in

Si të vish në Itali për kurse apo stazhe profesionale


Procedura për aktivizimin e një stazhi

Kompania që ka interes t’i ofrojë një stazh shtetasit jo komunitar me banim jashtë vendit,  duhet të kontaktojë një ent promotor për të nënshkruar një marrëveshje të posaçme e  projektin e trajnimit.
Punëdhënësit me jo më shumë se pesë të punësuar të përhershëm mund të aplikojnë vetëm për një praktikant. Kompanitë që kanë gjashtë deri në nëntëmbëdhjetë punonjës të përhershëm, mund të kërkojnë jo më shumë se 2 stazhierë njëkohësisht.
Kompanitë me më shumë se njëzet të punësuar të përhershëm mund të aplikojnë për një numër praktikantësh jo më të madh se 10% e punonjësve të saj.

Kush duhet kontaktuar për të aktivizuar stazhin

Ligji përcakton entet promovuese:
– qendrat për punësim;
– universitetet dhe institucionet e arsimit të lartë shtetërore dhe jo-shtetërore të kualifikuar për lëshimin e titujve akademikë;
– zyra e arsimit;
– institucionet shkollore shtetërore dhe joshtetërore që lëshojnë tituj studimi me vlerë ligjore, edhe në kuadrin e programeve mësimore të parashikuara nga rregullorja aktuale;
– qendrat publike ose me pjesëmarrje publike për formimin profesionale ose orientimin, si dhe  qendrat vepruese në bazë të marrëveshjes me rajonet apo provincat kompetente;
– komunitetet terapeutike, ente ndihmëse dhe kooperativat sociale me kusht që të jenë të regjistruara në regjistrat specifike rajonale, atje ku ekzistojnë;
– shërbimet e punësimit për personat me aftësi të kufizuara të menaxhuara nga ente publike të caktuara nga rajoni
– institucionet private arsimore, jo-fitimprurëse.  

Kompania që ofron stazhin, është e detyruar të bëjë me shpenzimet e veta, sigurimin e praktikantit  kundër aksidenteve në punë dhe për përgjegjësinë kundrejt palës së tretë dhe mund bëjë një rimbursim të shpenzimeve. Kompania është gjithashtu e detyruar të mbulojë shpenzimet e jetesës dhe të banesës për stazhierin dhe të marrë përsipër shpenzimet e udhëtimit për kthimin e tij në vendin e origjinës.

Pasi nënshkruhet marrëveshja dhe projekti  trajnues, enti promovues kërkon një autorizim të veçantë të Rajonit kompetent, i cili verifikon ligjshmërinë, saktësinë dhe përshtatshmërinë e projektit dhe stazhit te ofruar me karrierën profesionale dhe përgatitjen e shtetasit jo komunitar.

Nëse Rajoni e gjykon pozitivisht projektin, ai aprovohet dhe i lëshohet një kopje e vërtetuar  kompanisë.

I huaji duhet të paraqitet pranë Konsullatës italiane në vendin tuaj me programin e trajnimit të miratuar nga rajoni dhe të kërkojë një vizë hyrjeje për arsye  trajnimi profesional.

Dhjetë mijë ardhje për të marrë një profesion në Itali

Qëllon gjashtë herë dhe vret hajdutin që gjen në shtëpi, Apeli e nxjerr të pafajshëm