in

Shtetësia italiane. Kur do të më thërrasin për intervistën?

Kam paraqitur kërkesë për shtetësinë italiane në janar, por akoma nuk kam asnjë njoftim. Më kanë thënë se duhet të më thërrasin për një intervistë. A është e vërtetë?

Me qarkoren 12220 të 5 prillit 2013, Ministria e Brendshme ka vendosur që për njohjen e shtetësisë për rezidencë (neni 9 i ligjit 91/92), Kuesturat nuk duhet t’i bëjnë më intervistën të huajit që ka paraqitur kërkesë.

Për të garantuar që kërkuesi përmbush vërtet kriteret e sigurisë të kërkuara nga ligji, kuestura përcjell, përmes sistemit telematik të parashikuar për thjeshtimin e procedurave, një raport të plotë lidhur me praninë e rregullt në territorin italian të kërkuesit dhe të familjarëve; gjendjen gjyqësore të të interesuarit si edhe çdo lajm tjetër që ka të bëjë me sigurinë, si për shembull sinjalizime krimi përcjellë autoriteteve gjyqësore, ndjekje të mundshme penale, papranueshmëri në territorin Schengen, apo çdo gjë tjetër që mund të gjendet në bankat e të dhënave të Policisë.

Madje edhe përpara shpalljes së dekretit përfundimtar të shtetësisë apo lajmërimit zyrtar të tij, Kuestura duhet të sinjalizojë çdo detaj që ka të bëjë me kërkuesin që ka ndodhur pas transmetimit të raportit të parë. Natyrisht informacionet që interesojnë janë heqja e të drejtës së lejes së qëndrimit, arrestimi, lajme paditjesh, veprash penale e dënimesh që padyshim bien ndesh me integrimin pozitiv të të huajit në shoqëri.

Veç këtyre, është mirë të kujtohet që falë procedurës së thjeshtimit, i huaji që kërkon shtetësinë mund të vetëcertifikojë, në bazë të dekretit të presidentit të republikës 445/2000, të gjitha informacionet që kanë të bëjnë me jetën e tij në Itali për të cilat zyrat publike mund të verifikojnë vërtetësinë. Kështu, të gjitha certifikatat që duhen bërë në Itali për praktikën e shtetësisë (e ndjekjeve penale dhe e kartotekës së gjykatës, ajo historike e rezidencës etj.) mund të vetëcertifikohen drejtpërdrejt në kërkesë. Vetëcertifikimi nuk është i mundur për asnjë nga informacionet dhe aktet e lëshuara nga vende të tjera (akti i lindjes, i martesës, certifikata e ndjekjeve penale dhe e kartotekës së gjykatës) të nevojshme për marrjen e shtetësisë italiane dhe që duhet të legalizohen (me vulë apostille në rastin e dokumenteve shqiptare) dhe të përkthyera në italisht.

Maria Elena Arguello

Stranieriinitalia.it/Shqiptari i Italisë
(Ndiqni Shqiptariiitalise.com edhe në Facebook dhe Twitter)

Shtetësia italiane. Si paguhet kontributi prej 200 eurosh

Çeqet familjare. Kush mund t’i përfitojë