in

Karta e qëndrimit: pyetje e përgjigje për testin e italishtes

 

Çfarë është, kush e bën, si prenotohesh. Sqarimet e prefekturës së Romës

Romë, 3 shkurt 2011 – Prefektura e Romës ka botuar një seri pyetjesh dhe përgjigjesh mbi testin e italishtes për ata që kërkojnë kartën e qëndrimit, duke sqaruar kështu pyetjet më të shpeshta të të interesuarve.

Për çfarë shërben testi i gjuhës italiane?
Testi ka për qëllim të kuptojë se sa e njeh gjuhën italiane i huaji që dëshiron të marrë lejeqëndrimin CE për qëndruesit afatgjatë (e ashtuquajtura karta e qëndrimit), siç parashikohet nga Dekreti i 4 qershorit 2010 i ministrisë së Brendshme.

Kush duhet të kryejë testin?
Testi duhet të bëhet nga i huaji që:
1. ka mbushur 14 vjeç;
2. ka qëndrim të rregullt në Itali prej të paktën 5 vjetëve;
3. është titullar i një lejeje qëndrimi të vlefshme;
4. dëshiron të kërkojë lejen e qëndrimit CE për qëndruesit afatgjatë.

Kur duhet paraqitur kërkesa për kryerjen e testit të italishtes?
Kërkesa mund të paraqitet qoftë njëkohësisht me kërkesën e lëshimit të lejes së qëndrimit CE për qëndruesit afatgjatë, qoftë më pas, me kusht që të ketë përmbushur kriteret e tjera të vendosura me ligj:
Richiedere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

Çfarë është testi?
Testi bazohet në kuptimin e teksteve të shkurtra, fjalive dhe shprehjeve që përdoren shpesh.

Si kryhet testi?
– I huaji i paraqit prefekturës kompetente të rezidencës, kërkesën e pjesëmarrjes në test përmes faqeve internet të ministrisë së Brendshme http://testitaliano.interno.it;
– Prefektura ka për detyrë të thërrasë, brenda 60 ditëve nga paraqitja e kërkesës, të huajin për kryerjen e testit të njohjes së gjuhës italiane, përmes një komunikimi që shihet online në adresën
http://testitaliano.interno.it ku shënohet dita, ora dhe selia ku i huaji duhet të paraqitet;
– i huaji duhet të paraqitet pranë selisë së treguar duke marrë me vete edhe lejen e qëndrimit.

Si mësohet rezultati i testit të gjuhës?
I huaji mund ta shohë rezultatin e testit (Superato / Non Superato [i kaluar / i pakaluar]) duke u lidhur në web në adresën http://testitaliano.interno.it.
Në rast të rezultatit negativ (non superato), i huaji mund të përsërisë provën duke paraqitur një kërkesë të re për të kryer testin.
Në mungesë të thirrjes i huaji duhet të riparaqesë kërkesën, gjithnjë online  (http://testitaliano.interno.it).

A merret ndonjë certifikatë/dëshmi?
Jo, me kalimin e testit nuk lëshohet asnjë lloj dëshmie.

Kush nuk duhet të bëjë testin?
Testi nuk duhet të bëhet nga i huaji që ka:
– dëshmi apo dëftesë që të certifikojnë njohjen e gjuhës italiane në një nivel jo më të ulët se niveli A2 i QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue);
– diplomë studimi apo diplomë profesionale (diplomë të shkollës italiane tetëvjeçare apo të mesme, ose certifikata të ndjekjes së kurseve universitare, master apo doktoratë);
– dëshmi që ka hyrë në Itali dhe zhvillon veprimtari sipas neneve 27, paragrafi 1, germa a), c), d), e) dhe q) të Tekstit Unik.

Përjashtohet gjithashtu nga testi, i huaji me kufizime të rënda të aftësisë së mësim-marrjes gjuhësore për rrjedhojë të moshës, të patologjive apo të ndonjë gjymtimi. Në këtë rast, në çastin e kërkesës së lëshimit të kartës së qëndrimit duhet të bashkëngjiten certifikatat e lëshuara nga strukturat shëndetësore shtetërore.

Paraqitet në Firence “Niko, Nikolin Gjeloshi, qytetar i botës”

Flukset 2010: 392.310 kërkesa për 98.080 kuotat