in

Si të vish në Itali për kurse apo stazhe profesionale


Hyrje për kurse profesionale të kryer nga organet e akredituar

Personat mbi moshën 18 vjeçare mund të ndjekin një kurs të lartë ose tekniko-profesional, me kohë të plotë dhe me kohëzgjatje maksimale deri në 24 muaj, vetëm nëse përgatitja professionale e fituar në vendi e vet është në përputhje me llojin e kursit ku kanë ndërmend të regjistrohen.
Këto kurse duhet gjithashtu të mbahen nga ente publike ose privatë të akredituar pranë ministrive kompetente dhe në fund të kursit duhet të lëshojnë një certifikatë të njohur nga shteti italian.
Për të aplikuar për një vizë studimi shtetasi jo komunitar duhet të paraqesë në Konsullatën italiane në vendlindje, certifikatën e regjistrimit  në kurs, pasaportën e vlefshme, si dhe dokumente që dëshmojnë  zotërimin e një strehimi të përshtatshëm dhe të mundësive ekonomike për të përballuar jetesën gjatë gjithë kohëzgjatjes së kursit.

Dhjetë mijë ardhje për të marrë një profesion në Itali

Qëllon gjashtë herë dhe vret hajdutin që gjen në shtëpi, Apeli e nxjerr të pafajshëm