in

Lejeqëndrimet dhe lufta ndaj trafikimit të personave. Risitë e dy dekreteve të sotme

Këshilli i Ministrave ka pranuar dy direktiva evropiane. Njëri prej dekreteve sjell risi mbi lejet e qëndrimit dhe shqyrtimin e kërkesave të flukseve, tjetri përman masa kushtuar luftës kundër trafikimit të qenieve njerëzore dhe mbrojtjes së viktimave.

Romë, 28 shkurt 2014 – Nga këshilli i Ministrave i të premtes 28 shkurt, nuk dolën vetëm lista e zëvendësministrave dhe sekretarëve, apo norma “Shpëto Romën”, por edhe versioni përfundimtar i dy dekreteve që adoptojnë po aq direktiva evropiane mbi imigracionin.

Njëri prej dekreteve adopton “direktivën 2011/98/UE që ka të bëjë me procedurën unike të kërkesës për lëshimin e një lejeqëndrimi unik që u lejon qytetarëve të vendeve të treta të qëndrojnë dhe të punojnë në territorin e një shteti anëtar dhe me një bashkësi të njëjtë të drejtash për punonjësit e vendeve të treta që jetojnë rregullisht në një prej shteteve anëtare”.

Në të vërtetë, Italia është pak a shumë në linjë me këtë direktivë. Në fakt, procedura që sjell në Itali të huajt përmes flukseve përfundon me lëshimin e një dokumenti që është i vlefshëm për të qëndruar dhe për të punuar në Itali. Madje edhe përsa u përket të drejtave, në Itali ekziston barazi thuajse e plotë trajtimi dhe të drejtash mes punonjësve të huaj dhe atyre italianë.

Skema e dekretit e paraqitur në dhjetor nga qeveria Letta parashikonte sidoqoftë të reja të rëndësishme si e shkruara “E vlefshme për të punuar”  mbi lejet e qëndrimit që lejojnë punësimin dhe një procedurë të re për përpunimin e kërkesave të flukseve të hyrjes, që do të shqyrtohen deri në arritjen e kufirit maksimal të kuotave” të vendosura nga dekreti i flukseve. Ajo skemë parashikonte edhe zgjatjen e kohës për lëshimin e përtëritjen e lejeve të qëndrimit që sidoqoftë nuk do të kishte praktikisht asnjë pasojë konkrete.

Tani duhet pritur që dekreti të arrijë në Gazetën Zyrtare për të kuptuar cilat ndryshime i janë bërë Tekstit Unik mbi imigracionin. Mes këtyre mund të ketë edhe ndonjë e këshilluar nga komisionet e Dhomës së Deputetëve dhe Senatit, që dhanë mendimin e tyre mbi skemën e dekretit.

I njëjti diskutim vlen edhe për dekretin tjetër, që adopton “direktivën 2011/36/UE lidhur me parandalimin dhe luftën ndaj trafikimit të qenieve njerëzore dhe mbrojtjen e viktimave, dhe që zëvendëson vendimin kuadër 2002/629GAI”.

Pallati Chigi, në komunikatën e vet pas Këshillit e sotëm të Ministrave, thotë se masat “luftuese” kanë për qëllim “përforcimin e kuadrit penal për krimet e futjes dhe mbajtjes në skllavëri dhe të trafikimit të njerëzve”.

Së fundi janë edhe masat “e mbrojtjes së viktimave”. Mes tyre qeveria sinjalizon “mbrojtjen e veçantë për viktimat në moshë të mitur”, “të drejtën e një dëmshpërblimi për viktimat”, “adoptimin e një plani kombëtar veprimi kundër trafikimit dhe shfrytëzimit të rëndë të qenieve njerëzore” si edhe “përcaktimin e Dipartimentit e Shanseve të barabarta si organizmi i koordinimit të ndërhyrjeve në këtë aspekt”.

EP

(Ndiqni Shqiptariiitalise.com edhe në Facebook dhe Twitter)

“Përshtatshmëria e strehimit” kushton 500 euro. Super-taksa legiste mbi imigrantët

Primo Marzo. Immigrati in piazza “per diritti, contro razzismo, frontiere e sfruttamento”