnë turneun e futbollit Mundialito

Arta Ngucaj e Arben Beqiraj në Panorama4