in

Nga shtatori edhe të huajt mund të punësohen në administratën publike

Duhet të kenë kartën e qëndrimit. Nuk mund të pretendojnë vendet ku ushtrohet “autoriteti shtetëror” apo mbrojnë interesin kombëtar. Falë ligjit europian 2013

Romë, 22 gusht 2013 – Nga 4 shtatori të drejtat e punonjësve të huaj do të hedhin një hap përpara drejt arritjes së atyre të italianëve. Edhe kush nuk ka akoma shtetësinë do të mund të punësohet në administratën shtetërore.

E thotë ligji europian 2013, i sapopublikuar në Gazetën Zyrtare, që përcakton ama dy kufizime të rëndësishme. Para së gjithash shtetasit jokomunitarë mund të marrin pjesë në konkurset publike vetëm po të kenë në xhep kartën e qëndrimit, e thënë ndryshe, leje qëndrimi CE për qëndrues afatgjatë, ose po të gëzojnë statusin e refugatit apo mbrojtjen humanitare.

Për më tepër nuk duhet të “ëndërrojnë” vende pune në të cilat ushtrohet, në  mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë, autoriteti shtetëror apo mbrohet interesi kombëtar. Me pak fjalë, të huaj nuk do të mund të bëhen policë, gjyqtarë apo karabinierë, por do të jetë e mundur të gjejmë imigrantë mes mësuesve, edhe në shkollat shtetërore, mes punonjësve në zyrat bashkiake, mes mjekëve etj.

Një mini-revolucion, i paraprirë nga sentenca të disa gjykatave, me të cilin Italia përshtat normativën kombëtare me atë europiane. Dhe e bën me vonesë, pasi Brukseli ishte vënë tashmë në lëvizje për hapjen e procedurës së shkeljes.

Mundtë bëhej edhe më shumë. Konventa e Organizatës Ndërkombëtare të Punës 143/1975, e ratifikuar nga Italia barazon punonjësit e huaj me qëndrim të rregullt me punonjësit vendas, ndaj shumë ekspertë kërkojnë që në administratën publike t’u jepet mundësia të punojnë të gjithë atyre që kanë një dokument çfarëdo qëndrimi, mjaft që të jetë i vlefshëm për të punuar.

 Këto konsiderata u përfoklën edhe gjatë diskutimit të ligjit europian 2013 në Dhomën e Deputetëve, por nuk u arrit modifikimi i tij. Më 31 korrik u arrit të futej në rend të ditës me një formulim shumë të vagët: angazhimi për “të vlerësuar mundësinë” për zbutjen më tej të kritereve për punësimet në shtet.

Tani për tani, mundësitë e reja u jepen vetëm emigrantëve me qëndrim afatgjatë në Itali. Por edhe këta duhet të shpresojnë në hapjen e ndonjë vendi pune në administratën publike, gjë gjithnjë e më e rrallë në këtë periudhë krize.

Elvio Pasca

LEGGE 6 agosto 2013, n. 97.  Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013.
(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.194 del 20-8-2013)

Art. 7
Modifiche alla disciplina in materia di accesso ai  posti  di  lavoro   presso le pubbliche amministrazioni. Casi EU Pilot  1769/11/JUST  e   2368/11/HOME.

1. All’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:      a) al comma 1, dopo le parole: «Unione europea» sono inserite  le seguenti: «e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del  diritto  di soggiorno permanente»;
b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:     
«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano  ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo  periodo  o  che  siano  titolari  dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.     
3-ter. Sono fatte salve, in ogni caso,  le  disposizioni  di  cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26  luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della  lingua  italiana  e  di quella tedesca per le assunzioni al pubblico impiego nella  provincia autonoma di Bolzano».
2. All’articolo 25, comma 2, del decreto  legislativo  19  novembre 2007, n. 251, dopo la parola: «rifugiato» sono inserite le  seguenti: «e dello status di protezione sussidiaria».

 

Konflikti Shqipëri-Greqi në mediat italiane

Ideja e ndritur e Alfanos: “Vendlindjet të paguajnë për të huajt në burgjet italiane”