in

Lejeqëndrim të paktën për një vit për të papunët. Norma vjen në fuqi më 18 korrik

Botohet në Gazetën Zyrtare reforma e tregut të punës. Kur të hyjë në fuqi, më 18 korrik, do të tutelojë më shumë emigrantët që kanë humbur vendin e punës për shkak të krizës, e që rrezikojnë të humbasin edhe të drejtën e qëndrimit në Itali

Romë, 4 korrik 2012 – Mbërrin ‘brezi i shpëtimit’ për emigrantët që kanë humbur vendin e punës. Nga 18 korriku do të kenë të paktën një vit lejeqëndrim në pritje punësimi, pra më shumë kohë për të gjetur një vend të ri pune.

Është botuar dje në Gazetën Zyrtare dhe do të vijë në fuqi më 18 korrik ligji 92/2012 “Dispozita në çështjen e reformës së tregut të punës”, i shkruar nga qeveria dhe i miratuar me pak ndryshime në parlament. Mes të tjerash, reforma e tregut të punës përmban norma që modifikojnë tekstin unik mbi imigracionin për të tuteluar emigrantët që mbesin pa punë, siç kërkohej prej kohësh nga sindikatat dhe shoqatat për të kufizuar disi dëmet e krizës ekonomike, që për të huajt është edhe më e rëndë: veç humbjes së vendit të punës rrezikohet edhe humbja e të drejtës së lejes së qëndrimit dhe hyrja në klandestinitet.

Reforma parashikon që kush ka humbur vendin e punës sepse ka dhënë dorëheqje apo e kanë pushuar, mund të regjistrohet në listat e punësimit e të marrë një leje qëndrimi për pritje punësimi për të paktën një vit (sot është gjashtë muaj) e sidoqoftë për gjithë kohëzgjatjen e amortizatorëve socialë si kompensimi për papunësinë. Pas përfundimit të kësaj periudhe, do të mund të qëndrojë rregullisht në Itali vetëm ai që do të dëshmojë se ka të ardhura të mjaftueshme për t’u mbajtur, në përllogaritjen e të cilave do të futen edhe të ardhurat e familjarëve të tjerë që bashkëjetojnë me të.

Elvio Pasca

Ligji nr. 92 i 28 qershorit 2012

“Në nenin 22, paragrafi 11, fjali e dytë, të tekstit unik lidhur me dispozitat e disiplinimit të imigracionit dhe normave mbi statusin e të huajit, për të cilat flitet në dekretin legjislativ të 25 korrikut 1998, nr. 286, fjalët “për një periudhë jo më të shkurtër se gjashtë muaj” zëvendësohen me të mëposhtmet: “për një periudhë jo më të shkurtër se një vit apo për të gjithë periudhën e kohëzgjatjes së shërbimeve në mbështetje të të ardhurave të përfituara nga punonjësi i huaj, në rast se është më e gjatë. Me të mbaruar afati i përcaktuar në fjalinë e dytë, aplikohen kriteret e të ardhurave sipas nenit 29, paragrafi 3, germa b)”.

A mund të punoj në Itali me kartën e qëndrimit të lëshuar nga një vend tjetër i BE-së?

I lindur e rritur në Itali? Dëbimi anulohet