in

Flukset: Përparimi i praktikës kontrollohet on-line

Nëpërmjet faqes së ministrisë së brendshme. Mjafton adresa email dhe fjalëkalimi i përdorur për dërgimin e kërkesës.

Ata që kanë dërguar kërkesë me flukset për punësimin e një punonjësi të huaj apo për konvertimin e lejeqëndrimit, mund të ndjekin nëpërmjet Internetit kërkesën e tyre në faqet e posaçme të ministrisë së Brendshme.

Mjafton të lidhesh me http://domanda.nullaostalavoro.interno.it/, të fusësh adresën email dhe fjalëkalimin e përdorur për regjistrimin dhe të shtypësh “accedi”:

 

Në video vizualizohet kodi identifikues i kërkesës, i njëjti i kuponit të kërkesës, dhe një përshkrim i shkurtër i pikës ku ka arritur kërkesa (për më shumë detaje mund të merrni si referim tabelën e mëposhtme:

Kjo procedurë vlen vetëm për ata që kanë dërguar kërkesën nga komputeri personal, pra që kanë email dhe fjalëkalim personal. Ata që i janë drejtuar patronateve, shoqatave dhe konsulentëve të punës, duhet të interesohen pranë po atyre sporteleve për të marrë vesh se në ç’fazë ndodhet kërkesa e tyre.

KUJDES: jo të gjitha kërkesat mund të shihen që tani. Në shumë raste, megjithë futjen e email-it dhe fjalëkalimit të saktë, del diçitura “nessun dato trovato” (nuk gjehet asnjë e dhënë). Kjo ndodh kryesisht për kërkesat e dërguara më 31 janar. Nuk duhet të shqetësoheni, sistemi informatik është në fazë përditësimi dhe me kalimin e ditëve duhet të arrijë të japë informacione për të gjitha kërkesat e paraqitura.

Ja tabela me përgjigjet e mundshme që jep sistemi:

Stato della Pratica

Descrizione di dettaglio

Richiesta DPL

La domanda è all’esame della DPL cui compete la verifica dei requisiti contrattuali e l’assegnazione della quota riferita alla categoria richiesta in ambito provinciale.

Lo Sportello Unico è in attesa dell’esito di tale verifica.

Richiesta Questura

La domanda è all’esame della Questura che verifica nei confronti del lavoratore straniero richiesto la sussistenza o meno di motivi ostativi all’ingresso e al soggiorno nel territorio dello stato.

Lo Sportello Unico è in attesa dell’esito di tale verifica.

Stampa Richiesta CPI

Comunicazione da inviare al Centro per l’Impiego di competenza.

Attesa CPI

In attesa di eventuale comunicazione dal Centro per l’impiego

Lista lavoratori

Il Centro per l’Impiego comunica al datore di lavoro l’eventuale disponibilità di un lavoratore ad essere assunto . In mancanza di comunicazioni entro 20 giorni , lo Sportello Unico procede nell’istruttoria della domanda

Decisione datore

In attesa dell’eventuale decisione del datore di lavoro, in merito alla segnalazione del Centro per l’Impiego.

Notifica di Rigetto Questura (EX art. 10)

La Questura ha espresso parere negativo. Il datore di lavoro riceverà comunicazione ufficiale di preavviso di diniego con la possibilità di presentare integrazioni documentali

In attesa di chiusura dopo Rigetto Questura

Lo Sportello Unico per l’Immigrazione è in attesa di eventuale documentazione da parte del datore di lavoro.  In mancanza, lo Sportello Unico procede con l’emanazione del provvedimento di rigetto.

Notifica di Rigetto DPL (ex art. 10)

La Direzione Provinciale del Lavoro ha espresso parere negativo. Il datore di lavoro riceverà comunicazione ufficiale di preavviso di diniego con la possibilità di presentare integrazioni documentali.

In attesa di chiusura dopo Rigetto DPL

In attesa di eventuale documentazione a favore del richiedente. In mancanza, lo Sportello Unico procede con l’emanazione del provvedimento di rigetto.

Provvedimento di Rigetto Questura

Lo Sportello Unico emette il decreto di rigetto dell’istanza a seguito del parere negativo della questura decorsi i termini previsti dall’ ex art. 10 bis legge n. 241/90)

Provvedimento di Rigetto DPL

Lo Sportello Unico emette il decreto di rigetto dell’istanza a seguito del parere negativo della DPL decorsi i termini previsti dall’ ex art. 10 bis legge n. 241/90)

Integrazione dati DPL – inoltro al richiedente

La Direzione Provinciale del Lavoro ha necessità di acquisire l’integrazione dei dati dal richiedente.

Integrazione dati DPL – caricamento della risposta.

Lo Sportello Unico verifica ed inserisce i dati integrativi richiesti che devono essere valutati dalla Direzione Provinciale del Lavoro.

Attesa Quote

In attesa della disponibilità di quote da parte della Direzione Provinciale del Lavoro

Richiesta Codice Fiscale Provvisorio

Assegnazione Codice Fiscale provvisorio da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Pronta per stampa Nulla Osta SUI

Nulla Osta rilasciato e trasmesso al MAE

Il Nulla Osta telematico è stato inviato al Ministero degli Affari Esteri e si è in attesa  del parere preventivo per la convocazione del datore di lavoro

Nulla Osta Rilasciato e Consegnabile

Lo Sportello Unico invia la lettera di convocazione al datore di lavoro per il ritiro del Nulla Osta e la firma del Contratto di soggiorno

Nulla Osta Consegnabile

Nulla Osta consegnabile al datore di lavoro

Nulla Osta inviato all’Autorità Consolare

In attesa che lo straniero chieda e ottenga il rilascio del Visto d’ingresso da parte dell’Autorità diplomatica.

Registrazione Chiusura MAE

L’autorità diplomatica ha negato il Visto. Lo Sportello Unico provvede alla archiviazione della domanda.

Dati discrepanti MAE – Inoltro al datore di lavoro

L’autorità diplomatica ha rilevato errori nei dati anagrafici e ha richiesto la correzione dei dati, previo controllo del documento.

Dati discrepanti MAE – Rettifica dati

L’autorità diplomatica rettifica i dati anagrafici discrepanti per il rilascio del visto e li invia nuovamente allo Sportello Unico per acquisire nuovamente il parere della Questura.

Richiesta Questura dopo rettifica dati MAE

In attesa dell’esito della Questura.

Ricevimento del lavoratore straniero.

Cambiare in “Visto rilasciato”.

Lo  straniero ha 1 anno di tempo dal rilascio del visto per fare ingresso in Italia e presentarsi allo Sportello Unico nei successivi 8 giorni per la firma del contratto di soggiorno e il ritiro del modulo di richiesta del permesso di soggiorno.

Conversione Codice Fiscale

Assegnazione definitiva del Codice Fiscale al momento della presentazione dello straniero allo Sportello Unico.

Richiesta Rilascio PDS

Lo Sportello Unico ha consegnato allo Straniero il modulo per la richiesta di rilascio del Permesso di Soggiorno.

Attesa occupazione

Stampa dichiarazione inerente lo stato di Attesa occupazione dello straniero.

Invio richiesta PDS a Poste

viene inoltrata a Poste la richiesta di Permesso di Soggiorno in maniera telematica, le poste provvederanno ad inviare la richiesta alla Questura

E shtyp kabina e ashensorit ndërsa ngrinte një tabaka

“Se non ora, Quando”